Dialogmøde 5-3-2012

Lokalforeningsrådet havde anmodet om et punkt på dagsorden:
- opfølgning med status på arbejdsgruppens arbejde, i henhold til Plan- og miljøudvalgets beslutning 2-3-2012.

Kommunen kunne ikke oplyse om der var sket noget i sagen.

Kommunal arbejdsgruppe.

Plan- og Miljøudvalget Onsdag den 02-03-2011 Referat

Gribskov Kommune


Medlemmer: Børge Sørensen Susan Kjeldgaard Bo Jul Nielsen Jannich Petersen Morten Jørgensen Michael Bruun Cannot KronerBørge Sørensen
Susan KjeldgaardBo Jul Nielsen
Jannich PetersenMorten Jørgensen
Michael BruunCannot KronerEfterretningssager

33. Gadekær i Gribskov Kommune
01.05.00A26 - 2007/41440

Sagsfremstilling
Baggrund
Gribskov Kommune har ca. 30 gadekær, hvoraf de fleste ligger i kommunens landsbyer. Mange gadekær har både en naturmæssig, social og rekreativ værdi for beboerne i området.

Vi modtager løbende henvendelser om gadekærene. Mange af henvendelserne drejer sig om muligheden for at oprense et gadekær, eksempelvis i Haregab, Højelt og Laugø.

Ønsket om oprensning har baggrund i meget forskellige forhold, f. eks. hydrauliske problemer, tilgroning, lugtgener eller et generelt ønske om forskønnelse af gadekæret.

Gadekær som arbejdsopgave
Tiltag i og omkring gadekær kan være omfattet af flere forskellige og ikke entydige lovgivninger. De fleste gadekær er over 100 m2 og dermed omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelse om beskyttede naturtyper (den såkaldte §3-beskyttelse). Det betyder, at ændringer i gadekærene, som f. eks. oprensning, kræver dispensation. Derudover kan der være forhold efter Vandløbsloven, Planloven m.v., som også gør sig gældende

Der er derfor oprettet en tværfaglig arbejdsgruppe, der varetager en samlet opgaveløsning på dette område. Det er hensigten, at arbejdsgruppen kan sikre en samlet og smidig behandling af alle typer henvendelser, der vedrører gadekær.

Der er to overordnede mål med opgaven:

  • at finde frem til en arbejdsmetode, der understøtter "det samlede blik" på henvendelser omkring gadekær, herunder én indgang for henvendelsen
  • at udarbejde arbejdsredskaber, der understøtter en lettere og mere entydig arbejdsgang
  •  

Arbejdsgruppen ser i øjeblikket nærmere på bl. a.:
- kortlægning af de enkelte gadekær i Gribskov Kommune
- formidling af forhold vedr. gadekær til alle interessenter, samt formidling på hjemmesiden
- vurdering af scenarier vedr. mulige interne og eksterne puljemidler

Plangrundlag
I Planstrategi 2008 er det Byrådets mål, at "fællesarealer som gadekær... fremstår velholdte og tilgængelige for beboerne". Endvidere identificerer Byrådet den udfordring, at gadekær og fællesarealer fremstår som slidte i mange landsbyer. Derudover er der uklarhed om ejerforhold og ansvar for arealerne.

I Kommuneplan 2009-2021 angiver Byrådet som et mål, at fællesarealer som eksempelvis gadekær bevares i landsbyerne. Ligeledes angiver retningslinje 1.5.06, at "landsbyernes gadekær, grønning og stier skal bevares".

Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven, Planloven, Vandløbsloven m.v.

Økonomi

Det er en del af arbejdet at vurdere scenarier vedr. mulige interne og eksterne puljemidler.

Miljøforhold

Oprensning af gadekær kan være omfattet af nogle miljømæssige udfordringer. Mange gadekær får tilført vejvand og dermed tungmetaller. Derfor er det nødvendigt at tage analyser af slammet. Hvis slammet er forurenet, er bortskaffelsen en bekostelig sag.

Høring

Når arbejdsgruppen har kortlagt gadekærene, vil vi formidle vores viden til relevante borgere, bylaug, lokalråd, foreninger m.v. samt søge at inddrage disse i det videre arbejde.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan-og Miljøudvalget :

  1. at ovennævnte sagsfremstilling tages til efterretning

    Tidligere udvalgsbeslutninger

-

Beslutning

  1. Taget til efterretning.

Seneste kommentarer

02.05 | 16:51

DXX9JA4DV2W https://page.link

05.03 | 19:23

Det var længe siden jeg havde arbejdet med 123 hjemmeside, så jeg skulle lige se di nye muligheder.

05.03 | 16:19

Dejligt med et nyt opdateret layout.

27.02 | 20:06

De link der ikke fungere skyldes at de har ændret hjemmeside som jeg ikke kender.

Del siden