Møde 2-2-2022 Komune og Politi

8. februar 2022

Referat af mødet d. 2.2.2022

Deltagere:

Bent Hansen, Borgmester, Gribskov Kommune (BH)

Christian Kobbernagel, leder af nærpolitiet i Gribskov (CK)

Henning Holm, Lokalforeningsrådets kontaktudvalg (HH),

Henny Green, Lokalforeningsrådets kontaktudvalg (HG)

Pernille Lütken, Lokalforeningsrådets kontaktudvalg (PL)

Karin Hammerum, Lokalforeningsrådets kontaktudvalg, referent (KH)

Bent Hansen bød velkommen, og præsenterede Christian Kobbernagel, leder af nærpolitiet i Gribskov, som han proaktivt havde inviteret. Det blev positivt modtaget, idet en del sager af lokalforeningsrådets interesse har sammenfald med politiets. I sær omkring det trafikale.

Nærpolitiet i Gribskov

CK fortalte om nærpolitiets organisation og arbejdsopgaver. Politistationen i Helsinge blev indviet d. 1.11.2021, og politiet har allerede nu, tre måneder efter, oplevet positive resultater på deres tilstedeværelse. Eksempler på deres opgaver er; forebyggende arbejde, bekymringssamtaler og efterforskning af fortrinsvis egne sager. De er også synlige i aftenbilledet 1-3 gange om ugen. Politiet har 15 timers åbningstid, som kan erstatte telefonnr. 114 og internetanmeldelse. Nærpolitiet har et tæt samarbejde med kommunen og SSP.

Derefter talte vi om et samarbejde mellem nærpolitiet og Lokalforeningsrådet.

=> Vi blev enige om, at det kunne være en god ide at invitere CK til i møde i LFR, for at fortælle om nærpolitiet, deres processer og hvor vi kan hjælpe hinanden. Vi kan tage direkte kontakt til CK. BH tilbød tillige også at distribuere information og eventuelt deltage i mødet.

Lokaldemokrati i Gribskov Kommune

BH fortalte, at man netop dagen før havde nedsat et §17.4 udvalg, som ville kunne arbejde med lokaldemokrati.

Udvalget består af fem medlemmer; Trine Egetved (K), fm, Mathias Zilberberg (SF), nf, Pernilla Kromann Samms (NG), Kim Valentin (V) og Anna Recinella NG.   I 4. kvartal skal byrådet tage stilling til, hvad udvalget skal arbejde med fra 31. januar 2023. Deres første tema var ’Unge og uddannelsesudvalg’, og andre temaer som lokaldemokrati ville kunne passe fint ind. Udvalget skal nu udarbejde et kommissorium, og have det klart inden årets udgang, hvorefter det egentlige arbejde skulle starte.

= > Vi aftalte, at LFR skulle sende et oplæg til samarbejde med udvalget, som BH gerne distribuerede. BH understregede, at vi også altid var velkomne til at invitere byrådet til møder.

Denne udvikling omkring samarbejde overflødiggjorde en del af vores agenda.

Lokalforeninger, bylaug og borgerforeninger på Gribskov Kommunes GIS kort

I dag er grundejerforeninger med på kommunes GIS kort, men lokalforeninger, byråd og borgerforeninger er ikke med. BH var positiv overfor lokalråd kunne komme med på GIS kortet.

=> LFR lovede at sende et input, hvor lokalråd, bylaug og borgerforeninger er oplistede med links til eventuelle hjemmesider, Facebooksider og alternativt kontakt information. Det vil hjælpe kommunens administration med at sætte dem ind på kortet.

Referat fra seneste møde

Referater

Referater findes på Kommunens Hjemmeside:

