Høringssvar

Kvittering for høringssvar til Vand- og Natura 2000-planerne.

Det bekræftes hermed, at dit høringssvar er modtaget i Naturstyrelsen.

Alle høringssvar til Vand- og Natura 2000-planerne gemmes digitalt. De oplysninger, som du har indtastet i blanketten, er registreret i en database i Naturstyrelsen og er derfor omfattet af persondataloven. Du kan læse mere om persondataloven her.

Høringssvaret findes her - under "se høringssvar" i højre side af skærmen. Vær opmærksom på, at der kan gå et par arbejdsdage, inden høringssvaret kan ses på hjemmesiden.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din lokale enhed i Naturstyrelsen. Dit høringssvar har løbenr: 20110405192805, som bedes oplyst ved henvendelse.

Kontakt den systemansvarlige

Plan

134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose

Plan

2.2 Isefjord og Roskilde Fjord

Plan

2.3 Øresund

Høringssvar

LOKALFORENINGSRÅDET

Kontaktudvalget

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53

2100 København Ø

4. april 2011

Høringssvar til statens Vand og Naturplaner

Lokalforeningsrådet er et råd sammensat af lokalråd, borgerforeninger og bylaug fra de tidligere Helsinge og Græsted-Gilleleje kommuner. Lokalfor­enings­rådet beskæftiger sig med opgaver, der er relevante i forhold til borgerinddragelse og udfoldelse af det lokale demokrati samt i forhold til kommune- og lokalplanlægning.

Vandplaner - Miljøvurderingen

Lokalforeningsrådet har gennemgået Vandplanerne for Isefjord og Roskilde Fjord (Hovedvandopland 2.2) samt Øresund (Hovedvandopland 2.3).

Lokalforeningsrådet har bemærket sig, at indsatsen på søområdet for at opnå god økologisk tilstand i det store og hele er udskudt til en senere planperiode begrundet i manglende viden og i ønsket om at se resultatet af en forbedret spildevandsrensning.

Lokalforeningsrådet er primært af den opfattelse, at vandplanerne bør indgå i en overordnet klimastrategi, som bidrager til reduktion af de negative globale klimakonsekvenser ud fra regionale og lokale forudsæt­ninger.

Klimavinklen vil være vigtig i den kommende kommuneplanrevision, da den kan være afgørende for anvendelse af lavbunds- og kystnære områder samt byområders indretning med hensyn til bortledning af regnvand. Nedenstående forslag er efter Lokalforeningsrådet opfattelse i tråd med målsætningerne for vand- og naturplanerne.

Kommunerne i hovedvandopland 2.2 og 2.3 bør undersøge mulighederne for at reetablere tidligere vådområder, således at der opnås CO2-reduktioner og bedre opmagasinering af vand ved ekstremregn­skyl. Kommunerne skal identificere og udpege oversvømmelsesområder til brug ved ekstremregnskyl.

Lokalforeningsrådet har bemærket sig, at Miljøministeriet ønsker at udfase eller reducere grødeskæringen, og skal i den forbindelse påpege, at det synes uklart, hvor hyppigt man skal skære for at holde sig i kategorien ”reduceret”?

Hvorledes dette virkemiddel for fremtiden vil påvirke udpegningsgrundlaget, er ligeledes vanskeligt at forudse. Bliver vandløbene mindre forstyrrede, giver det bedre levevilkår for fisk? Makroskopiske forhold påvirker fisk, hvis vandløbene er forstyrrede, og hvis dyrene ikke at indvandre, vil målopfyldelsen ikke kunne nås.

Natura 2000 planer – Miljøvurderingen

Miljøvurderingerne til Natura 2000-planerne for ”129 Gilbjerg Hoved”, ”132 Rusland”, ”133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov”, ”134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose” samt ”135 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev” indeholder ikke nogen egentlig beskrivelse af de temaer, som vurderes at give en væsentlig miljømæssige påvirkning.

For ”129 Gilbjerg Hoved” bemærkes ……..

For ”132 Rusland”, bemærkes ……..

For ”133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov” bemærkes ……….

For ”134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose” bemærkes, at Lokalforeningsrådet anmoder de relevante kommuner samt Naturstyrelsen om at gennemføre nødvendige foranstaltninger for reduktion af tilledning af fosfor samt, at der også gennemføres yderligere tiltage, herunder opretholdelse af motor sejladsforbud, med henblik på en hurtig gennemførelse af forslagets målsætning om, at Arresø skal have en god økologisk tilstand.

For ”135 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev” bemærkes ………….

På vegne af Lokalforeningsrådet

Kontaktudvalget

Årlig dialogmøde

Lokalforeningsrådet har anmodet Kommunen om at sætte punktet
 Åer og vandløb
 på dagsorden på det årlige Dialogmøde.

Her kan du læse mere om regulativer for de enkelte vandløb.

http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/Vindue?ReadForm&db=C1257258002FD751&iD=A8C37FBF64A61A03C1257685004AB189

Har du bemærkning til punktet som du ønsker på hjemmesiden, så send en mail til

Seneste kommentarer

02.05 | 16:51

DXX9JA4DV2W https://page.link

05.03 | 19:23

Det var længe siden jeg havde arbejdet med 123 hjemmeside, så jeg skulle lige se di nye muligheder.

05.03 | 16:19

Dejligt med et nyt opdateret layout.

27.02 | 20:06

De link der ikke fungere skyldes at de har ændret hjemmeside som jeg ikke kender.

Del siden