Overskrift 1

Overskrift 1

20. november 2019

Referat af møde i Lokalforeningsrådet onsdag 20. november kl. 19.30 Dronningmølle Strandvej 645 B, 3120 Dronningmølle (indgang fra Stationspladsen)

I mødet deltog : Dronningmølle Borgerforening, Villingerød Bylaug, Annisse Lokalråd, Tisvilde Lokalråd, Esrum Borgerforening, Laugø Bylaug, Græsted Borgerforening, Valby Bylaug.

Afbud fra : Vejby Lokalråd og Gilleleje Lokalråd

1.      Orientering om det årlige Dialogforum for Kollektiv Trafik

Planerne for buskørsel i kommunen i 2020. Movia tjener ikke længere så meget i København, – hvad betyder det for den kollektive trafik hos os. Mulige alternativer til Movia?

Henny Green orienterede om det årlige Dialogforum for Kollektiv Trafik

2.      kl. 19.45-21.00 Peter Plant, ildsjælen bag landsbyens Torups arbejde med bæredygtighed, vil fortælle om Årets landsby 2019. ( se vedhæftede artikel)

Peter Plant (PP) indledte med at sige: ”Det var stort for os at være på besøg i nabokommunen Gribskov. Større bliver det ikke.”

For at blive vinder af Årets landsby kræves blandt andet,

·         Plan for hvorledes man udvikler sit område  

·         Lokalråd                                                                                           

·         Bæredygtighed – økologisk, økonomisk, socialt, kulturelt

”Gulerod på tur”

Katarina boet i Thorup siden 1992 i økosamfundet Dyssekilde og har arbejdet med at gøre Thorup til en lokal bæredygtig frontløber.

’Borgerdrævet udvikling’ – er svært at drive fra neden af en kommunalbestyrelse, fordi når man skal stemme om kommunalbestyrelsens forslag om borgerinddragelse, så sker der ikke noget.

Crowdfunding og lokal investeringer har Thorup haft stor succes med. Det er skabt samlingspunkter og arbejdspladser.

Restaurering af Dyssekildestation med private midler, crowdfunding, Realdania, LAG Halsnæs – og frivilligt arbejde.

Lokalt madmarked – hvor der sælges ’kilometer mad’.

Thorup: organiseringsformer. Der bor 356 personer som fastboende. Mange er med i flere foreninger.

Det er vigtigt at skabe mødesteder, og her er Deleværkstedet og Madmarked gode eksempler på mødesteder i lighed med de engelske ’Mens shed’.

Thorup bygger på de lokale kræfter, hvis man har en cykelnørd, så får man måske også et cykelværksted. Man betaler 50 kr. for at få repareret en cykel, og al arbejdskraft er gratis. Værkstedet har gratis husleje de første 5 år.

’Hvideland’ et projekt med salg af grunde til nye huse (kun sokkelareal arealer udenom huset er fællesejede). Efter museumsundersøgelser er jorden frigivet til byggemodning. Når man køber et sokkelareal, er byggemodning inkluderet, og der er også betalt for fællesarealer og fællesbygninger.

Det er Thorup Thing, som selv har udarbejdet lokalplanen og sikret sig, at politikerne var med på ideen. Halsnæs er en rigtig god kommune at arbejde sammen med. Det gælder både politikere og embedsværk, og der er generelt en god dialog. Politikerne gør ’vores projekter til deres’.

Peter Plant rejste spørgsmålet om, hvor meget lokalråd kan og skal tage sig af og mase sig på med lokale løsninger.

I Thorup afholdes mange borgermøder og lokalrådet skal gøre meget for at orientere bredt, – der findes folk som aldrig deltager i møderne og derfor ikke er opdateret.

Tisvilde Lokalråd spurgte, hvad skal vi gøre for at få mere engagement. PP svarede, at det er oplagt, at man ikke kan gribe efter magten, - men demokratisk udvikling nedefra og mange års erfaring viser, at det hele er startet i det små.

Villingerød Bylaug fortalte har i årevis beskæftiget sig med at gå til møder med kommunen, men alligevel har vi et arbejde foran os med at få vores politikere til at være med.

3.      Kort orientering fra mødet i Det Grønne Dialogforum.

Hvad er det, vi gerne vil med vores landsbyer ?

Vi tager punktet om landsbyer op på næste møde.

Pernille Lütken refererede fra Det Grønne Dialogforum. Lokalforeningsrådet har foreslået, at vi kunne tale om, hvordan vi kan at opretholde eksisterende stier.

4.      Kort orientering om det kommende  ”Gribskovs Turismenetværk”

Et borgerdrevet infomøde den 15. januar 2020 om turismetiltag i kommunen den kommende sæson med udveksling af foldere, viden og netværk.

Henny Green orienterede om, at det tidligere turismenetværk lukkede. Det er vi kede af, og forsøger nu at genåbne Turismenetværket i Gribskov. Første møde afholdes i Dronningmølle 15. januar 2020. se vedhæftede fil.

5.      Kort orientering om ’Fortæl den gode historie – om borgerinddragelse og samskabelse’

Lokalforeningsrådets hjemmeside som forum for fortælling om borgerinddragelse

Kommunen vil gerne have andel i de gode historier. Derfor har vi talt om at lægge de gode historier op på vores hjemmeside http://www.lokalforeningsraadet.dk/   til inspiration for hinanden.

Annisse lægger ud med at fortælle om vores regnvandsafkobling, som kunne lade sig gøre i et fælleskloakeret område. Vedhæfter Annisse’s gode historie til dette referat.

Det er symptombehandling, når kommunen køber rottefælder, fordi reparation af kloakrør er den korrekte måde at bekæmpe rotters indtrængen på.

Lokalforeningsrådet kan eventuelt rejse dette spørgsmål, men vi skal først finde ud af, hvad er vi ønsker at få svar på.

6.      ’Bordrunde’

Annisse Lokalråd fortalte samarbejdet mellem Annisse Forsamlingshus og Lokalrådet om at arrangere en foredragsaften med Jesper Theilgaard om klimaforandringer. Det var et vellykket arrangement med 100 deltagere. Lokalrådet arbejder fortsat med regnvandsafkobling fra kloaksystemet med henblik på at nedsive regnvandet i jorden.

Lokalrådet har indgivet anmodning om trafikregulering til kommunen, men endnu ikke hørt noget.

Tisvilde Lokalråd arbejder også med trafikregulering både på lang sigt og igennem sommermånederne. Lokalrådet repræsenterer også erhvervsforeningen, og man er voldsomt optager af Musik i Lejet, som størrelsesmæssigt er eksploderet igennem de seneste år. Efter festival i sommer har 17 forretningsdrivende klaget. Musik i Lejets bestyrelse arbejder med problemerne – sammen med to grupper.

Der har været nogle afholdt langbords morgenmads arrangementer, hvor man prøver at lave noget for børn og unge. Hvis man agerer på den måde, så tiltrækker man måske det publikum, som byen gerne vil have trukket op til Musik i Lejet.

Udover det har Tisvilde fået en jazzklub, som er meget populær.

Tisvilde Lokalråd haft møde med Vibeke Steen, som er konstitueret chef for ’Center for Erhverv, Fritid og Kultur’, og lokalrådet oplevede hende som meget villig til at arbejde med lokalrådene.

Græsted Borgerforening – har fået Perimeterstien færdig, så man kan vandre hele vejen rundt om Græsted. Det gode ved stien er, at den er gruset fra inde fra Græsted og til den nordlige rundkørsel, så man kan cykle til Alme på stien.

Torvet i Græsted holdt i sommer 4 års fødselsdag, og Græsted Kro er også en del heraf.

Fredbogård har fået oprettet en fond, og har prøvet at få nogle midler fra Realdania. Det lykkedes desværre ikke. Fonden forsøger at få lejet eventpladsen ud.

Græsted er kommet med ideer til, hvordan man kan videreføre cykelstien fra Græsted over Søborg Sø til Gilleleje uden at komme ud på offentlig vej.

Omfartsvejen til Gilleleje ser Græsted ikke som den store fordel.

Esrum Borgerforening – foreningen ønsker at rejse midler til at renovere hjørnet på hovedgaden ved Friskolen, så man kan opholde sig på pladsen. Kommunen har givet Esrum Borgerforening råderet over hjørnet.

Villingerød Bylaug – har netop afholdt ’Oktober fest’ med vildt, som de lokale jægere havde skudt. Der arbejdes også med at organisere en hjertestarter i byen.

Dronningmølle Borgerforening – har fået et samlingspunkt i borgernes protester mod en 42 meter høj mast, som skal stå lige uden for Dronningmøllehuset. Kommunens argumenter for opførelse af masten tilgodeser udelukkende teleselskaberne.

Under dette punkt orienterede om Jette Haugaard Lokalforeningsrådets rykker af 14. november 2019 til Gribskov Kommune for at få en masteplan til fastlæggelse af politiske og praktiske rammer for opsætning af mobilantenner og master i Gribskov Kommune. Rykkerskrivelsen er ligesom første skrivelse fra 30. maj 2019 sendt til det samlede byråd.

Eventuelt kunne Lokalforeningsrådet sætte på dagsordenen til næste møde, at rejse et borgerforslag om at få en Masteplan.

Valby Bylaug – bylaugets formand er flyttet, og man overvejer nu at arbejde mere ad hoc præget, fordi de opgaver der har været oppe, primært er noget som et festudvalg kunne klare. Fællesområdet med orkideer passes af frivillige botaniske interesserede.

