Opfølgning og afslutning rottesagen januar 2021

Opfølgning og afslutning rottesagen januar 2021

I sommers søgte lokalforeningsrådet aktindsigt i sagen i Gribskov Kommune. Det blev nødvendigt at spørge flere gange for at få de dokumenter som skulle til for delvist at få belyst kontraktforholdet og sagen i øvrigt.

Hvad kom der ud ud af aktindsigten?

 1. Den udbudte kontraktperiode løb frem til 2028, begyndende med en forberedelsesperiode på 3 mdr. efterfulgt af en projektperiode på 30 mdr.
 2. Det vindende tilbud var 11,279 mio. kr., hvoraf de 5,6 mio. kr. ligger i projektperioden.
 3. 3.       Der blev afgivet to tilbud i licitationen. Det andet tilbud fra et lille fynsk firma Kloak Tech var på 15,000 mio. kr. men sammenholdt med udbudskriterierne var det ikke konditionsmæssigt (jf. svarbrev til Kloak Tech). Det tilbudte materiel fra Kloak Tech var fra WiseCon A/S (firmaet der som bekendt vandt licitationen). Kloak Tech har populært sagt dannet dermed blot været "dødvægt på vægtskålen".
 4. Halvårlige opdateringer af Estimat for udgifter til bekæmpelse af rotter i kloakker i Gribskov kommune i perioden 2017 – 2028, skal sikre kunden et overblik over de driftsmæssige omkostninger kunden forventes at have i årene efter Projektperiodens afslutning, dvs. efter 2028. Det er aftalt, at Leverandøren i samarbejde med kunden udarbejder en rapport hver 6. måned (pr 01.04.2018, 01.10.2018, 01.04.2019 og 01.10.2019). Heri skal det "Estimat for udgifter til bekæmpelse af rotter i kloakker i Gribskov kommune i perioden 2017 - 2028", (jf. kontrakt) være estimeret. Det er fra GK oplyst, ”at Estimat for udgifter til bekæmpelse af rotter i kloakker i Gribskov kommune i perioden 2017 – 2028 kun er opdateret i forbindelse med stop-go rapporten for september 2018. Derefter blev det besluttet i stedet at opgøre den reelle driftstid der var brugt på fælderne”.Det har ikke været muligt med de tilsendte dokumenter at få overblik over de samlede faktisk afholdte  omkostninger, herunder Gribskov Kommunes og Gribvand's egne omkostninger til administration, drift  mv. samt evt. følgeomkostninger til rådgivere m.fl., ligesom det heller ikke har været muligt at skaffe et  estimat over omkostningerne frem til 2028.
 5. 5.       Det har ikke været muligt i de dokumenter som er fremkommet ifm. aktindsigten, at finde evidens for at fælderne har virket. Det er,  som oplyst flere gange til pressen antallet af "skud" fra fælderne som er opgjort, men antallet anmeldelser i de meget begrænsede opgørelsesperioder, er samlet set ikke overbevisende, da antallet af anmeldelser faktisk er steget gennem perioden.

Den politiske beslutning.

Gribskov Kommune har som det fremgår af møde i UBL (udvalget for Udvikling, By og Land)

den 24. november 2020 oplyst, at alle fælder snart er taget op af kloakken, rengjort og sat på lager. Herfra vil de være klar til salg eller evt. nedsætning i kloakken hvis det besluttes at beholde en del af fælderne til bekæmpelse af rotter. Gribskov Kommune, UBL har d. 24. november 2020 besluttet, at de 500 fælder som kommunen ejer i projektet sælges på markedsvilkår. (Det bemærkes at der i kontraktgrundlaget ikke er en evt. tilbagekøbsklausul i det fejlslagne projekt).

Endvidere fremgår det, at administrationen nu har vurderet, at der med en fortsat drift af fælderne ikke kan garanteres en tilstrækkelig og holdbar effekt. Endvidere fremgår det af redegørelsen, at Gribvand ønsker at beholde 300 fælder og bekæmpe med 30 fælder i et område ad gangen, og der kan derfor bekæmpes i ca. 10 områder ad gangen, når der tages udgangspunkt i, at 300 af de 1.000 fælder beholdes. Problemet med denne områdebekæmpelse er, at det ikke er muligt at holde det område der er bekæmpet i lukket af når bekæmpelse er afsluttet. Fælderne vil blive taget op igen når der skal bekæmpes i nye områder og derved vil rotterne igen få adgang til den offentlige kloak. Det må derfor formodes, at bekæmpelsen kun vil have begrænset effekt set på den lange bane.