Referat 10-9-2012

10. SEPTEMBER - DET ÅRLIG DIALOGMØDE 19.00-21.00

Dagsorden / Referat

Dagsorden / ReferatMødeforum

Lokalråd, bylaug og borgerforeninger i Gribskov Kommune. TEMA: Samarbejde mellem lokalsamfund og kommune.  Kommunernes økonomi er af flere årsager under pres, og hvis vi gerne vil fastholde lokale aktiviteter af forskellige art, er det nødvendigt at se opgaverne fra nye vinkler. Bl.a. i forbindelse med arbejdet med Temaudvalget 'Gribskov - en attraktiv Kommune' er det blevet tydeligt, at vi er nødt til at arbejde aktivt med borgerdeltagelse. Der lægges op til drøftelse af udfordringer, barriere mv. ved dette sceneskifte - lokalt men også internt i Kommunen. I de forskellige lokalsamfund er det ofte oplevelsen, at man løber panden mod en mur, når man skal gennemføre forskellige tiltag - i kommunen ses en masse udfordringer med ansøgninger, som ikke 'passer ind' i den lovgivning vi administrere. Der lægges derfor op til at finde en platform hvor vi kan mødes, hvordan kan vi i Kommunen understøtte det lokale initiativ, og samtidig handle indenfor lovgivningens rammer. Ved mødet lægges op til drøftelse af tre aktuelle temaer: gadekær, arrangementer og stier, med henblik på at skitsere mulige fremtidige samarbejdsformer.  På kommende møder i Dialogforum for Lokalsamfund vil der blive fulgt op på aftenens drøftelser.

Ordstyrer


Referent


Fraværende


Pkt

Dagsorden og referat

1

19.00-19.10 Velkomst v. Børge Sørensen

Ref.

Formand for Plan- og Miljøudvalget Børge Sørensen præsenterede aftenens tema o g program.  Mødets tema er s amarbejde med lokalsamfund og kommune - fra inddragelse til deltagelse, samt hvordan kan vi i kommunen understøtte det lokale initiativ og samtidig leve op til lovgivningens rammer.

2

19.10-19.20 Attraktiv Kommune v. Susan Kjeldgaard

Ref.

3

19.20-19.40 Borgerdeltagelse og samarbejde med frivillige på sundhedsområdet v. Elsebeth Kirk Muff

Ref.

4

19.40-19.50 Introduktion til arbejde med temaer i grupper v. Jette Haugaard

Ref.

Jette Haugaard gav en kort introduktion til gruppearbejdet.  Gadekær: der ønskes at finde en løsning på oprensning af gadekær. Hvilke udfordringer opleves i samarbejdet med kommunen.  Arrangementer: der har været fokus på Ørby som eksempellandsby under arbejdet med FOKUS-modellen, der blandt andet omhandlede at understøtte det sociale og kulturelle liv i landsbyerne. I Ørby har de efterfølgende oplevet at det kan være svært at få lov til mindre tiltag, så som opsætning af en opslagstavle og juletræ. Det er for omstændigt at få lov til små tiltag.  Stier: I Vejby ønsker de at få reetableret en sti, der tidligere har været, men som nu er pløjet op. Lang sagsbehandling i kommunen og endnu ingen afklaring i sagen.

5

19:50-20:00 Kort pause (inkl. kaffe og kage)

Ref.

-

6

20.00-20.40  Dialog i grupper om aktuelle temaer i lokalsamfund. I grupperne vil der være korte oplæg om hvilke muligheder og udfordringer hhv. lokalsamfund og kommune ser i de enkelte temaer.  Tema: Vedligeholdelse af gadekær - eksempel: Annisse Tema: Arrangementer - eksempel Ørby Tema: Stier - eksempel Vejby

Ref.

- (opsamling i punkt 7)

7

20.40-20.55 Opsamling og præsentation fra drøftelse af temaer i grupper

Ref.

Gadekær Ensartet forvaltning ønskes Vil gerne find en løsning på tilgroning Kan der udarbejdes retningslinjer for oprensning? Hvem står for pleje af fællesarealer? Hvad betyder 'gadejord'? Kommunen arbejder på at etablere en side om gadekær på kommunens hjemmeside Kommunen er i gang med at lave en registrering af gadekær Oprensningen kan etableres som et fælles arrangement - et Gadekærsarrangement Praktisk hvis der kan udarbejdes rammer for oprensning over år Hvordan skal det oprensede bortskaffes? Arrangementer På Gribskov Kommunes hjemmeside kan man finde en Eventguide, der giver retningslinjer og linker til ansøgningsskemaer til brug ved planlægning af arrangementer. Eventguide er koblet til Kulturnaut og man har derfor samtidig mulighed for at få gjort reklame for arrangementet. Eventguiden bruges typisk i forbindelse med større arrangementer. Hvad med de små, spontane initiativer - hvad skal der søge som? Hvilke 'jorde' kan bruges til hvad? Hvordan finder jeg den rette person, der kan kigge på min ansøgning? Bagatelgrænse - den sunde fornuft Vedligeholdelse af arealer Det opleves forskelsbehandling - hvad er historikken Lovgivning Stier Lokalrådet ønsker en konkret vurdering af tidligere stiforløb og deres muligheder for reetablering. Manglende samarbejde ved sti i Vejby - seks års arbejde Hvem er tovholder i kommunen Har kommunen intention om at bevare stierne Kommunen er i gang med at udarbejde en oversigt over stier i kommunen Hvor kan vi henvende os og bliver vores henvendelse husket? Gruppearbejdet er opstarten for det videre samarbejde mellem kommune og lokalsamfund. Der vil blive arbejdet videre med temaet, herunder opsamlingen fra gruppearbejdet, i Dialogforum for Lokalsamfund.  Hvis man har spørgsmål eller der er forhold man gerne vil drøfte kan man skrive til kommunen, Det tekniske område på: kem@gribskov.dk. Spørgsmålet bliver så videresendt til den rette fagperson, der svarer eller evt. indkalder til møde, hvor sagen kan drøftes i fællesskab.

