Referat 26. august 2020

LOKALFORENINGSRÅDET

26. august 2020

Referat af til møde i Lokalforeningsrådet onsdag 26. august kl. 19.30 – på Græsted Kro

 

I mødet deltog: Mårum-Kagerup Lokalråd, Græsted Borgerforening, Villingerød Bylaug, Dronningmølle Borgerforening, Laugø Bylaug, Tisvilde Lokalråd, Vejby Lokalråd og Annisse Lokalråd

 

Der var afbud fra: Ramløse Lokalråd, Valby Bylaug, Gilleleje Lokalråd

 

 

 1. 1.      Besøg af Pernille Dirchsen og Kamila Barslund, som vil fortælle om Fællesskabsstaf Gribskov 2020 (se vedhæftede filer)

 

Kamila Barslund, kamilla@broeckner.dk som arbejder med at oprette et lokalråd i Helsinge, har meldt afbud.

 

Vibeke Steen VSTEE@gribskov.dk indledte mødet med at fortælle om, hvordan Kommunen gerne vil hjælpe og understøtte lokalsamfundene. Hun oplyste blandt andet, at lokalsamfundene ved henvendelse til hende får en indgang til kommunen.

 

Kristina Würtz Poulsen kwpo@gribskov.dk fortalte om kommunens aktivportal, som er en måde at binde frivillige sammen på. Hun demonstrerede portalen for mødedeltagerne

 

Pernille Dirksen pdirc@gribskov.dk fortalte om Frivillighedsstafetten. Man kan viderebringe stafetten på mange forskellige måde, og dermed vise hvad det er for nogle fællesskaber, vi har i kommunen. Man kan fortælle historien, og på den måde fortælle om de enkelte lokalsamfund. Pressen, Instagram og lokale FB grupper. Flere skal få øjnene op for, at der er mange aktiviteter i Gribskov, og at vi er bundet sammen i lokalsamfund.

 

 

 1. 2.      Godkendelse af referat af mødet den 18. juni 2020

Referatet godkendt

 

 

 1. 3.      Borgerforslag om mastplan

Det blev besluttet at linke til kommunens facilitering af borgerforslag.

Forslaget skal være, at der laves en masteplan med uvildig rådgivning. Læg på FB og skriv en lille teaser til lokalområdernes beboere om at gå ind og vær med til at stille et borgerforslag.

 

Pernille Lütken opfordrede til, at vi smider ind på hjemmesiden og laver et teaser til FB med opfordring til at gå ind og være med til at lave et borgerforslag. ”Bedre dækning – men undgå at …..

Netavisen og FB er follow up til at lave et borgerforslag, som en enkelt person laver. – Det bliver en af os i Kontaktgruppen, som undersøger de formelle krav til borgerforslag. - Vi vender hurtigt tilbage herom.

 

 

 1. 4.      Bredbåndspulje – hvorfor har vores kommune ingen kontaktperson

 

Vibeke Steen har oplyst, at kommunen ikke har nogen kontaktperson, men henviser til Energistyrelsen.

 

 

 1. 5.      Kommuneplan – borgerdelen af planlægningen reelt sat ud af  kraft.

 

Dialogmøderne – hvor der ikke bliver skrevet referat, er kritisabelt, men foregår stadig.

Der er forslag om, at vi inviterer politikere og sæt dagsordenen selv.

Græsted afholder Byforum – som opfølgning på det tidligere arbejde med at få et forskningsprojekt om at vække Græsted. Der skete mange ting, og det var meget lærerigt. Efter de fire ås, kom der meget lidt ud af projektet.

 

Lokalforeningsrådet besluttede, at vi vil invitere udvalgsformænd med til vore møder.

 

 

 1. 6.      Kommunens aktiv portal – hvad sker der ?

Dette punkt blev behandlet under dagsordenspunkt 1.

 

 1. 7.      Kræve en mere kompetent ledelse i Gribskov Kommunes administration – brainstorming

Pernille fortalte om de mange sager, man hører om. Vi følger det løbende

 

 1. 8.      ’Bordrunde’

Laugø fortalte om udgravningerne på Bøgeskovgaard. Kommunen har ikke fået solgt nogle huse på Troldebakken

Mårum-Kagerup arbejder med at undersøge, om der er tilslutning til bredbåndspuljen-.