Laugø Bylaug – har fået lagt ny jernbane fra Helsinge til Tisvildeleje.

7.      Eventuelt

Omkring trafik og Movia kunne man drøfte, om vi skal hjemtage trafikopgaven til Gribskov Kommune og ikke længere betale til København.

Er det et emne, som Lokalforeningsrådet har lyst til at arbejde med ? Skal vi invitere nogle personer, som har forstand på, hvad man kan gøre.

8.      Næste møde i februar 2020

Forslag til tema: Fundraising – landsbypuljer – LAG-midler -

Forslag tid og sted: tirsdag den 4. februar 2020.  

Sted Valby Forsamlingshus kl. 19.30

Vi minder om betaling til hjemmesiden kr. 90,-. Indbetalinger kan overføres til konto  1551 0004590600.  Husk at anføre navn på indbetalende forening

Referat 6-2-19

6. februar 2019

LOKALFORENINGSRÅDET

Referat af møde i Lokalforeningsrådet, tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19.30 Villingerød Gl. Skole, Villingerød Kirkeby, 3120 Dronnningmølle.

I mødet deltog:

Tisvilde Lokalråd, Ramløse Lokalråd, Dronningmølle Borgerforening, Villingerød Bylaug, Gilleleje Lokalråd og Annisse Lokalråd

1.       Orientering fra mødet 29. januar med politikere i 'Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030 - Temaudvalg'.

Referat :

Pernille Saaby og Henny Green orienterede om mødet den 29. januar 2019 hvori deltog tre politikere Jesper Behrensdorff (C), Bo Jul Nielsen (A) og Bent Hansen (V) samt kommunal-direktør Sascha Volmer Sørensen, specialkonsulent Alice Ballin og tre konsulenter. Der blev ikke taget referat af mødet.

Politikerne havde ikke modtaget vores forslag om afholdelse af borgerworkshop fremsendt til kommunen 1. oktober 2018.

Politikerne spurgte om Lokalforeningsrådets vedtægter. Det blev hertil oplyst, at vores legitimitet består i, at alle er valgt på generalforsamlinger i vore lokalområder. Det blev ved oprettelsen af Lokalforeningsrådet besluttet, at det er en sammenslutning af foreninger, og Lokalforeningsrådet ikke har vedtægter men et sæt spilleregler, som gælder alle foreninger hjemhørende i Gribskov Kommune, som har lokalsamfundet — dets kvaliteter, funktion og udvikling som en betydende del af deres virkefelt (typisk omtalt i vedtægterne).

På mødet oplyste politikerne, at der er to spor i udvalgsarbejdet.

Det ene spor er strategisporet, som ligger i udvalget ’Udvikling, By og Land’.

Det andet spor er samskabelse, som ligger i udvalget 'Strategi og Samskabelse i Gribskov 2030 - Temaudvalg'.

Vi lancerede os på mødet som en mulig fokusgruppe, der gerne vil i konstruktiv dialog med kommunen.

Omdannelseslandsbyer, som er et nyt begreb i Planloven, bragte vi på bane og meddelte udvalgets politikere, at forslag hertil på forhånd skal drøftes med landsbyerne, inden kommunen kommer med oplæg til omdannelseslandsbyer.

Vi besluttede at spørge byrådet om, hvornår vi kan indgive input til strategisporet planstrategien, som vi plejer. Specielt optager Planlovens regler om omdannelseslandsbyer vore medlemmer.

Vi besluttede, at spørge kommunen om den vil betale for drift af Lokalforeningsrådes hjemmeside blandt andet med henvisning til at kommunen lægger hjemmeside til Grundejersammenslutningen.

2.       Orientering om sidste møde i Det Grønne Dialogforum

Referat:

Der blev orienteret om indholdet af mødet den 11. december 2018.

Dato for næste møde fastsættes, når en nærmere plan for de politiske møder i 2019 foreligger.

3.       Hvilke tema er lokalsamfundene interesseret i at få belyst ?   tema 1 – hvordan agerer vi, når vi konstaterer at en sti er lukket, samarbejde med DN ? tema 2 – opretholdelse af konstruktivt samarbejde i lokalsamfund tema 3 – hvordan rekrutteres medlemmer til de lokale foreninger, tema 4 – hvilke muligheder har lokalsamfundene for at påvirke forløbet af byggesager, tema 5 – lokalplaner og deres overholdelse, tema 6 – hvordan foregår kommuneplansrevisionen, tema 7– hvor finder lokalsamfundene erfaring og hjælp til at søge fonde

Referat:

Det blev indledningsvist pointeret, at temaerne i dagsordenens punkt 3 udelukkende er eksempler, som ikke gennemgås.

Vi besluttede, at bruge Lokalforeningsrådet overordnet og fortsætte med at arbejde aktivt med at ’holde sammen på lokalområderne’ og inspirere hinanden. Lokalforeningsrådet ønsker for fremtiden at arbejde med noget, som er til inspiration for os selv, så vi lærer af hinanden.

Lokalforeningsrådet vil arbejde på at komme rundt til de forskellige landsbyer, og høre om hvilke temaer man arbejder med i de forskellige lokalområder.

Vi ønsker at finde en oplægsholder, som kan fortælle om byudvikling, og om hvilke udfordringer er der med hensyn til etablering af ungdoms- og ældreboliger. Vi kunne bede kommunen om at udpege en, som kan fortælle om, hvad der er muligt inden for de eksisterende rammer.

Der blev fortalt om Dronningmølle Borgerforenings salg af folkeaktier til Dronningmøllehuset, og det blev foreslået, at Dronningmølle fortæller om processen på næste møde. Dronningmølle fortæller gerne om LAG-ansøgningen.

Tisvilde fortalte om, hvorledes lokalrådet har udarbejdet en vision for deres område.

Ramløse foreslog, at Lokalforeningsrådet arbejder med byudvikling af lokalsamfund og skoler i lokalområderne samt generelt med udvikling i lokalsamfund.

Gilleleje Lokalråd foreslog, at Lokalforeningsrådet indstiller eller anbefaler et sted til Sundhedshuset. Under drøftelsen af forslaget, blev det foreslået, at lægge op til beslutningen ved at anbefale konkrete retningslinjer. Man kunne præcisere mulighederne overfor byrådet.  

Villingerød Bylaug orienterede om, at da amterne forsvandt, måtte lodsejerne selv kontakte kommunen med hensyn til oprensning af åerne. Opgaven er nu udliciteret, og oprensningsfirmaerne respektere hverken rugetider eller lodsejerønsker. Der er ingen fra kommunen, som holder øje med den konkrete oprensning. Lodsejerne bliver dermed tvunget til selv at være tilsynsmænd.

Der var enighed om, at der bliver brugt alt for mange penge på at udlicitere græsslåning, renholdelse osv., og kommunen fører ikke tilsyn med, om det fungerer. Lokalforeningsrådet ønsker, at vi tager dette spørgsmål op på et passende tidspunkt.

4.       Orientering fra de forskellige lokalråd, borgerforeninger og bylaug

Tisvilde Lokalråd fortalte om udvikling af visioner for lokalområdet. Forsøger at inddrager borgerne mere og har blandt andet afholdt møde med Naturstyrelsen om brug af skoven. Der er blevet lidt bedre stemning om brug af skoven. Borgermøde 19. februar om MIL, (Musik i Lejet) som optager folk meget. Gået i gang med arbejdet med sommerens Loppemarked, som Lokalrådet tjener penge på. Lokalrådet ønsker af ansøge om LAG midler. Lokalrådet støtter også et initiativ, hvor man ønsker nye borgere velkommen.

Ramløse Lokalråd har også talt om at byde nye borgere velkommen. Har netop fået selvstændig skole. I lokalrådet sidder også skolen, idrætsforening, kirken og hallen. I Ramløse tales der p.t. meget om udstykningen, som skal bebygges. Der er delte meninger om udbygningen, som der har været afholdt borgermøde om.

Dronningmølle Borgerforening arbejder stadig med at prøve at få Dronningmøllehuset, Landsby- kultur og erhvervshuset i drift. Der er solgt for 125.000 kr. i folkeaktier i huset. Borgerforeningen skal momsregistreres med henblik på at udleje to erhvervslejemål, som skal sikre, at økonomien kan hænge sammen. Denne sommer har ’Put & Take Søen’ haft en dårlig forretning, fordi varmen bevirkede, at fiskene stillede sig på bunden og blev ikke fanget. Der kommer en folder om Put & Take Søen, som ligger i Nationalparken. Økonomien kører rundt. Antennemasten - der er indgivet 25 indsigelser mod dens placering. Sagen bliver politisk behandlet den 19. februar, og administrationen er ikke enig i indsigelserne.

Gilleleje Lokalråd – ønsker at blive høringsberettiget i forbindelse med alle spørgsmål af betydning for byens borgere, byens atmosfære og byens udvikling. Lokalrådet har søgt herom siden rådets oprettelse i 2017 og meddelt det til borgmesteren. Lokalrådet har bedt om en skriftlig bekræftelse på, at Gilleleje Lokalråd er høringsberettiget i de ovennævnte forhold angående Gilleleje By. Borgmesteren har noteret sig anmodningen.

