Møde 2-2-2022 Komune og Politi

8. februar 2022

Referat af mødet d. 2.2.2022

 

Deltagere:

Bent Hansen, Borgmester, Gribskov Kommune (BH)

Christian Kobbernagel, leder af nærpolitiet i Gribskov (CK)

Henning Holm, Lokalforeningsrådets kontaktudvalg (HH),

Henny Green, Lokalforeningsrådets kontaktudvalg (HG)

Pernille Lütken, Lokalforeningsrådets kontaktudvalg (PL)

Karin Hammerum, Lokalforeningsrådets kontaktudvalg, referent (KH)

 

Bent Hansen bød velkommen, og præsenterede Christian Kobbernagel, leder af nærpolitiet i Gribskov, som han proaktivt havde inviteret. Det blev positivt modtaget, idet en del sager af lokalforeningsrådets interesse har sammenfald med politiets. I sær omkring det trafikale.

 

Nærpolitiet i Gribskov

CK fortalte om nærpolitiets organisation og arbejdsopgaver. Politistationen i Helsinge blev indviet d. 1.11.2021, og politiet har allerede nu, tre måneder efter, oplevet positive resultater på deres tilstedeværelse. Eksempler på deres opgaver er; forebyggende arbejde, bekymringssamtaler og efterforskning af fortrinsvis egne sager. De er også synlige i aftenbilledet 1-3 gange om ugen. Politiet har 15 timers åbningstid, som kan erstatte telefonnr. 114 og internetanmeldelse. Nærpolitiet har et tæt samarbejde med kommunen og SSP.

Derefter talte vi om et samarbejde mellem nærpolitiet og Lokalforeningsrådet.

 

=> Vi blev enige om, at det kunne være en god ide at invitere CK til i møde i LFR, for at fortælle om nærpolitiet, deres processer og hvor vi kan hjælpe hinanden. Vi kan tage direkte kontakt til CK. BH tilbød tillige også at distribuere information og eventuelt deltage i mødet.

 

Lokaldemokrati i Gribskov Kommune

 

BH fortalte, at man netop dagen før havde nedsat et §17.4 udvalg, som ville kunne arbejde med lokaldemokrati.

Udvalget består af fem medlemmer; Trine Egetved (K), fm, Mathias Zilberberg (SF), nf, Pernilla Kromann Samms (NG), Kim Valentin (V) og Anna Recinella NG.   I 4. kvartal skal byrådet tage stilling til, hvad udvalget skal arbejde med fra 31. januar 2023. Deres første tema var ’Unge og uddannelsesudvalg’, og andre temaer som lokaldemokrati ville kunne passe fint ind. Udvalget skal nu udarbejde et kommissorium, og have det klart inden årets udgang, hvorefter det egentlige arbejde skulle starte.

 

= > Vi aftalte, at LFR skulle sende et oplæg til samarbejde med udvalget, som BH gerne distribuerede. BH understregede, at vi også altid var velkomne til at invitere byrådet til møder.

 

Denne udvikling omkring samarbejde overflødiggjorde en del af vores agenda.

 

Lokalforeninger, bylaug og borgerforeninger på Gribskov Kommunes GIS kort

 

I dag er grundejerforeninger med på kommunes GIS kort, men lokalforeninger, byråd og borgerforeninger er ikke med. BH var positiv overfor lokalråd kunne komme med på GIS kortet.

 

=> LFR lovede at sende et input, hvor lokalråd, bylaug og borgerforeninger er oplistede med links til eventuelle hjemmesider, Facebooksider og alternativt kontakt information. Det vil hjælpe kommunens administration med at sætte dem ind på kortet.

Referater

Referat 10-9-2012

10. SEPTEMBER - DET ÅRLIG DIALOGMØDE 19.00-21.00

Dagsorden / Referat
Mødeforum Lokalråd, bylaug og borgerforeninger i Gribskov Kommune.

TEMA: Samarbejde mellem lokalsamfund og kommune. 

Kommunernes økonomi er af flere årsager under pres, og hvis vi gerne vil fastholde lokale aktiviteter af forskellige art, er det nødvendigt at se opgaverne fra nye vinkler. Bl.a. i forbindelse med arbejdet med Temaudvalget 'Gribskov - en attraktiv Kommune' er det blevet tydeligt, at vi er nødt til at arbejde aktivt med borgerdeltagelse. Der lægges op til drøftelse af udfordringer, barriere mv. ved dette sceneskifte - lokalt men også internt i Kommunen.

I de forskellige lokalsamfund er det ofte oplevelsen, at man løber panden mod en mur, når man skal gennemføre forskellige tiltag - i kommunen ses en masse udfordringer med ansøgninger, som ikke 'passer ind' i den lovgivning vi administrere. Der lægges derfor op til at finde en platform hvor vi kan mødes, hvordan kan vi i Kommunen understøtte det lokale initiativ, og samtidig handle indenfor lovgivningens rammer.

Ved mødet lægges op til drøftelse af tre aktuelle temaer: gadekær, arrangementer og stier, med henblik på at skitsere mulige fremtidige samarbejdsformer. 

På kommende møder i Dialogforum for Lokalsamfund vil der blive fulgt op på aftenens drøftelser.
Ordstyrer
Referent
Fraværende
Pkt Dagsorden og referat
1 19.00-19.10
Velkomst v. Børge Sørensen
Ref.
Formand for Plan- og Miljøudvalget Børge Sørensen præsenterede aftenens tema o g program. 