Vejby har naturens dag 13. september – og generalforsamling mandag 21. september. Til generalforsamlingen kommer direktøren for Elleville og fortæller om boligprojektet. Administrationen er i gang med at udarbejde nyt lokalplansforslag.

Dronningmølle der er planer om et fire etagers badehotel ved Dronningmølle. En gruppe borgere har samlet penge sammen til at købe Dronnigmøllehuset. Tanken er at borgerforeningen gradvist kommer til at leje huset. Masteklagen afventer behandling i Byggeklageenheden. Der er lavet en lille film om Dronningmøllehuset. Generalforsamlingen blev afholdt den 16. august.

Græsted har netop afholdt generalforsamling. Har lavet en handlingsplan om, hvad foreningen skal lave indtil næste generalforsamling. Statens kunstfond har givet 50.000 kr. til forundersøgelse til at Karin Lind kan lave et udsmykningsforslag. Vedtægterne blev lavet om og nu arbejder man på at få flere kræfter i bestyrelsen.

Tisvilde forsøger at øge samarbejdet med grundejerforeninger og andre foreningen. Kampagnen  ’Ren Tisvilde’ skal nu evalueres. Lokalrådet bruger rigtig meget tid på at tale om trafik. Der er lovløshed omkring bilismen i Tisvilde. Der er ikke ansat nogen parkeringsvagt.

Annisse fortalte om de to facebookgrupper, som vi har oprettet under coronakrisen. Vi er begyndt at beskrive stier til vores blad Annisse Guiden. Der er søgt om midler fra Nordea Fonden til stier. Vi kæmper også med trafik, fordi der køres for hurtig på flere strækninger.

 

 

 1. 9.      Eventuelt herunder orientering om rottefælder

Der har været søgt om aktindsigt ad fire omgange. Vi får kun sporadisk indsigt i sagen. Vi må spørge en gang til – og derefter spørge borgmesteren om det er den måde kommunen giver aktindsigt.

Geert oplyste, at de to landliggerforeninger nu slås sammen til en forening, fordi landliggerne synes, at der gøres for lidt for sommerhusbeboerne.

 

 

 1. 10.  Næste møde sidste onsdag i november 25.11.20, – det undersøges om det kan blive i Tisvilde.

 

Vi orienterer næste gang om hjemmesiden . Der var en debat om lokaler – måske kan vi være i Uddannelsescentret.

 

Vi minder om betaling til hjemmesiden kr. 90,-. Indbetalinger kan overføres til konto  1551 0004590600.  Husk at anføre navn på indbetalende forening

Referat 18. juni 2020

LOKALFORENINGSRÅDET

19. juni 2020

Referat af møde i Lokalforeningsrådet torsdag 18. juni kl. 19.30 – Annisse Kirkehus, Kirkestræde 2, 3200 Helsinge

I mødet deltog: Mårum-Kagerup Lokalråd, Græsted Borgerforening, Villingerød Bylaug, Gilleleje Lokalråd, Dronningmølle Borgerforening, Laugø Bylaug, Tisvilde Lokalråd, Annisse Lokalråd

 

Der var afbud fra: Vejby Lokalråd, Valby bylaug, Esrum Borgerforening

 

 

 

 1. 1.      ’Rådet etablerer sig med et kontaktudvalg, bestående af 3-5 medlemmer valgt ved mødet i andet kvartal.’ – nye ansigter til kontaktudvalget ?

Rådets kontaktudvalg er p.t. Pernille Lütken, Henny Green og Jette Haugaard, de fortsætter gerne arbejdet i Kontaktudvalget. Er der andre, som har lyst til at være den del af kontaktudvalget ?

Henning Holm meldte, at han havde lyst til at være en del af kontaktudvalget.

 

 1. 2.      Hvad har Corona-krisen betydet i landsbyerne, og hvordan ser fremtiden ud ?

