Velkommen til vores hjemmeside

Rådet er etableret som et formaliseret samarbejde mellem lokalråd, borgerforeninger, bylaug, m.fl. i Gribskov Kommune. Dets primære formål er at repræsentere og koordinere alle lokale interesser på en balanceret måde i samspillet med kommunen omkring tiltag, som vil have indflydelse på lokale, kommunale og regionale forhold.

Alle foreninger hjemhørende i Gribskov kommune, som har lokalsamfundet – dets kvaliteter, funktion og udvikling - som en betydende del af deres virkefelt (typisk omtalt i vedtægterne) kan være medlemmer.

Dagsorden Lokalforeningsrådets møde den 9. november 2023
Dronningmøllehuset 
Dr Mølle Strandvej 645 B, 3120 Dronningmølle


  Dagsorden:

   

  1.

  Godkendelse af referat fra mødet den 9. august 2023.

   

  2.

  Blistrup Lokalråd ønsker en drøftelse af skolesituationen i Gribskov kommune.

      Formanden for Børn - Skole og Familieudvalget Jens Rane Holch deltager i

      mødet under dette punkt.

   

  3.

  Borgermøder.

      Hvordan kan et Borgermøde struktureres, og hvad skal mødet indeholde ?

      Kom gerne med forslag.

   

  4.

  Nærdemokrati?


  5.

  Det Grønne Dialogforum.

      Referat fra sidste møde.

   

  6.

  “Bordrunde”.

      Tisvilde Lokalråd fortæller om rådets opbygning, og hvad der er lykkedes.

   

  7.

  Kommende møder i 2024.

   

  8.

  Eventuelt.

   

  9.
  Næste møde


  Næste møde: 


  Sidste referat

  14.8.2023

   

  Referat af Lokalforeningsrådets møde 9. august kl. 19.00

   i Dronningmøllehuset, Dronningmølle Strandvej 645 B, 3120 Dronningmølle

   

  I mødet deltog:

  • Søborg Bylaug
  • Helsinge Lokalråd
  • Villingerød Bylaug
  • Dronningmølle Borgerforening
  • Gilleleje Lokalråd
  • Saltrup Bylaug
  • Blistrup Lokalråd
  • Tisvilde Lokalråd
  • Annisse Lokalråd.

   

  1.

  Godkendelse af referat af mødet 4.5.2023

  Referatet blev godkendt med ros

   

  2.

  Orientering og opfølgning om § 17 udvalget. Udvalgsformand Trine Egetved deltager i mødet. Kontaktudvalget har nedenstående spørgsmål:

   

  3.

  Borger Forslag: Hvad er Byrådets holdning til et Borger Forslag, skal det behandles i Byrådet eller (blot) besvares af en administrativ medarbejder?

   

  Borgerforslaget skal i Byrådet oplyste Trine Egetved.

  Herefter blev sagen drøftet, og det blev aftalt, at Lokalforeningsrådet kontakter Trine Egetved vedr. ’Borgerforslaget om at få en masteplan’.

  Sæt et svar op til næste møde.

   

  Mødereferater: Hvorfor skal der ikke tages et beslutningsreferat fra møder mellem borgerne og politikerne, uden et referat kan der meget let opstå misforståelser?

   

  Borgermøde i Søborg var et meget dårligt eksempel på, at kommunens embedsmænd ikke tager referat. Forvaltningen fastholder alt for ofte den oprindelige indstilling.

   

  Det blev drøftet, at der kan opstå ’usunde magtfællesskaber’, fordi man har glemt, hvem der har tildelt de valgte magten.

   

  Helhedsplaner: Administrationen mener ikke, at helhedsplaner for lokalområder er nødvendige, og de henviser til, at alt er behandlet i Kommuneplanen.

  Kommuneplanen er alt for uoverskuelig for borgerne, derfor kan der ofte være behov for en mere lokal analyse før nye tiltag igangsættes. Kan administrationen helt overhøre borgernes ønsker?

   

  I princippet kan det godt ske, men det er muligt at tage op politisk. En helhedsplan er et stykke udviklingsværktøj. Man har ingen mulighed for at binde politikerne til en helhedsplan.

   

  Saltrup stillede spørgsmålet om, hvem der skal håndhæve lokalplaner.