På borgermødet i november 2018 i Gilleleje blev der orienteret om, at 25% af alle kommunens byggesager skal gå om. Gilleleje Lokalrådet nævnte i denne forbindelse, at byens Lokalråd eller et andet at byens nedsat råd, gerne vil påtage sig at rådgive beslutningstagere om, hvilke tilladelser og dispensationer byens borgere finder anbefalelsesværdige.

Lokalrådet har udarbejdet en liste med 11 mulige opgaver for Lokalrådet.

Villingerød Bylaug skal snart have generalforsamling. Bylauget er primært en social forening, som holder sammen på landsbyen. Der er ikke længere offentlige transport til byen, og landsbyen har derfor fået en anden befolkningssammensætning. Bylauget bruger megen tid på at forsøge at forhindre konflikter i landsbyen

Annisse Lokalråd arbejder fortsat aktivt med klima- og energitiltag, og har et stort ønske om at omdanne Bjørnehøjskole til en Klima- og Energiskole.

I slutningen af 2016 opstod i Annisse en meget alvorlig byggesag, hvor en moderne villa uden forudgående høring fik meddelt byggetilladelse uden byggesagsbehandling i forhold til landsbyens bevarende lokalplan.

Efter den tidligere borgmesters eget udsagn, er byggesagen årsag til, at han ikke blev genvalgt.

Sagen medførte blandt andet, at kommunen indhentede notat fra Kammeradvokaten og en faglig vurdering fra ekstern planlægger samt, at Annisse Borgerforening henvendte sig til ministeren om kommunens overholdelse af planloven. På den baggrund besluttede byrådet i september 2017 at meddele tilladelse til et hus med et lettere ændret bygningsudtryk.

Byggesagen har 9 klagesager i sit kølvand, - én af sagerne blev afvist uden behandling. Statsforvaltningen (nu Byggeklageenheden), hvor der er rejst fire sager om overholdelse af byggelovgivningen, har 5.2.2019 meddelt, at klagerne indgivet i foråret 2017 ikke kan forventes afgjort foreløbig. Hvis der ikke er truffet en ny afgørelse inden for 12 måneder, vil vi få nærmere besked. - -

Planklagenævnet, hvor der er rejst fire sager om overholdelse af planloven, har heller ikke truffet afgørelse i disse sager.

5.       Eventuelt

Intet under dette punkt

6.       Fastlæggelse af næste mødedatoer i forår og sommer 2019 – genoplive vores sommerudflugter ?

Det blev aftalt, at det næste møde i Lokalforeningsrådet afholdes i Tisvilde. Vi besluttede at bede vore medlemmer om at invitere flere bestyrelsesmedlemmer med.

Vi udsender orientering om mødedatoen, når Tisvilde Lokalråd har fundet et egnet mødelokale.

Jette Haugaard (referent)

referat 24-9-2018

24. september 2018

LOKALFORENINGSRÅDET

Referat af møde Lokalforeningsrådet, mandag den 24. september 2018 kl. 19.30 Villingerød Gl. Skole, Villingerød Kirkeby, 3129 Dronnningmølle.

I mødet deltog:

Dronningmølle Borgerforening, Annisse Lokalråd, Villingerød Borgerforening, Esrum Borgerforening, Ramløse Lokalråd

Der var afbud fra: Gilleleje Lokalråd, Vejby Lokalråd, Tisvilde Lokalråd og Blistrup Lokalråd

1.       Hvordan står det til med lokaldemokratiet og med borgerinddragelsen i Gribskov Kommune, og hvor er der brug for særlig opmærksomhed ?

Per Lauersen fra Dronningmølle Borgerforening rejste spørgsmålet om, hvordan vi kommer i kontakt med politikerne. Han anbefaler, at man sender mails til den relevante politiker men også til udvalgsmedlemmer og til politikere, som vi tror har interesse i sagen. Per arbejder bla. med sagen om lokalplan og stationspladsen i Dronningmølle. I den sag har han kontakte både til relevante politikere og til administrationen.

Esrum Borgerforening – har to gange (i sag om jordtip og sag om cykelsti) haft kontakt med udvalget Udvikling By og Land. I begge tilfælde blev der svaret meget hurtigt, og der skete noget.

I Esrum Borgerforening har egen FB side, og oplever ofte at politikere går ind og kommenterer. God erfaring med kommunikationen. Hvis man har en lokalpolitiker i området, går sagerne lidt nemmere.

Borgerinddragelse – noget af det bedste borgmesteren sagde ved sidste møde i Lokalforeningsrådet var, at man havde overvejet at få en person ansat i forvaltningen til at tage sig af lokalområderne. Det vil Esrum gerne have, at Lokalforeningsrådet går videre med.

Annisse Lokalråd gav udtryk for den holdning, at lokalsamfundene burde gå ind via administrationen og ikke via politikerne.

Husk - at ved anmodning om aktindsigt skal man spørge om, hvorvidt alt er udleveret – også det man kan tænke sig til. Hvis nogle af vore lokalråd ikke kende til, hvordan man søger aktindsigt, så er der her et link til, hvorledes det kan gøres.

https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/Offentlighed-i-forvaltningen

2.       Vi håber, at vi kan følge op på mødet 14. august med borgmesteren og på spørgsmålet om borgerinddragelse. Kontaktudvalget foreslår, at vi samme udarbejder et konkret udspil til kommunalbestyrelsen om udvikling af borgerinddragelse.

Nedenstående konkrete udspil blev aftalt på Lokalforeningsrådets møde:

·          Vi vil have en workshop om borgerinddragelse og samskabelse – vi foreslår det til Byrådet og borgmesteren. - Lokalrådet udarbejder en konkret henvendelse og et motiveret forslag til workshoppen.

·          Hvordan kan vi bruge byråds fremmøderegler. – Vi foreslår, at vi møder op til byrådsmøderne, når der er noget som vedrører lokalsamfundene.

·          Vi skal ikke affinde os med dårlig administration og politisk håndtering af sager.  Man kan klage til folketingets ombudsmand, hvis man mener at en forvaltningsmyndighed (fx staten eller kommunen) har tilsidesat lovgivningen.

https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/Klagemuligheder/Folketingets-ombudsmand

3.       Orientering ved Henny Grene om mødet i Dialogforum for Kollektiv Trafik er 29. august

I mødet deltog seks politikere samt administrationen og Movia. Der blev talt om en bedre dækning i den sydvestlige del af kommunen. Bus 362 og 361 kører ikke om søndagen. I weekenden kører R busserne.

Flextur er kollektiv trafik – på linje med bus og tog, der kan bruges af alle og til alle formål. Der skal bestilles 2 timer i forvejen. Der køres fra kl. 06-23, og kunderne kan opleve at køre sammen med andre. Der er en særlig flexturs takst.

Betalingen påhviler den kommune, hvori turen starter. På den baggrund har Hillerød ikke råd til at være en del af samarbejdet, da kommunen kommer til at betalte for alle dem, der skal hjem fra besøg på hospitalet.

Movia har haft en pilottest, som åbner mulighed for, at man kan bestille en flexbus, som holder heroppe og venter på passagererne. Der er ingen penge til at oprette flere busruter.

Henny Grene spørger Anna Abildtrup om, hvordan Lokalforeningsrådet / Gribskov Kommune kan arbejde videre med, at få Hillerød Kommune til at gå med i flexbus ordningen.

Movia har lavet en folder om flexturs ordningen – spørger også Anna Abildrup om at få sådanne foldere.

Henny Grene arbejder videre med ideerne om at få en kulturbus, som i sommerperioden om søndagen kører rundt til alle kultursteder i kommunen.

4.       Orientering ved Pernille Lütken om sidste møde i Det Grønne Dialogforum

Sidste møde var på Søborg Slotsruin, hvor vi hørte om genopretningen af Søborg Sø. Vi blev kørt rundt og kiggede på jorden, som snart skal sættes under vand. Projektet indledes med en VVM undersøgelse. Forslaget er ophøjet til et regeringsgrundlag, og pengene kommer fra staten. Det er Naturstyrelsen, som skal administrere genopretningen.

Danmarks Naturfredningsforening opfordrede kommunen til at rejse en fredningssag ved Ruslandsfredningen og marken, som er interesseområde for råstofindvinding. Se referatet af mødet den 6. september 2018 på nedenstående link

http://www.gribskov.dk/media/4004/dgd-060918-ref.pdf

Lokalforeningsrådet har rejst spørgsmålet om, hvordan vi samarbejder om naturpleje i kommunen. Dette emne kommer på dagsordenen for næste møde i Det grønne Dialogforum. Vi kunne godt tænke os, at vi får befolkningen i områderne til at samarbejde om naturpleje.

5.       Tisvilde Lokalråd efterlyste mødereferater på Lokalforeningsrådets hjemmeside http://www.lokalforeningsraadet.dk/   

Lokalforeningsrådet skal bruge en hjemmesideansvarlig til at lægge referaterne ind på hjemmesiden. Vi beder alle om at forsøge at finde en person, der vil påtage sig denne opgave. 

Pernille Saabye meldte sig frivilligt. Hun tager kontakt til Leif Jacobsen med henblik på oplæring.

6.       Næste møde tirsdag den 29. januar 2019 kl. 19.30 i Villingerød Gl. Skole.

Møde 14-8-2018

14. august 2018

LOKALFORENINGSRÅDET

Noter fra mødet i Lokalforeningsrådet, tirsdag den 14. august 2018 kl. 19.30 i Villingerød Gl. Skole, Villingerød Kirkeby, 3129 Dronnningmølle.