Annisse Lokalråd fortalte om, hvordan vi har arbejde med ZOOM-møder, og holdt møder i lokalrådets stigruppe under hele Corona krisen. Vi har også konstateret, at vandreturismen er tiltaget under Corona krisen.

Græsted var lukket ned

Dronningmølle brugte tiden til at byggede medborgerhuset om

Tisvilde lukkede ned i en måned, men fik talt sammen på Word Place. Tisvilde så betydelig flere turister i bybilledet. Det er andre typer bilister, som kommer. Unge mennesker som kører gennem hovedgaden og holder byen vågen hele natten. Byen har brug for trafiksanering. Der ligger et forslag, som har været i UBL. Jan Levring har udarbejdet et forslag om trafiksanering.

Tisvilde arbejder også med, at sørge for at byen er ren. Kommunen har fjernet affaldsbøtter, men nu er der kommet nye og større skraldebøtter.

Villingerød konstaterede, at efter Corona krisen, kan man kan se trækkene i vores kommune med mange flere små butikker i vejkant og lokal afsætning.

 

 

Græsted skulle have haft dialogmøder, men det blev lukket ned. Er der erfaringer med andre landsbyer, som har haft dialogmøder ? Mødedeltagerne erindrede Græsted om, at de selv må tage referat af mødet, fordi man skal ikke regne med, at kommunen gør det.

Græsted havde været udsat for, at kommunen spurgte om borgernes holdning til anvendelse af en grund ved den ene af stationerne, men to uger senere var grunden solgt.

 1. 3.      Lokalplaners overholdelse - hvad gør vi, når kommunen ikke overholder reglerne ?

Sagen om Dronningmølles telemast blev drøftet. Kommunens måde at administrere Planloven på, er for mange landsbyers vedkommende stærkt kritisabelt.

 

Tisvilde havde den opfattelse, at politikerne aldrig lytter til borgere, men beslutter selv masteplacering.

 

De master vi sætter op nu er ikke nok til 5 G.

Borgerforslag kræver 400 personer – ryste posen. Hvilke pression mulighed har vi, kan vi samle et tilstrækkelig antal stemmer til at bed kommunen om at få en masteplan. – Det er ikke nok med en masteplan, nettet skal dække ordentlig, så folk kan drive virksomhed her fra kommunen.

 

Lokalforeningsrådet spørger Esrum Borgerforening om foreningen vil være tovholder for at samle 400 underskrift til et borgerforslag, om masteplan og overordnet plan for 5G netværket.

Esrum Borgerforening kan få en masse underskrifter fra Dronningmølle og Tisvilde.

 

Græsted Borgerforening hjælper med at gennemgå masteplanen og skriver notatet om dækningsmuligheder og overordnede plan for 5G netværket. Masteplan og notat skal være bilag til borgerforslaget.

 

Gilleleje Lokalråd fremførte igen ideen om, at Lokalrådene skal høres og kunne komme med anbefalinger til tilladelser og dispensation. Hvis anbefalingerne er underbyggede og fornuftige, skal kommunen følge anbefalingerne.

Annisse Lokalråd gav udtryk for, at forslaget vil kræve lovændring, fordi det er kommuner, som træffer endelig beslutning i om byggetilladelser og dispensationer.

 

 1. 4.      Nationalparkplan –  kort orientering om planforsalget

Dronningmølle ville gerne reetablere molen, hvorfra man i C4.’s tid udskibede tømmer til København.

 

 

 

 1. 5.      Kort orientering v/ Henning Holm om kommunens indsats for at bekæmpe rotter

Henning Holm opfriskede sit indlæg om de 1000 rottefælder. Inden evalueringen er gennemført, er kommunen bakket ud af projektet.

Der er meldt ud, at projektet har kostet 5,6 millioner kr. Der står i UBL redegørelsen om udgiften i projketperioden.

Der er tre spørgsmål, 1.) hvad var anskaffelsesprisen, 2.) hvorfor er foto af rotten ikke muligt, 3) hvad ender den samlede regning på.

Den virkelig katastrofe er, at kommunen aldrig har krævet evidens for at fælderne virkede. Er der lavet et udbudsmateriale ?