8

20.55-21.00 Tak for i aften v. Børge Sørensen

Ref.

Børge Sørensen takkede for lokalsamfundenes deltagelse i mødet.  Der vil i Dialogforum for Lokalsamfund blive arbejdet videre med emnerne.

9


Ref.


10


Ref.


Referat fra 23-2-2011

DIALOGFORUM FOR LOKALSAMFUND

Dagsorden / Referat

Mødeforum

Dialogforum for lokalsamfund: Jette Haugaard, Lokalforeningsrådet Leif Jokobsen, Lokalforeningsrådet Steffen Ulf Hansen, Lokalforeningsrådet Karen Søfeldt, Lokalforeningsrådet Susan Kjeldgaard, Plan- og Miljøudvalget Dorethe Pedersen, Gribskov Kommune, Det tekniske område Nina Schmidt Jensen, Gribskov Kommune, Virksomhedsdrift (kun punkt to) Vibe Weng, Gribskov Kommune, Det tekniske område

Ordstyrer

Susan Kjeldgaard

Referent

Vibe Weng

Fraværende

Pernille Lütken, Lokalforeningsrådet Michael Bruun, Plan- og Miljøudvalget Michel van der Linden, Gribskov Kommune, Det tekniske område

Pkt

Dagsorden og referat

1

Velkommen v/ Susan Kjeldgaard

Ref.


2

Hvordan kan kendskabet til Flexbus-ordningen forbedres? v/ Gribskov Kommune www.moviatrafik.dk >> flextrafik www.gribskov.dk >> vej og forsyning >> trafik >> offentlig transport >> flextur

Ref.

Indledende blev der orientering om hvad flextur er og hvordan ordningen fungerer. Efterfølgende blev kendskabet til ordningen diskuteret. Lokalrådsforeningen vurdere det hensigtsmæssigt, at udbrede kendskabet til ordningen, da kun enkelte tilsyneladende kender ordningen. Det blev bemærket, at medarbejdere i Movia tilsyneladende også mangler kendskab til ordningen. Forskellige forslag til at forbedre kendskabet til Flextur blev foreslået: at kommunale medarbejdere der er i kontakt med borgere der kunne havde interesse i ordningen, kender til flextur at ordnigen beskrives på busstanderne at Gribskov Kommune (muligvis over en længere periode) skriver om flextur i "Kommunen informerer" i Ugeposten

3

Planlægning af årets møder v/ Gribskov Kommune Fastsættelse af tidspunktet for det Det Årlige Dialogmøde, skal tænkes sammen med inddragelse ift arbejdet med udarbejdelsen af planstrategi 2012.

Ref.

Der blev aftalt tre møde-datoer for 2011: Onsdag den 4. maj - Det Årlige Dialogmøde Torsdag den 1. september - Dialogforum for Lokalsamfund Tirsdag den 15. november - Dialogforum for Lokalsamfund Efter mødet Det har efterfølgende vist sig, at Børge Sørensen der fremover varetager udvalget i stedet for Susan Kjeldgaard, ikke har mulighed for at deltage på de foreslåede mødedatoer, hvorfor der skal findes nogle nye. I forbindelse med at Børge Sørensen overtager udvalget fra Susan Kjedgaard, vil det muligvis være hensigtsmæssigt at afholde et ekstra møde inden Det Årlige Dialogforum.

4

Ref.

