Overskrift 1

Dialogmøde.

Lokalforeningsrådet har anmodet Kommunen om at sætte punktet borgerindragelse på dagsorden på det årlige Dialogmøde.

Her kan du finde kommunens håndbog for borgerindragelse.

http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/Vindue?ReadForm&db=C12571800036F727&iD=A24246BC589BC706C125742B00485D32


Sager til tidlig inddragelse af Dialogforum for Lokalsamfund

På baggrund af drøftelse ved mødet i Dialogforum for Lokalsamfund den 12.09.2011 er der udarbejdet nedenstående forslag til sager, hvor der skal ske tidlig inddragelse. Notat er vedtaget på møde i Dialogforum for Lokalsamfund 28.11.2011.

Inddragelse/ orientering sker i forhold til sager, der er geografisk afgrænset til det åbne land, landsbyer og lokalcentre, så som:

1. Nyanlæg eller ændret brug af industri eller industribygninger uden for eksisterende erhvervsområder.

2. Etablering af nye dagligvarebutikker i de mindre bysamfund jf. ovennævnte geografiske afgrænsning (omfatter ikke tilbygninger til eksisterende butikker, med mindre der er tale om væsentlige butiksudvidelser).

3. Etablering, udvidelse eller større ændringer i produktionsformer i industrilandbrug (omfatter ikke småændringer, som tilbygninger eller mindre husudvidelser).

4. Alle anlæg, som medfører øget støjpåvirkning, f.eks. skydebaner, motorbaner eller lignende (jf. kommuneplanens definition af støjende anlæg).

5. Etablering af store vindmøller i forhold til gældende rammer jf. Kommuneplanen.

Lokalråd, borgerforeninger etc. Vil blive inddraget tidligt i sager af ovennævnte typer, når sagerne

væsentligt kan:

a)påvirke miljøet,

b)ændre et områdes karakter,

c)medføre trafikbelastning,

eller kræver dispensation fra gældende lokalplan eller udarbejdelse af nyt plangrundlag.

Hvis Dialogforum for Lokalsamfund har bemærkninger, skal disse bringes til orientering for Plan- og Miljøudvalget.

Ovennævnte afprøves i 2012, hvorefter retningslinierne evalueres.