Lokalrådet beder om aktindsigt i udbudsmaterialet, og i anskaffelsesprisen.

 

 1. 6.      Kommunens aktiv portal – FOKUSPUNKTER 2020

Punktet udskydes til næste møde

 

 1. 7.       ’Fortæl den gode historie om borgerinddragelse og samskabelse’ – landsbyer hjalp med at forhindre regionens forslag om nedlæggelse af to busser

Denne fortælling er kendt, om kopi af brevene udsendt til Lokalrådets medlemmer.

 

 1. 8.      ’Bordrunde’

Annisse arbejder med stier, og har benyttet elektroniske møder under Corona-nedlukningen

Mårum har holdt møder som normalt, både virtuelt og lokalt. Wevers teglværk har fået to nye landzonetilladelser. Lokalrådet har gjort indsigelser mod, at borgerne ikke er blevet hørt. Bredbåndspuljer skal der søges om, august og oktober. Forsalg til cykelstier og cykelruter, Mårum-Kagerup efterlyser at andre ønsker at deltage i arbejdet. Trafikken på Ny Mårumvej, er også et problem – støj fra tung trafik, er også et problem.

Villingerød går og pusler med generalforsamlingen, som ikke blev afholdt i foråret.

Laugø har Troldebakkerne, som nu bliver udstykket på en overordnet lokalplan, som kommer i nabohøring. Arkæologerne er begyndt at grave alt op igen, men ingen aner hvad de kigger efter.

Græsted skal holde generalforsamling, og invitere politikere.

Gilleleje nu er Pyramiden solgt igen, og kommunen har givet køber den fredede grund med i prisen.

Dronningmølle  har bygget medborgerhuset om. Lavet en video om, hvordan huset er kommet op at stå og blevet finansieret. Fiskesøen giver overskud. Landsbyklynger har Realdania sendt ud – det bør man kigge på

Tisvilde suger på lappen, fordi de har ikke noget loppemarked i år. Har et positivt samarbejde med Vibeke Sten – kultur, erhverv fritid og turrisme.

 

 1. 9.      Eventuelt
 • Landsbystrategi – Henny Green og Pernille Lütken tager sig af det og vender tilbage eventuelt med ’Hedensted model til næste møde
 • Fredbogård vil lave et landsbytræf en 26. september – Jens Rane Holck vender tilbage til Lokalforeningsrådet med nærmere oplysning
 • Mårum-Kagerup efterlyste erfaringer fra de andre lokalråd med, hvordan vi får fat i de lokale
 • Forslag to muligheder: velkomstbrev lavet af kommunen eller FB. På næste gang sættes FB orientering på dagsordenen. Tisvilde fortæller om deres erfaringer.
 • Vibeke Steen, Thomas Køster og Rigmor Baagøe geninviteres på et tidspunkt
 1. 10.  Næste møde sidste onsdag i august – 26. august, kl. 19.30 på Fredbogård eller Græsted Kro. (kontakt er Emil på tlf. 22861878)

 

 

Vi minder om betaling til hjemmesiden kr. 90,-. Indbetalinger kan overføres til konto  1551 0004590600.  Husk at anføre navn på indbetalende forening

Referater 2020

LOKALFORENINGSRÅDET

5. februar 2020

Referat møde i Lokalforeningsrådet tirsdag den 4. februar kl. 19.30 - Valby Forsamlingshus, Aggebovej 6, 3200 Helsinge

 

I mødet deltog:

Dronningmølle Borgerforening, Annisse Lokalråd, Laugø Bylaug, Gilleleje Lokalråd, Vejby Lokalråd, Esrum Borgerforening, Valby Bylaug, Græsted Borgerforening, Ramløse Lokalråd

 

Afbud fra:

Tisvilde Lokalråd og Villingerød Borgerforening

 

 1. 1.      Høringssvar til nationalparkplan – Jette Haugaard giver en kort orientering om planforsalget

Jette Haugaard fortalte om nationalparkplanens indhold og opfordrede lokalområderne til at indsende høringssvar senest 4. marts.

 

Hun efterlyste konkrete forslag fra lokalsamfundene til, hvordan de hver især kan bidrage til og få glæde af at være en del af nationalparken.