I mødet deltog ni lokalråd og borgerforeninger samt borgmester Anders Gerner Frost

1.       Præsentation af Lokalforeningsrådet og præsentation af dets medlemmer for borgmesteren. Under præsentationen fortæller hvert enkelt lokalområde om, hvad der sker hos dem.

-           Laugø Bylaug fortalte om deres julestue. Laugø var meget bekymrede for, om deres trinbræt nedlægges. De var også bekymrede for Laugø Rendens oversvømmelse. Oprensning gadekæret blev også nævnt som et problem. Borgmesteren svarede, at han vidste at trinbrættet skal flyttes.

-           Vejby Lokalråd vil lave et arrangement den 9. september på Naturens Dag, hvilket har noget med bevægelse at gøre. Lokalrådet vil også revidere deres pjece ”Velkommen til Vejby”. Den 30. august er der dialogmøde med byrådet. Flygtninge arbejdes der også med. Kildehøjgård udstykningen holder lokalrådet øje med.

-           Tisvilde Lokalråd prøver at samarbejde med grundejerforeningerne. Offentlig transport ligger Lokalrådet meget på sinde. Evaluering af sommeren 2018. Birkepladsen har Lokalrådet fokus på, hvordan den kan bruges. Overvejer at søge LAG midler i et samarbejde med kommunen, og i forbindelse med det overvejelser om lokalbanens bygninger og arealer. Stier – hvordan er procedurerne omkring at bevare og vedligeholde stier. Den store P-plads ved stranden og forpagtningen af iskiosken vil lokalrådet gerne deltage i beslutningen om. Affaldshåndtering på P-pladsen reetablering og kig på ´den tilsandede rundkørsel´. Affaldshåndtering generelt – affaldsstativer fjernes af besparelsesgrunde. Trafikregulering på hovedgaden. Vedligeholdelse af fortove. Brugen af skoven. Borgmesteren svarede, at han gerne stiller op til et borgermøde. Med hensyn til stationen ønsker borgmesteren, at lokalbanen indkaldes til møde.

-           Dronningmølle Borgerforeningen arbejder på at give byen mere fylde i midten af byen. ’Put and take’ søen er blevet godt modtaget, men der er endnu ikke noget overskud. Landsby kultur og erhvervshuset, forslag til at leje den store tomme bygning midt i Dronningmølle. Stationspladsen er dårlig og borgerforeningen har arbejdet med forbedring af pladsen i mange år. Borgmesteren svarede, at ’Put and take’ søen er et godt eksempel på, at lokalrådet kan få lov til at drive erhverv, så der kan komme penge i byens kasse. Samskabelse og borgerinddragelse ønskes i Gribskov Kommune gjort på samme måde som i Hedensted. Ideen med nyt sted til borgerne i Dronningmølle, bliver vanskelig på grund af kommunens økonomi. Stationspladsen ejes af lokalbanen, som har erkendt at man gerne vil bortforpagte pladsen.

-           Gilleleje Lokalråd har været i funktion i 1½ år, og er af den opfattelse at kommunalreformen har pålagt kommunen store opgaver. Derfor finder Gilleleje Lokalråd, at rådene bør støttes økonomisk. Lokalrådene skal støtte politikerne. Hvem vil påtage sig ansvaret for udviklingen af Gilleleje by, - det vil Lokalrådet gerne. Byens lokalplaner ønskes der ofte dispenseres for, og begrundelsen for at give dispensationerne er ofte at tilgodese bygherre. Det tidligere rådhus burde ikke have været solgt uden grundig inddragelse af borgerne. Museet er ikke en politisk opgave. Bestemmelserne i forbindelse med større arrangementer i byen har givet mange henvendelser fra naboer om bl.a. og støj og rengøring. Det er en dejlig by at bo i. Borgmesteren svarede, at han gerne vil udvikle på måden, at lokalrådene arbejder på. Grundlæggende er borgmesteren enig i, at lokalplaner skal overholdes, og ikke udhules af dispensationer. Borgmesteren er enig i, at 1943-museet bør komme nedenfra. Byliv fylder meget, og der er mange klager fra borgerne bla. på grund af sommeren 2018 har været så lang. Det skyldes også, at vi er inde i en periode, hvor sommerbyer har fået et come back. Historien her fra Nordkysten hvor man bruger sommerlandet meget mere aktivt, bevirker at vore byer blomstrer op igen. Hornbæk har rigtig mange udebevillinger og ’live musik’, hvor borgmesteren kunne tænke sig at lave lidt bench marking mellem vore sommerbyer. Erhvervsmæssigt er det godt, men det skal ske i en dialog med lokalbefolkningen.

-           Annisse Lokalråd vi har en bevarende lokalplan, og vi mener godt, at den kan efterleves. Havde vi været i dialog med kommunen byggesagen, havde vi undgået sagen. Vi har arbejdet med oplæg til byforskønnelse. Klima- og energilandsby afholdt utal af møder om nedsættelse af energi og regnvandsseparering. Vi er stolte over vores arbejde med regnvandsseparering. Vi er i samarbejde med Klimagruppen i Gribskov, fordi vi vil gerne have opgraderet kommunen til en klima+ kommune. Ammendrup Å projektet er ligesom gået stå, men de to klimagrupper arbejder på at få sagen genoplivet. Adgang til det åbne land – stier omkring Arresø, som en del af nationalparken. Vi har udarbejdet forslag til alternative løsningsmuligheder til en sti Arresø rundt. Vi er ikke en speciel godt i dialog med kommunen om en privat lodsejeres blokering af natursti langs Arresø. Vi beder kommunen om at administrere efter naturbeskyttelseslovens adgangsregler samt kommunens egen afgøresle. Åbning af naturen omkring nationalparken er også en af vore mærkesager. Vores forslag til en vandremaraton sti rundt om Arresø, vil vi rigtig gerne komme og fortælle dig om, Borgmesteren svarede at han er opmærksom på at Annisse har et rigtig godt projekt med regnvandsseparering i samarbejde med GribvandSpildevand. Annisses byggesag er meget ulykkelig, men borgmesteren er ikke i tvivl om, at Annisse Lokalplan er helt klar.

-           Mårum-Kagerup Lokalråd området har tilflyttere og er et familieområde til trods for, at det er et stort og spredt område. Holdes sammen af Kirken, Forsamlingshuset og Lokalrådet. Børne og Unge-området interesserer specielt Lokalrådet. Manglende stier er en årsag til at unge og børn har en stor udfordring, Mårum og Ejlstrup er det samme. Det man oplever er, at man kan anvende cyklen som transportmiddel, fordi stierne forsvinder. Vigtigt at se på etablering af stier, som en investering, hvis I vil have flere tilflyttere. Vores område vil kunne tiltrække tilflyttere med gode lønninger, hvis infrastrukturen er i orden. Vi er glade for, at borgmesteren interesserer sig for kommunen. Mårum-Kagerup er interesseret i, at du interesserer dig for Hedensted Modellen. Lokalrådet bad borgmester og byrådet om tager en borger med på turen til Hedensted. Hvad tænker du om lokalrådene? -  Det vil være dejligt, hvis politikerne kommer og besøger os noget mere. Dejligt at se dig hos os. Borgmesteren svarede at Nyt Gribskov inden valget var rundt i lokalområderne. Huske Mårum-Kagerup som et område, hvor infrastrukturen og stier skal få det til at hænge sammen. Vi skal have revideret vores stiplan. Tænke stier sammen med Skoven og lave stier, hvor børn kan færdes på, og som turister vil glæde sig over. Stier som får kommunen til at hænge sammen på en anden måde. Helt lokalt i forhold til at knytte de enkelte byer sammen. Der er også de store visioner om at lave en sti, hvor vi kan cykle på tværs i hele Nationalparken. Det kan også samtænkes med pilgrimsruten. Det er meget vigtigt. Hedensted modellen handler om, hvordan vi kan løse problemerne på en anden måde. Vi har brug for at vidensopbygge om, hvordan vi inddrager borgerne på en anden måde. Anbefalede bogen ’Borgerlyst’

-           Esrum Borgerforening er en forening med næsten 100 år på bagen. Foreningen er i gang med Naturstyrelsen at etablere et stort bål-shelter ved Esrum Sø. Foreningen har haft en stor sag med kommunen omkring Tingbakken, hvor der er etableret en cykelsti med et lidt specielt udseende. Der mangler skiltning. Der er rigtig mange cyklister i området. En anden sag er om et jordtip, som findes på Esrom Gård og Borgerforeningen er bekymrede for den eventuelle forurening af grundvandet. Mange borgere ønsker at få det stoppet nu. Det er imidlertid ikke muligt for kommunen at trække tilladelsen tilbage. Klostret og nationalparken trækker mange turister til byen. Der er nu indledt et lille samarbejde med klostret. Velfungerende borgerforening som har haft glæde af appen ’Tip Kommunen’. Den kan måske også bruges, hvis stier nedlægges og lukkes. Borgmesteren svarede at jordtip er mere kompliceret end som så. I dag ville man give en jorddeponi tilladelse. Faktisk regnes der med, at tilladelsen afsluttes i løbet af et år. I forrige valgperiode blev lavet en landsbypulje til projekter. Tankerne var at give lokalsamfundene nogle muligheder. Afsætte bag beslutningen om at lukke dagtilbud i Esrum og Esbønderup er at kommunen ønsker at blive bedre til at bruge de mange kvadratmeter, som kommunen råder over. Borgerforeningens lokaler bliver solgt, og så drøfter vi på en senere tidspunkt, hvor vi finder nye lokaler til Borgerforeningen.