Grundlaget for arbejdet med Dialogforum for Lokalsamfund blev drøftet, f.eks. formål og indhold af mødefladen, med baggrund i hvilken sagstyper og emner der skal forelægges Lokalrådsforeningen. Siden sidste møde, har Gribskov Kommune set på hvilke sager og sagstyper der fremover vil kunne sendes til Lokalrådsforeningen til orientering. Det har ikke umiddelbart været muligt at finde en metode til automatisk at udvælge disse sagstyper. Der er vil dog blive iværksat forskellige andre tiltag. Lokalforeningsrådet vil gerne være en aktiv sparringpartner og ikke en organisation der kun bliver hørt ifb. med offentlige høringer, hvorfor Lokalforeningsrådet ser et behov for en markant ændring af den måde inddragelse - herunder tidlig inddragelse og orientering om nye sager - sker på i dag. På den baggrund tilbød Steffen Ulf Hansen, til næste møde i Dialogforum for Lokalsamfund, at opstille et konkret forslag til hvilke sager og sagstyper, der skal sendes til orientering hos Lokalforeningsrådet. FOKUS-modellen blev bragt op som en metode til at styrke lokaldemokratiet og samarbejdet mellem kommunen og et eller flere lokalsamfund. Der var dog ikke umiddelbart interesse for at bruge modellen i en konkret by el. lokalsamfund.

5

Ref.

Gribskov Kommune har forsøgt at finde frem til en metode hvor borgerne selv kan tegne gamle stier ind på elektroniske kort. Dette har ikke umiddelbart være muligt. Dels findes der ikke en tekniske løsning, dels kan det være problematisk at der bliver tegnet stier ind, som ikke er verificeret. Et af temaerne i Planstrategi 2012 er infrastruktur og der lægges op til, at det bl.a. vil komme til at omhandle stier. Steffen Ulf Hansen foreslog, at der i "Kommunen informerer" i Ugeposten bliver opfordret til, at man kan sende sine stier ind. Det blev drøftet, at det er mere konstruktivt at forsøge at bevare eksisterende stier, frem for at genetablerer stier der allerede er blevet fjernet. Lokalrådsforeningen udtrykte ønske om at arbejdet prioriteres. Emnet tages op igen på næste møde. Lokalrådsforeningen forespurgte om det er muligt at få de eksisterende trafik-stier tegnet ind på gis. Gribskov Kommune undersøger dette inden næste møde.

6

Ref.

Jf. referatet fra sidste møde, er der udpeget en (midlertidig) kontaktperson: Dorethe Pedersen. Essensen i punktet blev uformelt drøftet inden møde mellem Dorethe Pedersen og Leif Jacobsen. Der skete således ikke behandling af punktet under mødet.

7

Ref.

Lokalforeningsrådet efterspurgte væsentligt mere information på hjemmesiden - og mere generel information om klima i almindelighed og energireduktion for privatpersoner i særdeleshed. Informationen skal være objektiv og kritisk, og f.eks. fortælle at el-biler er ikke altid det bedste og at varmepumper kan være en god ide, men ikke altid er det. Lokalforeningsrådet mente, at kommune bør have et stor incitament til at ønske at borgerne får disse informationer, da det er en del af klima-kommune aftalen, at privatpersoner også skal spare. Der har været afholdt to borgermøder om klima i Annisse og de har begge været en stor succes - de bør gentages i andre byer og lokalsamfund. Lokalforeningsrådet stillede forslag om en klimakonference med boder, foredrag, standen m.m. Arbejdstitel: Energireduktion for private - få svar på dine spørgsmål.

8

Tilskud til arbejdet med lokaldemokrati v/Gribskov

Ref.

Susan Kjeldgaard redegjorde for den generelle økonomiske situation, der betyder at alle områder bliver berørt - også arbejdet med lokaldemokrati. Lokalforeningsrådet udtrykte bekymring for hvordan lokaldemokratiet vil udvikle sig, hvis ikke kommunen fortsat bidrager økonomisk. Det blev drøftet hvordan dialogen mellem Gribskov Kommune og Lokalforeningsrådet foregår, herunder at det vil styrke samarbejdet, hvis Gribskov Kommune opfordrer og oplyse om forummet i det daglige - også i dialogen med andre, f.eks. lokalsamfund der ikke er repræsenteret i Lokalforeningsrådet Det blev drøftet hvordan nogle af de andre samarbejdsflader mellem lokale foreninger og Gribskov Kommune, fungere. Der bør være ensartet forhold for f.eks. Lokalforeningsrådet og Grundejerkontaktudvalget.