 

Græsted Borgerforening fortalte om deres arbejde med cykelrute over Søborg Sø, som Græsted kan se en mulighed i.

 

Det blev besluttet at invitere to af nationalparkrådets medlemmer til Lokalforeningsrådets mødet i april. Det blev foreslået, at inviterer Thomas Køster og Rigmor Westh Baagøe.

 

Det blev også foreslået at invitere Vibeke Steen, som er ny centerchef for Erhverv, Fritid og Kultur med til mødet. Planen er, at de tre om skal komme med et oplæg om, hvordan vi styrker lokalområderne ved samarbejde mellem dem, nationalpark og kommune.

 

 

 1. 2.      Kommunens aktiv portal – hvordan kan vi bidrage – FOKUSPUNKTER 2020

Jette Haugaard fortalte om aktiv portalen.

 

Vejby Lokalråd fortalte om bekymringerne i forhold til cookies og undrer sig over, hvad kommunen skal benytte det til.

Det foreslås, at kommunen undgår at indblande Google i sagen.

 

Det blev besluttet at høre, hvad Vejby Lokalråd får ud af at rette henvendelse til Gribskov Kommune. Vejby melder tilbage til Jette Haugaard

 

Det blev nævnt, at Lokalforeningsrådet, når problemer omkring dataregistrering (Google) er afklaret indkalder Gribskov Kommune til et møde om portalen.

 

 

 1. 3.      Kort orientering fra mødet i Det Grønne Dialogforum

Der var møde i 11. december hvori deltog fem politikere fra udvalget Udvikling By og Land.

Det er blevet lidt at en blandet landhandel, hvor DOF fortæller om fugle og andre om oprensning af vandløb.

Når vi efterlyser konkrete projekter egnet til samskabelse, kommer der ingen forslag fra kommunen.

 

Planstrategi er inddelt i forskellige temaer, som alle relaterer sige til FN’s verdensmål. Bæredygtighedsstrategien er en opdatering af strategien i 2016.

Dialogen er begrænset.

 

Henny Green fortalte om rekreative stier.

Næste møde er 11. marts 2020. Kan vi formulere et spørgsmål til mødet ?

Rekreative stier – Henny Green taler med Majbritt Kongstad 4046 1106 om formulering af et spørgsmål til mødet den 11. marts. Henny Green indsender spørgsmålet i rette tid inden mødet.

 

Det blev foreslået, at spørge Det Grønne Dialogforum, om er det i overensstemmelse med FN’s verdensmål, at kommunen køber 71 biler på fossiler brændstof. Der kom indsigelser mod dette forslag.

 

 1. 4.      Kort orientering om kommunens indsats for at bekæmpe rotter

Det er Gribvand, som står for rottebekæmpelsen. Der må ikke længere benyttes gift til rottebekæmpelse.

De områder, hvor man får de fleste klager fra får flest henvendelser.

 

Henny Grene spørger om, hvad der skal ske med papiret, som vi alle har læst. Hvor langt sagen er kommet.

Henning Holm vendte tilbage 5. februar med en status, som er vedhæftet dette referat.

 

 1. 5.      Kort orientering om ’Fortæl den gode historie – om borgerinddragelse og samskabelse’

Lokalforeningsrådets hjemmeside som forum for fortælling om borgerinddragelse.

Annisse fortalte endnu engang om regnvandsseparering i området. En ny fortælling om et positiv borgerinddragelse efterlyses. –

 

 

 1. 6.      ’Bordrunde’

Ramløse Lokalråd arbejder på at få alle sognets foreninger samlet, så man kan arbejde sammen. Der er tale om Idrætsforening, Forsamlingshus, Møllelaug, Ramhuset o.a.

Dronningmølle Borgerforening arbejder med mastesagen, og med Dronningmøllehuset. Put og Take søen går godt, og der kommer geder fra Esrum Møllegård til søen.