-           Villingerød Borgerforening er primært en social forening, som har til formål, at man til stadighed møder sine naboer. Lokalområdet har to store sager – Keldsø fredningen og grusgraven. Bestyrelsen er mest optaget af, at få gode kræfter i Gribskov til at arbejde sammen. Kunne vi dog ikke få brugt alle de pensionerede jurister og andre forhenværende embedsmænd til noget fornuftigt her i kommunen, der ligger en stor ressource i dette bagland. Samarbejde på en mere udbytterig måde. Vi er friske på, at kommunen og borgerne bliver inddraget på en mere konstruktiv måde.

Da klokken var blevet 22, og der var for sent at behandle punkt 2 & 3 – men læs videre i referatet under pkt. 4 og 5

2.       Hvordan står det til med lokaldemokratiet og med borgerinddragelsen i Gribskov Kommune, og hvor er der brug for særlig opmærksomhed ?

3.       Indlæg fra Borgmesteren om muligheder for bredere samarbejde mellem Gribskov Kommune og Lokalforeningsrådet, herunder afgiver lokalsamfundene deres ønsker til det fremtidige samarbejde.

4.       Vil lokalsamfundene årligt indgive ønske til kollektiv trafik (ved Henny Grene) ?

Ella Bredsdorff fra Dronningmølle Lokalråd er holdt op, og derfor har vi nu ingen repræsentant til Dialogforum for Kollektiv Trafik. Man blev enige om, at det gerne måtte være samme repræsentant, der møder hver gang.

Alle foreninger tager spørgsmålet med hjem og forsøger at finde en repræsentant. Tisvildeleje Lokalråd har måske en repræsentant i kikkerten og giver snarest besked til Henny Grene.

Henny Green har modtaget en del materiale, som hun vil overlevere til den nye repræsentant.

Næste møde i Dialogforum for Kollektiv Trafik er 29. august kl. 16.15 på Rådhuset.

Tisvilde Lokalråd efterlyste mødereferater på Lokalforeningsrådets hjemmeside

http://www.lokalforeningsraadet.dk/

Lokalforeningsrådet skal bruge en hjemmesideansvarlig til at lægge referaterne ind på hjemmesiden. Vi beder alle om at forsøge at finde en person, der vil påtage sig denne opgave. 

5.       Fastlæggelse af næste mødedato i oktober 2018 ?

Vi forslår 24. september kl. 19.30 i Gl. Villingrød Skole, 3120 Dronningmølle.

Vi håber, at vi kan følge op på mødet 14. august med borgmesteren og på spørgsmålet om borgerinddragelse.

Lokalforeningsrådet ønsker, at vi samme udarbejder et konkret udspil til kommunalbestyrelsen om udvikling af borgerinddragelse.

referat 12-4-2018

12. april 2018

LOKALFORENINGSRÅDET

Referat af møde i Lokalforeningsrådet, torsdag den 12. april 2018 kl. 19.00 i Villingerød Gl. Skole, Villingerød Kirkeby, 3129 Dronnningmølle.

I mødet deltog: Esrum Borgerforening, Dronningmølle Borgerforening, Villingerød Bylaug, Vejby Lokalråd, Annisse Lokalråd, Ramløse Lokalråd og LAG

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden

 1. Godkendelse af referat af mødet den 12. oktober 2017

Referatet godkendt

 1. Valg til Kontaktudvalget

Jette Haugaard og Pernille Lütken blev valgt til Kontaktudvalget.

Hvis andre har lyst til at være en del af kontaktudvalget, står der en til to pladser åbne, derfor er det muligt at blive en del af kontaktudvalget, hvis man har lyst.

 1. Nyt byråd ny konstituering nye udvalg – ’Udvikling, By og Land’ (planlovgivning) og ’Miljø, Klima og Kyst’ (miljølovgivning). Orientering møde med Pernille Søndergaard (G)

Kontaktudvalget orienterede om mødet med Pernille Søndergaard.

 1. Mødet 8. februar (referat vedhæftet) i Det grønne Dialogforum – se dagsordens pkt. 5.

Vi gennemgik referatet, hvor Lokalforeningsrådet havde rejst tre spørgsmål

– 1) Hvordan går det med stiplanen – 2) Etablering af fast procedure for sagsbehandling – 3) Hvordan går det med Ruslandsfredningen.

·          Kommunen er ikke kommet videre med stiplanen.

·          Procedure for sagsbehandling er ikke etableret.

·          Ruslandsfredningen er end med en salomonisk løsning.

På mødet var den enighed om at forsætte med at bede kommunen om at etablere en fast procedure sagsbehandlingen ved anmeldelser om eksisterende stier, der forsøges nedlagt eller blokeret for færdsel.

Jette Haugaard skriver, og beder endnu engang kommunen om at udarbejde en fast procedure for håndtering af ovennævnte sager. Vi bidrager gerne med input til processen.

Ruslandsfredningen – det blev oplyst, at ejendommen i Ruslandsfredningen er sat til salg. Det er p.t. muligt at færdes på den tidligere blokerede sti. Lokalforeningsrådet besluttede, at Pernille Lütken ringer til Lise Vølund og henleder hendes opmærksomhed på, at ejendommen i Ruslands-fredningen er til salg.

 1. Møde 3. maj i Det grønne Dialogforum, vi ønsker at få svar på spørgsmålet, ’Hvad skete der med om FOKUS-modellen’ sat på dagsordenen ? se nedenstående link http://web.gribskov.dk/Gribskov/KommunePlan.nsf/da6fee56823fde2dc12570f8003b4eb2/ee5484f37e07d759c1257b8800381331?OpenDocument

Der var enighed om, at sende et brev til Anders Gerner Frost, om lokalrådenes fokuspunkter som kommunen ikke længere ønsker at lægge på hjemmesiden, samt om kommuneplanens FOKUS-modellen, som ønskes bragt i anvendelse i Dronningmølle i forbindelse med byggeri af boliger i bymidten.

Der blev på mødet slået til lyd for, at lokalsamfundene sammen med Gribskov Kommune har arbejdet rigtig meget på FOKUS-modellen.

Professor Jørgen Møller, Ålborg Universitet deltog flere gange i møderne om at få modellen (Ørby var procesmodel) indført i Gribskov Kommune. Alle lokalsamfund bakker op om modellen, og ønsker den aktiveret i kommunen arbejdsproces – senest burde den have været anvendt ved godkendelse af større byggeri i Vejby.

Vi blev enige om, at bede Det Grønne Dialogforum om at sætte nedenstående på dagsorden til næste møde

·          at orientere om, hvordan kommunen arbejder med kommuneplanens FOKUS-model.

·          at sikre at FOKUS-modellen også bringes med ind i den nye planperiode

·          at sikre at FOKUS-modellen anvendes udover de 38 landsbyer – eksempelvis i lokalcentrene

 1. Kan vi påvirke Nationalparkens kommende bestyrelse, som udpeges af ministeren, til at pege på vores organisation som medlem af nationalparkrådet ?

Det blev besluttet, at Jette Haugaard forsøge at sælge ideen til Anders Frost om at få en repræsentant for lokalsamfundene i nationalparkrådet.

I den forbindelse vil vi gerne henlede opmærksomheden på, at Lokalforeningsrådet, som repræsenterer ca. 15 lokalsamfund, har afgivet høringssvar og bedt em en plads i nationalparkrådet.

 1. Lokalforeningsrådets fremtidigt arbejdsform

Persondataforordning træder i kraft den 25. maj – vi rundsender en skrivelse via googlegroup.

Vores arbejdsform bæres af hjemmesiden og googlegroup udsendelser.

 1. Orientering om LAG (Lokal Aktions Gruppe) herunder om generalforsamling 25. april (ved Leif Jakobsen).

Grundlaget er EU midler fra landbruget og der uddeles til projekter, der styrker bosætning erhverv og turisme. LAG midler er til medfinansiering af anlægsmidler og ikke til drift.

Den 25. april holdes der infomøde og generalforsamling. Meld jer ind – det koster ikke noget.

Man får først pengene, når projektet er godkendt.

 1. Orientering om møder i Dialogforum for Kollektiv trafik (ved Henny Grene)

Leif Jakobsen slog til lyd for, at det har en god effekt, at der på hvert møde deltager én person, som har kendskabet til Gribskov Kommunes kollektive trafik.

Ella Bredsdorff påtager sig at møde i Dialogforum for Kollektiv trafik, og sørger selv for at hun får indkaldelse til møderne.

Pernille Lütken foreslog, at vi hvert år kommer med samme konkrete indsigelser fra lokalsamfundene - eventuelt blot opdaterer dem.

Vi bør også komme med nogle generelle betragtninger om, hvad der får de små lokalsamfund til at eksistere. Med den manglende dækning med offentlig transport vil de små samfund blive affolket.

Vi vil bede vore lokalsamfund om at komme med input til, hvor det er der mangle offentlig transportmidler. Skriv til ella.bredsdorff@gmail.com

Hvis det lykkes, vil vi forsøge at sætte en dagsorden som fokusere på, hvor transportmidlerne kun er for udvalgte grupper, så det på den baggrund er vanskeligt at få den offentlige transport til at fungerer.