Konklusion

Samlet kan det konkluderes at projektet er besluttet på et grundlag som ikke har haft nogen evidens for at fælderne virker og denne evidens mangler fortsat efter projektets afslutning. Gribskov Kommune har haft en stigning i rotteanmeldelser fra 2017 til 2019. De andre kommuner i området har haft et fald i anmeldelser fra 2017 til 2019. Spørgsmålet er derfor, om fælderne overhovedet har skudt en eneste rotte eller endnu værre, om fælderne via deres funktion blot betyder, at rottebestanden vokser.

Lokalforeningsrådet tog sagen op første gang den 20. november 2019. Indtil da havde såvel Gribskov Kommune som Gribvand via pressen og egne hjemmesider meldt ud om en ubetinget succes med op til 57000 døde rotter. Efter at sagen blev taget op i Lokalforeningsrådet fik Gribskov Kommune som Gribvand påfaldende travlt med evaluering.

Opfordringen var fra  Lokalforeningsrådet den 4. februar 2020:

Vil Gribskov Kommune nu stoppe op og gøre uvildig status?

Får vi de facto den effektive og økonomisk rentable rottebekæmpelse, vi ønsker os, og som vi er blevet stillet i udsigt, eller er det på tide at indkassere tabet, indstille det kostbare samarbejde hurtigst muligt og dermed undgå yderligere spild?”

Som det fremgår af mødet i UBL den 24. november 2020 skal 700 ud af de 1000 indkøbte fælder afhændes. Kommunen har nu erkendt at fælderne ikke har tilstrækkelig og holdbar effekt og afhænder sin del af fælderne. Det kan derfor undre at Gribvand ikke er nået til samme erkendelse, men vælger at fortsætte drift af 300 fælder. Det virker ikke ikke holdbart.

Har Gribskov Kommune og Gribvand mulighed for løbende at give offentligheden indsigt i den samlede økonomi rottefældesagen, indtil de kommunalt ejede fælder er solgt på markedsvilkår og de af Gribvand ejede fælder enten er solgt på lignende vis eller bragt i en anvendelse der giver en effektiv rottebekæmpelse?

Hvordan sikres det i fremtiden at  beslutninger anvendelse af så store investeringer tages på et mere kvalificeret grundlag? Der er stadig mange spørgsmål som kan stilles. Men det burde nu være op til de projektansvarlige på eget initiativ at holde de betalende borgere orienterede om det videre forløb, herunder økonomien og det samlede tab.

*****

Rotter 2. juni 2020 - brev til Netavisen

Til Netavisen David Abildgaard - Redaktør/Indehaver


Gribskov Kommune har som bekendt sammen med sit spildevandsselskab Gribvand investeret i 1000 elektroniske rottefælder til at bekæmpelse af rotter i de kommunale kloakker.

Rottefældeprojektet løber til 30. juni 2020 Det politiske udvalg for Udvikling, By og Land behandlede sagen på sit møde den 26. maj 2020 under sagen Status projekt Rottebekæmpelse i kloakken og videre forløb. Følgende blev besluttet:


1. at 700 af de 1.000 elektroniske rottefælder tages op af kloakken og sættes på lager

2. at der arbejdes videre med de fire testscenarier tre måneder efter projektets ophør

3. at udvalget efter afslutning af testscenarierne beslutter hvad der skal ske med de resterende 300 fælder i kloakken og de 700 fælder der er sat på lager


Den samlede pris for projektperioden (dvs. 3 + 30 måneder) er på 5.644.000 kr. ex. moms. Denne er fordelt 50/50 mellem Gribskov Kommune og Gribvand Spildevand A/S. Udvalgets behandling af sagen skete på et grundlag, der bl.a. rummer ovennævnte udgift i projektperioden på 5.6 mio. kr. Man må bare konstatere, at anskaffelsesprisen ikke fremgår af redegørelsen. I 2015 var prisen 14.410,- kr. pr. fælde. I hvilket omfang der er ydet en mængderabat vides ikke, men det er jo tænkeligt, at fælderne har kostet omkring 7-10 mio. kr. At udvalget og offentligheden ikke orienteres om denne udgift, må siges at være en ufuldkommen belysning af sagen overfor udvalget og fortielse af sandheden overfor offentligheden.

Det er heller ikke oplyst, om kommunens og Gribvands egen tid er medregnet i de 5,6 mio. kr.