9

Køreplan for arbejdet med Planstrategi v/Gribskov

Ref.

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og trykke på tabulatorknappen

Referat fra 4-11-2010

04-11-2010 kl.: 17:00 til 19:00 :
Dialogforum for Lokalsamfund
Afholdt: Gribskov Rådhus

Mødedeltagere


Mødets deltagere og referent

Deltagere:

Leif Jokobsen Karen Søfeldt Pernille Lütken Steffen Ulf Hansen Susan Kjeldgaard Michel van der Linden Vibe WengFraværende:

Jette Haugaard Michael BruunMødeleder :

Susan KjeldgaardReferent :

Vibe WengBemærk. :


Dagsorden + referat


Punkter

01

Velkommen


Kort præsentation af deltagerne og dagens program


Referat: Susan bød velkommen og præsenterede dagen program.02

Borgerinddragelse og strategi for lokaldemokrati


Opfølgning fra mødet den 1. juni. Hvordan forstås og bruges inddragelse i Gribskov Kommune.
03

Status for stiplan for rekreative stierReferat: Deltagerne fik udleveret cykelrutekort over Gribskov Kommune. Der var særlig fokus på hvordan de mindre "trampestier", f.eks. kirkestier, kan beskrives og bevares. Det blev aftalt, at Gribskov Kommune til næste møde kommer med at oplæg til, hvordan forløbet kan være om hvordan for eksempel borgerne selv kan indtegne de stier der ikke i dag findes.04

Smidige procedurer for brug af det offentlige rum


Opfølgning fra mødet 24. marts Status, udfordringerne m.m. Kunne det f.eks. være en ide, at undersøgelse en modellandsby, der arbejder med lokalmiljø?


Referat: Det blev aftalt, at der skal findes en kontaktperson i kommune som er tovholder på emnet. Leif Jakobsen er kontaktperson fra Lokalrådsforeningen og vil blive kontaktet af en medarbejder i Gribskov Kommune som vil være kontakt til kommunen når der opstår en konkret sag.05

Gribskov som klimakommune


Hvad betyder det for borgerne at Gribskov Kommune er klimakommune?
06

Det videre forløb


Næste møde dialogforum for lokalsamfund Det Årlige Dialogmøde 2011


Referat: I løbet af 2011 skal der afholdes tre ordinære møde, samt Det Årlige Dialogforum. Datoen for første møde aftales mellem Gribskov Kommune og Lokalrådets formand, Jette Haugaard. På dette møde laves mødeplan for resten af året. Datoen for Det Årlige Dialogforum skal tilpasses arbejde med Planstrategi 2011. Det blev desuden besluttet, at flytte mødetidspunktet til 18.00 - 20.00, da flere medlemmer har svært ved at når det til kl. 17.00.

Referat fra dialogforum 24-3-10

Hermed referat fra møde i Dialogforum for Lokalsamfund.

Som jeg skriver i en anden email ligger det også på kommunens hjemmeside, men da denne kan tage lidt tid til at opdatere, får I det også her:

Pkt

Dagsorden og referat

1

Velkomst Kort præsentation af deltagere, kontaktudvalget, politikere

Ref.

Da både Susan Kjeldgaard og Michael Bruun ikke havde mulighed for at deltage i mødet, deltog Plan- og miljøudvalgsformand Børge Sørensen.

2

Lokalforeningsrådet informerer Tanker om emner og møder i 2010 - aktuelle emner i lokalsamfundene - Borgerinddragelse i forbindelse med specifikke sager - Rekreative stier - planlægning af rekreative stier og efterlysning af kortmateriale - Åer og vandløb. Normer, styringprocesser mv? - Turisme - anmodning om orientering af fremtidens turismepolitik/strategi

Ref.