Forslag til busrute med kultur – fra indgang til Nationalparken i Esrum, derfra kan man køre til Tegners Museum, Fugleparken, Munkeruphus, Fyrmuseet, Det gamle hus i Gilleleje, Gilleleje Stationen og tilbage. En rute med kulturperler på en snor.

Bussen skal også køre heller ikke langs kysten om søndagen i sommerperioden.

 

Inden det næste møde i slutningen af august udarbejder Henny Green og Ella Bredsdorff et forslag til en Kulturbus, som kører på ovennævnte rute.

 1. Har alle betalt kr. 795 for hjemmesiden, som skal fornyes 1. maj 2018

Pris pr. medlem er kr. 100,00 årligt. Der skal indbetales til reg. nr. 1551 konto 0004590600

 1. Eventuelt - herunder orientering fra de forskellige lokalråd, borgerforeninger etc.
 1. Næste mødedato – 20. juni 2018

dagsorden 12-4-2017

12. april 2017

LOKALFORENINGSRÅDET

Dagsorden til møde Lokalforeningsrådet  tirsdag den 18. april 2017 kl. 19.00 på Helsinge Fjernvarmeværk

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsordenen
 1. Godkendelse af referat af mødet den 1. september 2016
 1. Valg til Kontaktudvalget
 1. Hjemmesiden - skal den fortsætte, hvordan klarer vi betalingen
 1. Orientering om møde 9. marts 2017 i 'Det grønne dialogforum'
 1. Indberetning af årets Fokuspunkter ?
 1. Repræsentation i LAK ? - Frist for tilmelding til infomødet er søndag den 23. april på info@lag-halsnaes-gribskov.dk
 1. Invitation af politiker til vores næste møde - har vi et tema eller problem vi ønsker at drøfte
 1. Svar på henvendelse om Flextur i Hillerød kommune (ved Esrum Borgerforening og Mårum Lokalråd)
 1. Kommunens stiundersøgelse har den været i høring?
 1. Status om samarbejde om Kløverstier (Ramløse - og Vejby Lokalråd orienterer)
 1. Plejeplaner stier - debat omkring vedligeholdelse af kommunens arealer
 1. Sommerudflugt - har I lyst til at afholde udflugt i juli eller august ?
 1. Eventuelt - herunder orientering fra de forskellige lokalråd, borgerforeninger etc.
 1. Beslutning om tidspunkt for næste møde 

Tirsdag den 6. juni kl. 19.00?

Referat 1-9-2016

1. september 2016

LOKALFORENINGSRÅDET

Referat af møde Lokalforeningsrådet  torsdag den 1. september 2016 kl. 19.00 på Helsinge Fjernvarmeværk

Til stede: Mårum-Kagerup Lokalråd, Esrum Borgerforening, Ørby Bylaug, Annisse Lokalråd

Afbud fra: Laugø Bystævne, Vejby Lokalråd, Ramløse Lokalråd, Villigerød Borgerforening.

 1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden godkendt

 1. Godkendelse af referat af mødet den 16. juni 2016

Referatet godkendt

 1. Orientering om dagsorden Dialogforum for Lokalsamfund næste møde er 13. september

Leif Jakobsen har forespurgt Lokalforeningsrådets medlemmer,  om der var punkter dagsorden til næste møde.

Der kommer forslag til dagsordenspunkter om:

gadebelysning, status for stiplan, opfølgning vedr. flygtninge, kriteriet for 'Venlig boliger'.

 1. Kommunens stiundersøgelse er ikke sendt i høring. Hvorfor er den ikke det ?

Det forlyder, at der er indstillet 10 stier. Planen er ikke sendt i høring, da der ikke er økonomi til at etablere de foreslåede stier. Vi tager sagen op på dialogmødet med kommunen.

 1. Flextur i Hillerød kommune (ved Esrum Borgerforening og Mårum Lokalråd)

Det blev vedtaget, at sende brev til Hillerød kommune vedr. flextur.

Brevet vedlægges til orientering. Dersom vi ikke har modtaget indsigelser senest den 15. september 2016, sendes skrivelsen til Hillerød Kommune.

 1. Status om samarbejde om Kløverstier

Ramløse og Vejby var ikke til stede. Derfor udgik punktet. Jana fortalte om indvielse af Kløverstierne i Ramløse.

 1. Plejeplaner stier - debat omkring vedligeholdelse af kommunens arealer

Det er Dronningmølle, som har rejst spørgsmålet. Punktet udsættes til næste møde. Endvidere fremlægger Kontaktudvalget spørgsmålet om plejeplaner på det kommende dialogmøde med kommunen.

 1. Sommerudflugt - har I lyst til at afholde udflugten i september ?

Årets sommerudflugt var planlagt til at skulle afvikles den 28. august i Ramløse sammen med åbning af Kløverstien. Jana deltog i åbningen.  

 1. Eventuelt - herunder orientering fra de forskellige lokalråd, borgerforeninger etc.

Mårum-Kagerup Lokalråd afholder landsbydag, hvor der blandt andet vil være "Hønse-skidnings-konkurrence", børneloppemarked, salg af lokale råvarer og meget andet. Det afholdes 10. september i Mårum Forsamlingshus.

Annisse Lokalråd arbejder fortsat med klimatilpasning, som konkret er separering af regnvand fra vejene. Lokalrådet har været på besøget hos Klima- og Energiskolen i Gundsølille. http://www.klimatilpasning.dk/cases-overview/folkeskole-ved-roskilde-omdannet-til-klimaskole.aspx

Annisse Lokalråd overvejer, om vi kan skabe noget tilsvarende på Bjørnehøjskolen og i Annisse Børnehus.

Eserum Borgerforening har i begyndelsen af juni holdt Åbningsfest for naturlegepladsen. Det var et stort arbejde, som tog meget tid. Der kom ca. 300-400 mennesker til åbningsfesten. Legepladsen er meget besøgt. Esrum Kloster vedligeholder legepladsen.

Cykelstien er fortsat et problem. Oversigtsforholdene på '2 minus 1 vejen' er blevet bedre efter fældning af træer.

Esrum Borgerforening slås også med sammenlægning af daginstitutioner.

Der er sat gang i et historieprojekt, hvor Esrum Borgerforening samler så meget historie som muligt, og lægger det på foreningens hjemmeside.

Esrum laver også et bog arrangement for børn, hvor forældrene kan komme og få viden om, hvordan man læser for børn.

Borgerforeningen i Esrum har kæmpet for, at der fortsat skal være den dagligvarebutik i Esrum og Esbønderup. Nu er der det besluttet at, at Rema 1000 bygger en ny forretning i Esbønderup, såfremt lokalplane godkendes.

Ørby har i de sidste 14 dag rejst 4 telte, hvor der har været loppemarked og byfest. Ørby har både eget orkester og børnekor.

 1. Beslutning om tidspunkt for næste møde 

Torsdag den 17. november kl. 19.00

FORSLAG TIL DEBAT PÅ NÆSTE MØDE:

Hvad skaber det gode lokalsamfund ?

Vi påtænker, at invitere Sidse Krøll Villemose, Jannich Petersen og Susan Kjeldgaard

og pressen Ugeposten og Amtsavisen

Referat 16 juni 2016

LOKALFORENINGSRÅDET

Referat af mødet i Lokalforeningsrådet  torsdag den 16. juni 2016 kl. 19.00 på Helsinge Fjernvarmeværk

Til stede var:

Vejby lokalråd, Laugø Bystævne, Mårum Kagerup Lokalråd, Ramløse Lokalråd, Annisse Lokalråd, Ørby Bylaug

Afbud fra:

Villingerød Borgerforening og Dronningmølle og omegns borgerforening

 1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen godkendt

 1. Godkendelse af referat af mødet den 22, marts 2016

Referatet blev godkendt

 1. Orientering om mødet i Dialogforum for Lokalsamfund med kommunen den 9. juni

Leif Jakobsen og Jana Clausen orienterede om mødet med.

Det blev vedtaget at klage over referatet, som er misvisende i forhold til, hvad der blev drøftet.

- Vi er ikke enig i referatet vedr. pkt. 5, arbejdet med stier, idet vi er forundret over, at referatet ikke afspejler, at vi på mødet talte om rekreative stier. Det er efter vores opfattelse vigtigt, at de rekreative stier er registreret.

- Under samme punkt står der, at LFR arbejder på at udarbejde en procedure, der eventuelt kan kombineres med indberetning til kommunen på sigt. Vi skal hertil anføre, at ansvaret herfor ikke ligger hos LFR.

 1. Kort status fra Flygtningenetværket ?

Vejby Lokalrådet orienterede om møde den 12. maj i Flygtningenetværket.

Der er p.t. 222 voksne i integrationsproces. Der er problemer med boligsituationen for flygtninge. Der er sendt et brev til samtlige byrådsmedlemmer, om flygtningenes situation efter nedsættelse af integrationsydelsen pr. 1. juli 2016.

 1. Svar på anmodning om indsigt i kommunens stiundersøgelse

Der er kommet svar 13. april 2016. Svaret havde en uheldig og nedladende formulering.

Da vores fokus primært ligger på de rekreative stier, vil vi som opfølgning på kommunen svar af 13. april spørge om, hvorvidt det på nuværende tidspunkt vil være muligt at få to kortudskrifter, som viser ønsker til hhv. trafikstier og rekreative stier.