Udvalget besluttede, at afvikle projektet. Hvad der skal ske med fælderne, siger udvalgets beslutning ikke noget om, andet end at de 700 af fælderne stilles på lager. Nu kommer fælderne jo ikke op af kloakbrøndene af sig selv, de skal tages op af fagfolk. Umiddelbart er det tænkeligt, at optagningen kan koste op mod 0,5 mio. kr. og lagerplads til 1.000 fælder kræver en del plads, hvilket jo ikke lejes uden omkostninger. Hvis fælderne ikke kan sælges brugt vil det koste penge at få dem affaldsbehandlet.

Sagen er derfor slet ikke belyst, hverken pr. dato eller frem til det tidspunkt, hvor fælderne er sat på lager til senere ekspedition.

Udvalget og offentligheden har krav på at vide dette beløb – altså de 5,6 mio. kr., diverse følgeomkostninger og hertil anskaffelsesprisen – i alt formentlig tæt på 14-15 mio. kr. og derefter løbende månedlig leje af lager til de er afhændet. Det burde ikke være nødvendigt at kræve aktindsigt i både Gribskov Kommune og Gribvand for at få oplyst de faktuelle udgifter for projektet. Hvis fælderne kan sælges, kan salget jo i nogen grad modregne den udgift der på nuværende tidspunkt kan gøres op.


Fik vi de facto den effektive og økonomisk rentable rottebekæmpelse, vi ønsker os, og som vi er blevet stillet i udsigt, eller er det nu på tide at indkassere tabet, indstille det kostbare samarbejde hurtigst muligt og dermed undgå yderligere spild?” Gribskov har haft en stigning i rotteanmeldelser fra 2017 til 2019. De andre kommuner i området har haft et fald i anmeldelser fra 2017 til 2019.


Spørgsmålet er derfor, om fælderne overhovedet har skudt en eneste rotte. Mange har jo undret sig over, at Gribvand og GK købte 1000 fælder i stedet for at starte med 10 for nu lige at se, om de virkede.


Projektet med de 1000 digitale rottefælder har allerede kostet den enkelte husstand i Gribskov Kommune et anseeligt beløb om året afhængigt af bl.a. vandforbruget. Det har derfor fortsat Lokalforeningsrådets interesse. Se øvrige dokumenter i sagen på Lokalforeningsrådets hjemmeside http://www.lokalforeningsraadet.dk/

Opfølgning rotter

Status - Rottebekæmpelse i kloakker i Gribskov Kommune                                        4. februar 2020

Status og kommentarer til Gribskov Kommune og Gribvands evaluering  af rottebekæmpelse  i Gribvands kloakker

Den 18. december 2019 blev oplægget, om rottebekæmpelsen til mødet i Lokalrådsforeningen den 4. februar 2020, sendt til lokalrådene i kommunen. Oplægget kunne derefter ligeledes ses på Lokalrådsforeningens hjemmeside. Det var hensigtsmæssigt at få det ud bredt i god tid før mødet den 5. februar 2020. På den måde har der været rig lejlighed for interesserede til at få vendt oplægget. Og i sidste halvdel af januar 2020 kom da også en ny og anderledes evaluering begået af Gribskov Kommune og Gribvand.

 

Den tidligere evaluering.

Hidtil har evalueringen været at læse i diverse nyhedsmedier. Bl.a. i følgende links:

 - https://www.netavisengribskov.dk/rottebekaempelse-18-000-rotter-gik-i-faelden-sidste-aar/

 - https://www.anticimex.com/da-dk/rottebekaempelse/cases/kommune/alle-kommunale-bygninger-sikres-mod-rotter/

 - https://www.dr.dk/nyheder/indland/digital-jagt-paa-rotter-anmeldelser-falder-markant

 - https://www.tv2lorry.dk/rotteplage-i-lorryland/historiens-storste-rottejagt-gribskov-vil-spidde-baesterne

 - https://sn.dk/Gribskov/Indsats-til-millioner-skal-stoppe-rotterne/artikel/706650

 - https://www.lokalavisen.dk/nyheder/2019-05-16/-Kommune-er-g%C3%A5et-rotte-amok-Har-dr%C3%A6bt-18.000-med-spyd-4942280.html

 - https://www.gribskov.dk/nyheder/2019/gribskov-har-stor-succes-med-at-udrydde-rotter/

 - https://www.kattegat.nu/tag/bo-jul-nielsen/

 

De tidligere evalueringer fortæller, at projektet med rottebekæmpelse i kloakkerne er en ubetinget succes.  Mens evalueringen fra januar 2020  er forbeholden og  forekommer efterrationaliseret.