Gilleleje Lokalråd fortalte om skriveri i Frederiksborg Amtsavis om strategiplaner. Der er 58 strategiplaner. Nu vil kommunen lave en ’Kernefortælling’

Borgermøde afholdes 19. marts med deltagelse af politikere om REMA’s placering og om Pyramiden, hvor ejer ønsker at etablere en restaurant i på søsiden. Den gamle Gilleleje Skole er sat til salg for 6 mio. som minimumspris.

Laugø Bylaug har ingen problemer. Trollebakkerne var udbud i arkitektkonkurrence, men da det ikke kunne sælges, er man begyndt at slække på kravene. Det ser ud som om, at man nu vil bygge højere huse i billigere kvalitet.

Vejby Lokalråd havde en visionsdag i november, hvor blandt andet Peter Plant deltog og kom med mange forskellige forslag. Vejby er ved at få optaget en lille film om byen og området. Det betales af sponserer. Indtil videre er der kun fortaget indendørs optagelser. Elleville, som skal tegnes af Bjarke Engels, skal stå på søjler. Husene skal være i to størrelser, 30 eller 60 kvadratmeter og er på lejebasis. Der blev holdt indledende møde i august, hvortil kom 200 til 300 deltagere.

Annisse Lokalråd fortalte tidligere på aftenen om separering af regnvand fra kloakvand. Borgmesteren var taler ved lokalrådets nytårskur 16.1.2020. Han var blevet bedt om at tale om: ’Samfundsglæde og lokal handlekraft’. Det gjorde han godt.

Esrum Borgerforening arbejder med forskønnelse af hovedgaden. Nu er gaden allerede meget smukkere, efter at der er blevet ryddet op. Det er sket i samarbejde med klosteret. Esrum har haft succes med at bygge en shelter. Esrum får besøg af borgmesteren i marts. Han kommer til fællesspisningen og under spisningen vil der blive vist et lysbilledforedrag om, hvad foreningen ønsker at arbejde med i det kommende år.

Græsted Borgerforening arbejder med at få politikerne til at leve op til deres løfter om et sundhedshus. Nu har GK besluttet, at sundhedshuset skal ligge i Helsinge. På den måde kommer Græsted til at mangle sammenhængskraft, fordi kommunen tager luften ud af byen. Drøftede at Lokalforeningsrådet sender fælles henvendelse fra alle lokalråd til Gribskov Kommune om dette emne. Græsted kommer med et oplæg.

Valby Bylaug i Valby har været afholdt dialogmøde med kommunen. Man kunne komme med en masse ideer. Der kom mange mennesker, og bylauget havde lavet en lang liste med ønsker. En fra bylauget spurgte om renovering af lokalområdets Genforenings sten. Valby fik 11.000 kr. til at istandsætte stenen. Den 11. maj vil renoveringen bliver markeret.

Energistyrelsens bredbåndspulje har givet penge til, at Valby får indlagt fibernet. Den enkelte bruger skal betale kr. 4000,-. Det blev oplyst, at Energistyrelsens Bredbåndspulje, kan man nå at søge i 2020.

 1. 7.      Eventuelt

Intet under dette punkt

 1. 8.      Næste møde i april 2020

Afholdes 20. april kl. 19.30 i Annisse, Kirkestræde 2, Annisse, 3200 Helsinge

 

Til mødet inviteres Thomas Køster og Rigmor Westh Baagøe fra Nationalparkrådet og Vibeke Steen, centerchef for Erhverv, Fritid og Kultur.

 

Hvis de tre siger ja til at deltage, er planen, at de kommer med et oplæg om styrkelse af lokalområderne i samarbejde med nationalpark og kommune.

 

 

 

 

 

Vi minder om betaling til hjemmesiden kr. 90,-. Indbetalinger kan overføres til konto  1551 0004590600.  Husk at anføre navn på indbetalende forening

Seneste kommentarer

02.05 | 16:51

DXX9JA4DV2W https://page.link

05.03 | 19:23

Det var længe siden jeg havde arbejdet med 123 hjemmeside, så jeg skulle lige se di nye muligheder.

05.03 | 16:19

Dejligt med et nyt opdateret layout.

27.02 | 20:06

De link der ikke fungere skyldes at de har ændret hjemmeside som jeg ikke kender.

Del siden