  Hvordan: arbejder det kommunale § 17 stk. 4 udvalg egentligt?

  Der er to spor: – det ene er velfærdsområder og det andet er nærdemokrati

  Kan ikke træffe beslutninger - Indstiller til udvalgene – Prøvehandlinger

  Hvorfor: er der kun byrådspolitikere med i udvalget?

  Det er en beslutning som er taget, men der bliver tage personer ind udefra

  Vi anbefaler: at §17 udvalget rakte ud til kommunens lokalråd, bylaug, borgerforeninger eller Lokalforeningsrådet for kvalificeret og engageret viden, når der skal træffes gode og fornuftige beslutninger.

  Hvorfor ikke udnytte specialviden: Lige nu er kloaksagen fra Ramløse et meget varmt emne, vi kender personer, som kan bidrage med specialviden på området, hvorfor ikke udnytte det? Det ville være dejligt, hvis borgerne blev set og brugt som en ressource af både politikere og administration

  Trine er bare enig i ovenstående, men ……

   

  Hvorfor låser udvalget sig fast på et emne om året?

  Det gjorde man i starten, nu arbejder man med flere spor

  Hvorfor ikke flere ”selvstændige” §17 stk. 4 udvalg, som kan arbejdede parallelt med tidens ”varme” emner?

  Det gjorde man i starten, nu arbejder man med flere spor

   

  3.

  Referat fra Det Grønne Dialogforum (DGD) seneste møde

  Henning Holm refererede fra mødet, hvor kystbeskyttelse var et emne.

  Der var også debat om fremtidige rammer for ’mega-sommerhuse’ ved nordkysten.

   

  4.

  Vores Gribskov – Udviklingspolitik og Planstrategi

  Intet under dette punkt

   

  5.

  Bordrunde’ med korte indlæg - prioriteret da punktet blev udsat på sidste møde.

  Tisvilde:

  Arbejder med udvalg, skovudvalg, stiudvalg, hegnsudvalg o.s.v. Kommer ud til borgerne via, Tisvilde nyt, Facebook. Tjener penge via deres loppemarked, bruge ca. 15.000 kr. på Tisvildenyt om året.

  Blistrup:

  Foreningernes dag, kirken, vandværket åbent hus, måske lidt for stort, det foregår på 'Blistrup Skole, med en masse aktiviteter, ikke mange i Lokalrådet, frafald dyrker fællesskabet.
   

  Gilleleje:

  Samarbejde med grundejerforeningerne, man vil ikke acceptere planerne med det gamle kommunekontor. Der opfordres til, at vi definere hvad et borgermøde er og hvad det skal indeholde.

  Dronningmølle:
  Glade for at der nu kommer 40 km igennem hele byen, med bump og cikaner.

  Villingerød:
  Borgermøder! Nærdemokratiskal være en del af agendaen, så vi er klar, når der kommer et §17 stk. 4, som skal arbejde med nærdemokrati

  Broen er endnu ikke kommet

  Søborg:
  Vi er en landsby med godt samarbejde med idrætsforeningen,  menighedsrådet m.fl. Vi har et rigtigt godt samarbejde, erfaring med at man skal passe på at arrangementer ikke bliver for store, det bliver bare for meget.

  Trafikproblemer, anlægsarbejder omkring Søborg sø, hvad med affald, parkering, trafik. Private veje bliver benyttet af turister, ingen hjælp fra kommunen ingen penge til.

  De oplever at det er svært at få noget igennem på kommunen. Kampen omkring hastighed skal tages med politiet, kommune sørger for skiltene, når politiet har godkendt fartbegrænsningen.

  Der har været afholdt møde med Jan Levring og centerchef Dorethe Ungstrup, Center for Teknik og Borgerservice i Gribskov Kommune.

   

  Annisse:
  Annisse Guiden er et ’avanceret kirkeblad’ med selvstændigt budget, fordi Guidens drift betales af annonceindtægter. Annisse Lokalråd kommunikerer gennem Annisse Guiden, som udkommer seks gange om året til samtlige husstande i Annisse Sogn.