 

Når der registreres på antallet af anmeldelser i de Nordsjællandske kommuner, har Gribskov Kommune i perioden fra 2017 til 2019 oplevet en væsentlig stigning som indtrådte i 2018 angiveligt som følge af det varme vejr. Nabokommunerne oplevede også en stigning i 2018, men nabokommunerne har så i 2019 haft en nedgang, så de er tilbage på niveauet i 2017 - i modsætning til Gribskov Kommune, der har ligget konstant i 2019 på 2018-niveauet

 

Udover en række ubesvarede spørgsmål fra oplægget til mødet den 5. februar 2020, melder der sig nu en række nye spørgsmål og kommentarer.

 

Procesmæssige aspekter.

 • ·Argumentet for at starte projektet om stigende rotteklager er ukorrekt. Det forholder sig faktisk omvendt - antallet af rotteklager op til købsbeslutningen har været konstant. Hvad var argumentet for at købe fælder?
 • ·Hvorfor køber man fælder uden dokumentation for deres virkning? Argumentet om ikke at bruge gift holder ikke. Der udledes masser af gift til kloakkerne fra sygehuse, plejehjem, virksomheder og renseanlæggene fjerner jo giften. Giftbaseret rottejagt er virkningsfuld - det anvendes jo også i udendørs fælder
 • ·Hvorfor køber man 1000 fælder og ikke blot 50? 1000 fælder må svaret til 10 fælder pr. forsyning i hele Danmark i gennemsnit og det er tvivlsomt om der overhovedet i alle de øvrige forsyninger findes i alt 1000 fælder tilsammen
 • ·Hvad koster fælderne i anskaffelse og drift og hvem betaler - der er meldt modstridende  beløb ud i de forskellige evalueringer?
  Betaler de ukloakerede ejendomme for rottejagt i kloakkerne?
 • ·Hvad er vilkårene for at komme ud af kontrakten?
 • ·Hvad var kriterierne for udbuddet - hvad var vinderkriteriet og er der foretaget en grundig evaluering af tilbuddene?

 

Funktionelle aspekter:

 

 • ·Eneste "dokumentation" for fældernes funktion er fra firmaet selv der stolt opgør antallet af skud til 42.000 men der er ingen dokumentation for at skuddene rent faktisk har dræbt så meget som én eneste rotte
 • ·Samtlige kommuner i Nordsjælland havde en markant stigning i antallet af rotteklager i 2018 i forhold til 2017. Eneste fælles grund hertil må være det varme vejr i 2018
 • ·Samtlige kommuner i Nordsjælland er i 2019 kommet tilbage på 2017 niveauet, hvor sommeren i 2019 jo også var som i 2017 - undtagen Gribskov Kommune der i 2019 ligger samme høje niveau som i 2018
 • ·Har fælderne den utilsigtede funktion, at de holder rotteantallet konstant uanset niveauet?
 • ·Er det sådan, at en rotte der er skudt bliver spist af de andre rotter? Og dermed holdes antallet konstant fordi rottefælderne brødføder de levende rotter med døde rotter? "
 • ·Er det sådan at en rotte der dør af gift også bliver spist af de levende rotter men disse dør også fordi giften overføres til de levende rotter når de spiser en gift-død rotte?
 • ·Er det sådan det hænger sammen? Er de ikke-gift baserede rottefælder i virkeligheden en brødføder for de levende rotter og har fælderne dermed en skadelig effekt på rottebestanden?
 • ·Teknologisk Institut eller Skadedyrslaboratoriet bør kunne udtale sig om dette. Teknologisk Institut arbejder netop nu med et projekt om dette emne "Hvor blev rotten af?"


Opfordringen

Vil Gribskov Kommune nu stoppe op og gøre uvildig status?

Får vi de facto den effektive og økonomisk rentable rottebekæmpelse, vi ønsker os, og som vi er blevet stillet i udsigt, eller er det på tide at indkassere tabet, indstille det kostbare samarbejde hurtigst muligt og dermed undgå yderligere spild?”

Seneste kommentarer

02.05 | 16:51

DXX9JA4DV2W https://page.link

05.03 | 19:23

Det var længe siden jeg havde arbejdet med 123 hjemmeside, så jeg skulle lige se di nye muligheder.

05.03 | 16:19

Dejligt med et nyt opdateret layout.

27.02 | 20:06

De link der ikke fungere skyldes at de har ændret hjemmeside som jeg ikke kender.

Del siden