Lokalforeningsrådet havde havde forberedt fire emner, der også fungerede som oplæg til tema for det årlige dialogmøde. Borgerinddragelse - Ønske om at lokalforeninger informeres om sager, der påvirker miljøet eller som kræver dispensation og hvor etablering af et lokalt samarbejde kan være fordelagtigt at etablere. Snak om høringsprocedure, udfordringen i at blive hørt, men ikke nødvendigvis at få ret, diskussion af tidsperspektivet for inddragelse og hvor meget tid og engagement, det vil kræve af den enkelte lokalforening. Aftale om gensidig information om aktuelle sager i hhv. kommunen og lokalsamfundene, på Dialogforummets kommende møder. Informationsudvekslingen vil ikke være i form af sagsbehandling. Rekreative stier - Bred interesse for planlægning af og for rekreative stier. Indsats koordineres fælles med Det Grønne Dialogforum. Planlægningen af rekreative stier knyttes til planlægningen for trafikstier. Muligt at mobilisere lokale kræfter i arbejdet. Kommune vender tilbage med status for planlægningen. En oversigt over cykelstier kan hentes på kommunens hjemmeside - se her Åer og vandløb - Der har være oplevelser med grødeskæring på uheldige tidspunkter på døgnet og året. Muligt at invitere åmanden til Det årlige Dialogmøde for at fortælle om aftalt procedure. Turisme - Der er netop nedsat Erhvervs- og turismeudvalg, med Morten Jørgensen som udvalgsformand. Muligt at Morten Jørgensen kan komme og informere om udvalgets arbejde på Det årlige Dialogmøde. Diskussion af udviklingsperspektiverne for turismen i Gribskov Kommune og det er noteret at Lokalforeningsrådet gerne vil delte i samarbejde om emnet.

3

Gribskov Kommune informerer - Lokalforeningers fokuspunkter for 2010 - Listen er linket ud på hjemmesiden gribskov.dk/lokaldemokrati under borgerforeninger, lokalråd og bylaug. - Gadejord - oplæg om typiske forespørgsler og håndtering - Høring af kollektiv trafik - Udvikling af lokalsamfund

Ref.

Lokalforeningers fokuspunkter for 2010 Orientering og opfordring til de enkelte foreninger til at indsende en oversigt over deres fokuspunkter for 2010. Oversigt indsendes til: plan-byg@gribskov.dk Gadejord Gadejord er typisk relateret til en række forskelligartede problemstillinger angående ejerforhold, vedligeholdelse, brugsret etc. De fleste sager kommunen behandler har deres specifikke udfordringer, da der typiske er tale om en kombination af forskellige problemstillinger. En typisk udfordring er 'sivning' af skel, hvor der er opsat plankeværk, hæk el.lign. og hvor det bliver muligt at vinde hævd på arealet. Der kan søges om adkomst til arealerne gennem tinglysningsdommer, men kan dog kun opnås, hvis der er enighed blandt 'alle', der har en væsentlig interesse i arealet. Kommunen kan ikke nødvendigvis vinde hævd på arealerne, men har en interesse i at bevare gadejordsarealerne. I forhold til ejerskab og vedligeholdelse er det interessant om der er lokalforening, grundejerforening etc., der har interesse i at indgå samarbejdet eller evt. søge om adkomst. Temaet er aktuelt og er lovmæssigt kompleks. Kontaktudvalget opfordres til at give meddelelse tilbage til enkelte foreninger. Har man spørgsmål kan de sendes til Plan &Byg på mærket: "Gadejord". Høring af kollektiv trafik Orientering om at plan for kollektiv trafik er i høring. Udvikling af lokalsamfund Åben snak om status på sager, der har været oppe i senere tid, hvor udviklingsplaner for områder skaber lokal utilfredshed. Hvordan kan kommunen bedst skabe afvejning af de enkeltes behov?

4

Mødetema - Det årlige dialogmøde Tema Tidsrum Organisering/oplæg

Ref.

Forslag til punkter på dagsorden: Turisme - oplæg ved Morten Jørgensen Åer og vandløb - oplæg ved åmand Klima - orientering om at kommunen er klimakommune og hvad det indebærer Lokaldemokrati - hvordan sikrer man sig en afvejning af alle interesser? Mødet afholdes 1. juni 2010 kl. 17-19 i Byrådssalen på rådhuset i Helsinge.

5

Afrunding

Ref.
Med venlig hilsen

Karina Juul Larsen
Planlægger
Plan & Byg

Gribskov Kommune | Rådhusvej 3 | 3200 Helsinge | 72 49 83 11 | 72 49 60 09 |
www.gribskov.dk

Seneste kommentarer

02.05 | 16:51

DXX9JA4DV2W https://page.link

05.03 | 19:23

Det var længe siden jeg havde arbejdet med 123 hjemmeside, så jeg skulle lige se di nye muligheder.

05.03 | 16:19

Dejligt med et nyt opdateret layout.

27.02 | 20:06

De link der ikke fungere skyldes at de har ændret hjemmeside som jeg ikke kender.

Del siden