 1. Forslag fra Ramløse om at samarbejde om Kløverstier. Forslag om henvendelse til politikere og Friluftsråd.

Ingrid Dræby Pedersen fra Ramløse Lokalråd fortalte om kløverstier og viste skiltene, som viser stierne.

Vejby Lokalråd arbejder også med kløverstier, og indvier deres kløversti den 24. september sammen med indvielse af et mindesmærke for P.C. Skovgaard.

Ramløse skal indvie deres kløverstier den 28. august.

Der er ikke etableret nye stier, men udelukkende genfundet forsvundne stier og fastholdelse af allerede etablerede stier.

Der skal være fire stier, som udgår fra samme punk, med faste længder og interessepunkter.

Se på www.kløverstier.dk

Friluftsrådets penge til kløverstier falder bort fra september, men man kan uden midler fortsat lave kløver stier, som er et færdigt koncept.

Ramløse Lokalråd har lånt 50.000 af projektet af Idrætsforeningen, som vil få pengene tilbagebetalt, når Lokalrådet får pengene fra Friluftsrådet og Udlodningsmidlerne.

 1. Ugeposten - skal vi skrive noget om stiplanen undersøgelsen

Det blev besluttet, at vi skal skrive noget om resultatet af stiplanundersøgelsen. Nedenstående punkter vil blive belyst i artiklen til Ugeposten.

- Der har været stor interesse for at indberette sti ønsker, nu skal kommunen fortælle os, hvad borgerne får ud af det.

- Lokalforeningsrådet har haft stort fokus på det fremtidige samarbejde med Plan- og Miljøudvalget om kortlægning af rekreative stier.

- Lokalforeningsrådet er naturligvis også interesseret i anlæg af trafikstier og ser frem til at Teknisk Udvalg får prioriteret 10 stier i august

- Vi håber, at indberetningssystemet vil forsætte, da er lettilgængeligt, og også vil kunne benyttes til at indberette eksisterende stier

- Oplagt at kommunen går ind med en tovholder og opfordrer lokalsamfundene til at sætte 'kløverstiprojekter' i gang. Det er et færdigt koncept, som er nemt at håndtere. Stierne vil fremme sundhed og turisme i vores kommune.

Der blev nedsat en lille gruppe af Jette, Ingrid og Bjarne som skriver artikel senest 1. august  

 1. Tilbagemelding om kontakt til Græsted, Saltrup og Søborg                                                    debat: Lokalforeningsrådets fremtid - er lokalsamfundene interesserede i rådets arbejde ?

Der har været kontakt til både Græsted, Saltrup og Søborg som alle har meldt tilbage, at de forsat ønsker at have en tilknytning til Lokalforeningsrådet.

Lokalforeningrådets fremtid - der var generelt positiv stemning overfor Lokalforeningsrådets arbejder, som er en god erfaringsudveksling. Det blev påpeget, at det også er et spørgsmålet om, hvorledes vi måler vores succeshistorier.

Vi ser frem til at komme til at arbejde sammen med det Grønne dialogforum.

 1. Sommerudflugt i begyndelsen af august

Sommerudflugten går til Ramløse den 28. august, hvor mødes ved kløverpælen ved Ramløsehallen kl .11.00. Man medbringer selv madpakken. Alle er velkomne til udflugten.

 1. Eventuelt - herunder orientering om arbejde for at skabe mulighed for flextur til Nordsjællands Hospital samt orientering fra de forskellige lokalråd, borgerforeninger etc.

Punktet vedr. flextur udsættes til næste møde, hvortil vi anmoder Esrum Borgerforening om at deltage.

Bordrunden:

Vejby Kunst - et stor V foran Trongården. Vejby en by med udsigt, mindesmærke for Skovgaard, kløverstier (alle tre projekter er støtte af landsbypuljen).

Laugø - trinbræt lukkes, fordi der skal åbnes et trinbræt i Helsinge Nord. Trafik der er 160 børn, som skal afleveres om morgen og aften, det bliver et kaos ved Bøgeskovgård. Håber, at byggeriet af Helsinge Nord kommer hurtigt i gang. Smedje åbner igen på lørdag. I den forbindelse har der været problemer med toiletbygning.

Mårum-Kagerup anmodet aktindsigt air-softbane på Teglværket, og bedt om støjvurderinger og kopi af tilladelsen. Landsbydagen er lokalrådet med i, lavet en hjemmeside for alle områdets foreninger. På hjemmesiden fortæller alle foreninger om, hvad der sker i landsbyen eksempelvis bredbånd, events og landsbydag.

Ramløse fokus på kløverstier.  Planer om at udstykke arealer bag ved Ramløse hallen

Annisse fortalte om lokalrådets arbejde med klimatilpasning

Betaling af hjemmeside: Alle beordres til at betale.

 1. Beslutning om tidspunkt for næste møde

Næste møde i Lokalforeningsrådet afholdes torsdag den 1. september kl. 19.00

Referat 22 marts-2016

22. marts 2016

LOKALFORENINGSRÅDET

Referat af møde i Lokalforeningsrådet  tirsdag den 22. marts  2016 kl. 19.00 på Helsinge Fjernvarmeværk

Til stede: Annisse Lokalråd, Ørby Lokalråd, Villingerød og Omegs Bylaug, Dronningmølle Borgerforening, Mårum Kagerup Lokalråd, Vejby Lokalråd, Esrum Borgerforening, Ørby Bylaug, Ramløse Lokalråd

Afbud fra: Saltrup Borgerforening, Valby Bylaug

 1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt

 1. Godkendelse af referat af mødet den 11. januar 2016

Referatet blev godkendt

 1. Orientering om mødet i Dialogforum for Lokalsamfund med kommunen den 8. marts, herunder orientering om forslag til ny mødestruktur

Leif Jakobsen orienterede om mødet i Kultursalen om Udviklings- og Bæredygtigheds-strategien.

Derefter orienterede Leif Jakobsen om mødet i Dialogforum for Lokalsamfund. Vi har tidligere haft fire årlige møder med kommunen. Af disse fire møder var de tre med deltagelse af Kontaktudvalget og herudover et stort årligt møde, hvori alle kunne deltage. Denne struktur vil kommunen gerne ændre, således at Lokalforeningsrådet mødes tre gange årligt i Det grønne Dialogforum og et møde med kommunen uden det Grønne Dialogforum.

Det ene årlige møde forsøges afholdt her, sammen med en politiker.                                               

 1. Orientering om Dialoggruppen for Kollektiv Trafik

Leif Jakobsen orienterede om, at der er udarbejdet to forslag om omlægning af busruter i Mårum området. Mårum Kagerup Lokalråd klagede over oversigtskema, som ikke var blevet behandlet på mødet.

På det kommende møde, er der to forslag der skal stemmes om. Det ene vedrører busruten i Mårum, og på den baggrund deltager Janna Clausen i at mødet.

Esrum Borgerforening har givet input til, at der igen kommer en bus til Hillerød alternativt at Gribskov Kommune får en aftale med Hillerød om en flexbusordning.

Esrum forklarede, at sidste afgang fra København til Esrum er meget tidlig, og derfor ønskes en aften- eller nat afgang. På den baggrund deltager Anne Marie Karlsson i mødet.

Der er forslag om, at Lokalrådsforeningen skriver til Hillerød Kommune med en opfordring om at tilslutte sig flex-turs-ordningen. Skrivelsen til Hillerød Kommune sendes c.c. til Gribskov Kommune og Regionsrådet, som styrer trafikken i Nordsjælland og derfor måske kan lægge pres på Hillerød Kommune.

Esrum Borgerforening og Mårum-Kagerup Lokalråd udarbejdet et udkast til ovenstående opfordring og forelægger udkastet til godkendelse på næste møde i Lokalforeningsrådet.

 1. Kort status fra Flygtningenetværket

Erik Malling fortalte om mødet 17. februar i Vejby og koordinering af arbejdet med flygtninge.

Det blev foreslået at lave check lister.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som den 3. marts afholdt formøde med borgmesteren som forberedelse til mødet den 8. marts.

Borgmesteren er indstillet på at ansætte en flygtningekoordinator.

- Der er nu et akutnummer, hvorpå man kan få fat i Gribskov Kommune.

- Foreningen Ascent har åbenbart visse problemer i foreningens bestyrelse, som har skabt splid mellem de syriske flygtninge.

- Det er indtrykket, at mange af ordningerne med aflevering af eksempelvis møbler fungerer fint.

 1. Kommunikation på Googlegroop

Der er syv, som har meldt sig til flygtninge Googlegroop - og der er kun sendt en eneste mail.

Leif Jakobsen orienterede om, hvorledes systemet fungerer. Hvis man går ind på Lokalforeningsrådet hjemmeside, kan man derfra oprette en googlegroup

Erik Malling bliver lagt som kontaktperson på vores hjemmeside

 1. Høringssvar til kommunens Stiplan (deadline 31. marts)

Esrum Borgerforenings sag om ulovlig skolevej tages op på næste møde.

Kommunen anerkender, at vejen er anlagt ulovlig. Der var en generel debat om, hvordan sagen kan løftes. Esrum skal sørge for, at så mange som muligt tegner stien ind på kortet.

Mårum har tænkt sig at lave en skriftlig henvendelse til Gribskov Kommune, samtidig med afgivelsen af høringssvaret til stiplanen.

Vejby Lokalråd er også i færd med at udarbejde et svar til Kommunen, som sendes direkte til en e-mail adresse på kommunen.