  Borgermøde på skolen vedr. fjernvarme, nedsat en "varmegruppe", i samarbejder med EON. Varmegruppen er uafhængig og har bladnt andet haft møde med Helsinge Fjernvarmeværk.
  Der blev orienteret om Grønne nabofællesskaber https://www.omstilling.nu/groennenabofaellesskaber


  6.

  Kommende møder:

   • mandag den 6. november Helsinge

   

  7.

  Eventuelt

   

   

   

   

  1.     Godkendelse af referat af mødet 2. september 2021.

  2.     Kort opfølgning siden sidst:

  - Borgerdrevet forsalg orientering ved Geert Ahrends fra Græsted Borgerforening og Jan Helge Larsen fra Dronningmølle Borgerforening.

  - ’Forum for Vækst og Udvikling’ orientering ved Jette Haugaard

  - Fælles vælgermøde i Dronningmølle orientering ved Henny Green og Henninge Holm

  3.     Møde med den nyvalgte borgmester og eventuelt udvalgsformanden hvor Gribskov Lokalforeningsråd vil følge op på valgløfterne og anmode om:

  1.     at kommunen lægger oplysning om alle lokalråd, borgerforeninger og bylaug ind på GIS-kortet på kommunens hjemmeside. Bilag 1) oversigt nov. 2021

  2.     at der fremover afholdes fire årlige møder med lokalsamfundene

  3.     de fire møder afholdes skiftevis i øst og vest – vi forventer at øst bliver i Dronningmølle og vest i et af de tre forsamlingshuse (Vejby, Ramløse eller Annisse).

  4.     lokalsamfundene udarbejder dagsorden til møderne, hvori deltager udvalgsformand + eventuelt andre politikere samt 1 embedsmand fra administrationen.

  4.     Nyt layout på Lokalforeningsrådets hjemmeside ? –

  Orienterede om udsendte rettelseslister, som lokalsamfund har meldt tilbage på.

  Karin Hammerum orienterer nærmere om hjemmesiden.

  5.     Orientering om nyt Nationalparkråd i 2022 – Gribskov Lokalforeningsråd vil ligesom i 2017 gå efter at opnå en rådsplads som repræsentant for lokalsamfundene i og omkring Nationalparken. Bilag 2) indstilling fra 2017 om plads i Nationalparkrådet

  6.     ’Bordrunde’ med korte indlæg

  7.     Eventuelt

  Næste mødedato

   

  Det lokale engagement

  Det lokale engagement i Gribskov Kommune

  Hvad er Gribskov Lokalforeningsråd ?

  Før kommunesammenlægningen i 2007 havde de fleste lokalsamfund i Helsinge Kommune et lokalråd, hvorimod Græsted-Gilleleje kommune ikke havde denne konstruktion. Imidlertid havde man i denne kommune forskellige borgerforeninger og bylaug, som varetog lokalom-rådernes interesser.

   

   

  Gribskov Lokalforeningsråd blev dannet i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007, som et formaliseret samarbejde mellem de tidligere kommunes lokalråd, borgerforeninger og bylaug. Rådets primære formål er at repræsenterer og koordinerer alle lokale interesser.

   

   

  Lokalforeningsrådet har et Kontaktudvalg, der fungerer som en slags sekretariat. Kontaktudvalgets medlemmer er: Leif Jakobsen - Ørby Bylaug, Jacob Vagner Madsen - Græsted Borgerforening, Pernille Lütken Saaby - Villingerød Bylaug og Jette Haugaard - Annisse Lokalråd (formand).

   

   

  Hvordan arbejder Lokalforeningsrådet ?

   

  Lokalforeningsrådet er paraplyorganisation p.t. for cirka 15 lokalsamfund, der hver udpeger en repræsentant, som deltager i Lokalforeningsrådets fire årlige møder. Her drøftes en bred vifte af spørgsmål, som primært drejer sig om lokalsamfundenes funktion, servicetilbud og udfordringer. 

   

   

  Der inviteres ofte oplægsholdere med til møderne. Det sker også, at Lokalforeningsrådet beder en politiker om at deltage i et møde, for at blive orienteret om konkrete eller generelle spørgsmål, som vedrører lokalsamfund i Gribskov Kommune.  