Lokalforeningsrådet retter efter 31. marts henvendelse til kommunen med anmodning om aktindsigt i

- indsigt i samtlige indberettede data

- spørger Kommunen om, hvorledes processen vil komme til at forløbe

- arbejde for at der kan ske opsamling, hvis der mangler stier.

Herefter tager Lokalforeningsrådet stilling til, hvorledes vi vil benytte data, og om der skal rettes henvendelse til Gribskov Kommune vedr. den samlede plan og eventuelt om prioritering af stier. 

 1. Høringssvar på Bæredygtigheds- og Udviklingsstrategi (deadline 31. marts). Hvis nogle af jer allerede fremsendt høringssvar, vil vi gerne høre herom.

Høringsfristen er forlænget til 31. marts - formuleret alt for luftigt. Det er vanskeligt at svare på.

Der blev spurgt om kommunens Klimahandlingsplan ?

Kontaktudvalget finder ud af, hvorledes det forholder sig med Klimahandlingsplanen.

 1. Evaluering af Lokalforeningsrådets nytårsskrivelse til Ugeposten - ris og ros

Der var bred tilfredshed med artiklen.

Forslag til at bruge artiklen som et springbræt til at lave noget mere sags nært og skriver til Ugeposten, eksempelvis når høringsfristen med stiplanen er udløbet.

 1. Kontakt til Græsted, Saltrup og Søborg og eventuelt andre

Pernille Saabye kontakter Græsted Borgerforening, Jette Haugaard kontakter de to øvrige

Valg af medlemmer til kontaktudvalg herefter etableres rådet med formand

Kontaktudvalget fik et nyt medlem, Janna Clausen fra Mårum Kagerup Lokalråd. Herudover blev de tre øvrige medlemmer genvalgt med akklamation og konstituerede sig efterfølgende med Jette Haugaard som formand.

 1. Eventuelt - herunder orientering fra de forskellige lokalråd, borgerforeninger etc.

De fremmødte fortalte om aktiviteterne i deres respektive lokalsamfund

 1. Beslutning om tidspunkt for næste møde

Mødedatoen er foreløbigt fastsat til onsdag 8. juni, men datoen kan blive ændre, afhængig af hvornår det første møde i Det grønne Dialogforum skal afholdes.

Jette Haugaard (referent)

Referat 11 januar 2016

11.  januar 2016

LOKALFORENINGSRÅDET

Referat af møde i Lokalforeningsrådet 11. januar 2016

I mødet deltog: Villgerød og Omegs Bylaug, Valby Bylaug, Mårum-Kagerup Lokalråd, Laugø Bystævne, Ramløse Lokalråd, Annisse Lokalråd, Esrum Borgerforening, Blistrup Lokalråd, Vejby Lokalråd, Ørby Bylaug

Der var afbud fra: Dronningmølle Borgerforening

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsordenen

Godkedt

 1. Godkendelse af referat af mødet den 31. august 2015

Referatet godkendt

 1. Lokalforeningsrådets nytårsskrivelse til Ugeposten - ? (vedhæftet udkastet, 'Det lokale engagement')

Vi drøftede indholdet ar artiklen, og der kom forslag til ændringer som blev skrevet ind i artiklen. Der blev givet grønt lys til, at der sættes et foto ind artiklen. Den rettede artikel vedhæftes til orientering.

Der er forslaget om, at sætte artiklen i Vejby Nyt, Ramløse Guiden og Annisse Guiden.

Vejby og Ramløse sørger selv for at indgive artiklen til de respektive redaktioner.

 1. Etablering af netværk imellem de enkelte lokalråd

Leif Jakobsen orienterede om, at han på Lokalforeningsrådet hjemmeside har oprettet et nyt netværk til de landsbyer der arbejder med flygtninge. De øvrige nedværk er allerede oprette på Lokalforeningsrådets hjemmeside:

http://www.lokalforeningsraadet.dk/

Netværksgruppe om flygtninge:

'Gribskov hjælper Flygtninge' er linket ind på vores hjemmeside.

Det blev foreslået, at lave en hjemmeside på facebook, som henviser til Lokalrådets hjemmeside

Ascet er drevet af syriske flygtninge i Gribskov Kommune. Blistrup (Bent Nielsen) er kontaktperson for netværket.

Der blev oprettet en googlegroup for de medlemmer, som har med flygtninge at gøre. Medlemmerne der vil være med i gruppen sender en mail til Leif Jakobsen.

Netværk om skolebus:

Det ligger Dialogforum for Kollektiv trafik.

Mårum-Kagerup spurgte, om der eksisterede et netværk.

Det blev foreslået, at lægge det ud til medlemmerne at orientere om mulighed for at deltage i Dialogforum for Kollektiv Trafik.

Netværk om trafiksikkerhed:

Koordineret indsats om trafiksikkerhed

Der var ikke noget til dette punkt

Netværk om specifikke stier:

Nedlagte stier og blokering af eksisterende stier

Eksistere og fungere i form af Lokalforeningsrådet i sin helhed.

 1. Nyt om sti sagen fra Rusland

Vi presser kommunen for gå ind i sager om nedlæggelse af stier, og i den forbindelse har Lokalforenigsrådet anmeldt sagen og blokering af stien i Ruslands fredningen til kommunen.

Vi rykker fortsat for at kommunen får en fast procedure for håndhævelse i stisager.

 1. Ideer til hvorledes vi selv kan rejse sager om stier

Villingerød og Annisse foreslog, at vi laver en fast procedure for hvordan, en langsom kan starte  en stisag ved at sende en eller flere skrivelser til lodsejeren. Det vil på den måde være lettere at på et senere tidspunkt at rejse sagen ved anmeldelse til kommunen, hvor anmeldelse kan vedlægges kopi af korrespondance og fotos.

Villingerød henledte opmærksomheden på, at fotografering skal ske med varsomhed, og at den ikke må genere lodsejeren.

Dagsordenspunkter til næste dialogmøde (dato endnu ikke fastsat) med kommunen.

 • Orientering om struktur for skole og daginstitution. (Ramløse og Esrum indkaldes til dette punkt). Manglende information fra kommunens side eksempelvis i Ugeposten.
 • Landsbyernes modtagelse af flygtninge og kommunens manglende koordinering (Bent som vores repræsentant)
 1. Eventuelt - herunder orientering fra de forskellige lokalråd, borgerforeninger etc.

Vejby Lokalråd - arbejder specielt med flygtninge og har fin pressedækning. Har lagt op til at der afholdes et møde mellem alle landsbyer, som arbejder med flygtninge.

Blistrup Lokalråd - det er hovedsaligt flygtninge, Lokalrådet arbejder med. Opretholdelse af Medborgerhuset er også et stor emne. De arbejdes også med at lave en Blistrup dag, som skal engagere borgerne.

Esrum Borgerforening - har afholdt Dansk Syrisk spise arrangement. Naturlegepladsen er næsten færdig. Skolevejen fra Esrum til Tingbakkeskolen har Borgerforeningen også arbejdet med, vejen er ulovlig.

RamløseLokalråd - haft travlt med at arbejde med områdeledelse i daginstitutionerne. Arbejder også med at etablere Kløverstier, som nu skal afmærkes. De er planen, at stierne skal indvies til sommer. Skolesti fra Bakkevej til Kirsbærvej arbejder lokalrådet også med.

Laugø Bystævne - haft oversvømmelse i gadekæret, hvorved broen svømmede væk. Børnehaven på Bøgeskov vil medføre alvorlige trafikproblemer (Skolegade og Laugøvej), og Laugø Bystævne holder nøje øje med denne udvikling.

Mårum/Kagerup Lokalråd - arbejder med flygtninge i landsbyen. Flygtningene boede på den gamle skole, hvor varme var slået fra.

Valby Bylaug - det største projekt har være, at få bussen til at holde et andet sted. Det er vedtaget, men der er ikke sket noget endnu. Der kommer et privat plejehjem på Aggebovej med 9 pladser for demente. Der er oprettet Valby Tingsted med siddesten, og ved indvielsen af tingstedet deltog borgmesteren.

Villingerød og Omegs Bylaug - har afholdt høstfest, vildtmiddag og julefest. Efter amternes nedlæggelse er der problemer med manglende plejeplaner af eksempelvis åer. I dag er det de private lodsejere, som meddeler til kommunen om arealer trænger til at blive plejet. Kommunen uden plejeplaner gennemført naturpleje, hvilket har skabt problemer i forhold til lodsejerne.

Annisse Lokalråd - arbejder med klimasikring og har som mål i 2016 at få afkoblet 150 villaers regnvand fra kloaksystemet. Lokalrådet i Annisse har samarbejdet med Gribvand Spildevand A/S og COWI om en vejledning om nedsivning af regnvand. Vejledningen kan ses på Annisse Lokalråds hjemmeside: www.annisse.dk/lokalraadet.htm 

Ørby Bylaug - Leif Jakobsen fortalte han for fremtiden deltager i Lokalforeningsrådets møder på vegne af Ørby Bylaug.

referent

Jette Haugaard

Seneste kommentarer

02.05 | 16:51

DXX9JA4DV2W https://page.link

05.03 | 19:23

Det var længe siden jeg havde arbejdet med 123 hjemmeside, så jeg skulle lige se di nye muligheder.

05.03 | 16:19

Dejligt med et nyt opdateret layout.

27.02 | 20:06

De link der ikke fungere skyldes at de har ændret hjemmeside som jeg ikke kender.

Del siden