   

   

  Beslutningsreferat fra møderne kan læses på http://www.lokalforeningsraadet.dk/

   

   

  Deltager i forskellige fora og eksterne møder

   

  Under navnet Dialogforum for Lokalsamfund har Gribskov Kommune oprettet et samarbejde med Lokalforeningsrådet. Grundlaget for dialogforummet er strategien for lokaldemokrati og inddragelse. Derfor er det overordnede formål med samarbejdsfladen, at Gribskov Kommune herigennem medvirker til at skabe rammer som støtter borgernes engagement i og bidrag til lokalsamfundet. 

   

   

  Samarbejdsfladen med Lokalforeningsrådet har et bredt sigte, således at det almindelige hverdagsliv i lokalsamfundene understøttes på bedst mulig måde. Dog er samarbejdet i høj grad orienteret mod fysisk planlægning, men også emner som sundhed, kultur, kulturværdier, fysisk planlægning, netværksdannelse, udvikling og det sociale liv er centrale for dialogforummet. 

   

   

  Hver tredje måned afholder Gribskov kommune og Lokalforeningsrådet møder, med en dagsorden, som lokalsamfundene har givet input til.

   

   

  Lokalforeningsrådet deltager endvidere fast i møderne i Dialogforum for Kollektiv Trafik.

   

   

   

   

  Tanker ved årsskiftet

   

  Ved indgangen til det nye år kan Lokalforeningsrådet se tilbage på 2015, hvor vi har været en aktiv medspiller i sager, som Gribskov Kommunes lokalsamfund har løftet.

   

   

  Der har været et samarbejde mellem forskellige lokalsamfund, eksempelvis Blistrup, Esrum, Vejby og Mårum/Kagerup om at oprette modtagergrupper for flygtningen.

   

  Lokalsamfundene stod også sammen, da nedlæggelse af børnehuse i henholdsvis Annisse og Græsted blev drøftet.

   

  Stier er stort problem i mange lokalsamfund, fordi gamle stier pløjes op eller forsøges fjernet eller skjult på forskellig vis. I det forløbne år har Lokalforeningsrådet spillet en aktiv rolle i bevarelse af gamle og oprettelse af nye stier.

   

  Klima- energi og miljø har også været på dagsordenen, og det udmønter sig særligt i energilandsbyen Annisse, hvor hele lokalsamfundet nu arbejder sammen om klimatilpasning.

   

   

  Godt nytår ønskes alle lokalsamfund i Gribskov Kommune.

  Kommentarer

  DXX9JA4DV2W https://page.link

  02.05.2022 16:51

  DXX9JA4DV2W https://page.link

  Eva Pahus

  16.03.2021 06:30

  Kommunen kunne betale driften af hjemmesiden - med alle de penge de sparer ved at så mange frivillige kaster deres arbejdskraft ind i div. projekter.FAA 10/3-21

  Karin Hammerum

  15.02.2021 22:13

  Nedennævnte kunne etableres som en egentlig organisationsstruktur med alle medlemsråd og foreninger og dermed vise den store lokale forankring (har set LINKS)

  Karin Hammerum, Annisse

  15.02.2021 21:53

  Det vil være super at beholde hjemmesiden. Måske kunne man overveje at tilbyde lokalråd og borgerforeninger en 'underside' eller et link til egen hjemmeside.

  Jette Haugaard

  10.02.2019 08:45

  Håber, at vi finder penge til at drive hjemmesiden ?

  Kjeld Ekeroth

  18.02.2011 00:08

  En god hjemmeside, som skal bevares.
  Kjeld Ekeroth

  Villy Nielsen

  Jeg synes bestemt også hjemmesiden er god

  Birthe Baun Andersen

  12.02.2011 10:05

  04.01.2011 23:16

  Hej Leif.
  Flot hjemmeside du har lavet tak.

  Seneste kommentarer

  02.05 | 16:51

  DXX9JA4DV2W https://page.link

  05.03 | 19:23

  Det var længe siden jeg havde arbejdet med 123 hjemmeside, så jeg skulle lige se di nye muligheder.

  05.03 | 16:19

  Dejligt med et nyt opdateret layout.

  27.02 | 20:06

  De link der ikke fungere skyldes at de har ændret hjemmeside som jeg ikke kender.

  Del siden