Mødets tema er s amarbejde med lokalsamfund og kommune - fra inddragelse til deltagelse, samt hvordan kan vi i kommunen understøtte det lokale initiativ og samtidig leve op til lovgivningens rammer.
2 19.10-19.20
Attraktiv Kommune v. Susan Kjeldgaard
Ref.
Susan Kjeldgaard fortalte om Temaudvalgets arbejdet med Attraktiv kommune, og he runder de anbefalinger, der i den forbindelse er udarbejdet. 
Temaudvalget har blandt andet arbejdet med myter om kommunen - eksempelvis at der i Gribskov Kommune kun er dyre boliger, fordi det er en Nordsjællandsk kommune. Pendlermønstre er undersøgt og det viser at flere borgere i Gribskov Kommune pendler mod Helsingør og Hillerød end eks. København. 

Bosætning sker fortrinsvis efter relationer og fællesskaber.  En af anbefalingerne tager udgangspunkt i at der i Gribskov Kommune er et særligt rigt foreningsliv og en af de styrker der er i kommunen er gode lokalsamfund. I forhold til kommunens videre udvikling er det derfor vigtigt at understøtte det lokale engagement. 

Der er arbejdet med et særligt fokus på Helsinge som betydende by i kommunen - og der er borgere, der har taget initiativ til at arbejde med Helsinge som børneby.

Det er vigtigt at vi husker at fortælle hvilke tilbud der er netop her. 

Drøftelse af behovet for løbende at have stigende befolkningsudvikling, for at opretholde nuværende serviceniveau. Drøftelse af muligheden for at engagerer seniorer, der har m ange aktive år. 

Kort drøftelse af afholdelse af Bootcamp hvor der arbejdes med Helsinges identitet. 

Læs om Temaudvalgets anbefalinger og planlagt Bootcamp på kommunens  hjemmeside.
3 19.20-19.40
Borgerdeltagelse og samarbejde med frivillige på sundhedsområdet v. Elsebeth Kirk Muff
Ref.
Elsebeth Kirk Muff fortalte om arbejde hvor kommunen har været med til at understøtte frivilliges tiltag indenfor sundhedsområdet. 

Udgangspunktet var at de fra Frivilligcentrenes side havde ideer til tiltag, men oplevede at det var svært at få kommunen i tale, så et samarbejde blev igangsat for at finde frem til hvordan kommunen kunne understøtte de frivilliges ideer. Elsebeth gav eksempler på samarbejder:

- På Tisvilde Strandhotel blev afholdt julelotteri i samarbejde med frivilligcenter Græsted og Børne- og Familierådgivningen i Gribskov Kommune. Julelotteriet samlede ind til at familier kunne få ophold på badehotellet. Kommunen har været med til at formidle kontakt. 
- På Skovsminde plejecenter er oprettet 'Skovsminde venner', hvor frivillige står for en lang række aktiviteter og arrangementer, blandt andet dart, billard, OL, mande- og dameklubber og 'vild med dans'. Der er tilknyttet en kontaktperson fra kommunen. 
- I Frivilligcenter Helsinge er etableret en bytte-biks for børnetøj og børneudstyr, som interesserede kan bruge og hvor man kan aflevere tøj og ting man ikke længere bruger. 
- Det er etableret en multikulturel mødregruppe, hvor mødrene dels kan drøfte aspekter af livet med små børn, de kan i fællesskab have besøg af sundhedsplejersken og de har mulighed for at danne netværk, på tværs af nationaliteter. 

Præsentation af ny platform til at finde andre borgere til frivillige aktiviteter:   http://projektgrib.dk/  
4 19.40-19.50
Introduktion til arbejde med temaer i grupper v. Jette Haugaard
Ref.
Jette Haugaard gav en kort introduktion til gruppearbejdet. 

Gadekær: der ønskes at finde en løsning på oprensning af gadekær. Hvilke udfordringer opleves i samarbejdet med kommunen. 

Arrangementer: der har været fokus på Ørby som eksempellandsby under arbejdet med FOKUS-modellen, der blandt andet omhandlede at understøtte det sociale og kulturelle liv i landsbyerne. I Ørby har de efterfølgende oplevet at det kan være svært at få lov til mindre tiltag, så som opsætning af en opslagstavle og juletræ. Det er for omstændigt at få lov til små tiltag. 

Stier: I Vejby ønsker de at få reetableret en sti, der tidligere har været, men som nu er pløjet op. Lang sagsbehandling i kommunen og endnu ingen afklaring i sagen.
5 19:50-20:00
Kort pause (inkl. kaffe og kage)
Ref.
-
6 20.00-20.40 
Dialog i grupper om aktuelle temaer i lokalsamfund. I grupperne vil der være korte oplæg om hvilke muligheder og udfordringer hhv. lokalsamfund og kommune ser i de enkelte temaer. 

Tema: Vedligeholdelse af gadekær - eksempel: Annisse
Tema: Arrangementer - eksempel Ørby
Tema: Stier - eksempel Vejby
Ref.
- (opsamling i punkt 7)
7 20.40-20.55
Opsamling og præsentation fra drøftelse af temaer i grupper
Ref.
Gadekær
 • Ensartet forvaltning ønskes
 • Vil gerne find en løsning på tilgroning
 • Kan der udarbejdes retningslinjer for oprensning?
 • Hvem står for pleje af fællesarealer?
 • Hvad betyder 'gadejord'?
 • Kommunen arbejder på at etablere en side om gadekær på kommunens hjemmeside
 • Kommunen er i gang med at lave en registrering af gadekær
 • Oprensningen kan etableres som et fælles arrangement - et Gadekærsarrangement
 • Praktisk hvis der kan udarbejdes rammer for oprensning over år
 • Hvordan skal det oprensede bortskaffes?
Arrangementer
 • På Gribskov Kommunes hjemmeside kan man finde en Eventguide, der giver retningslinjer og linker til ansøgningsskemaer til brug ved planlægning af arrangementer. Eventguide er koblet til Kulturnaut og man har derfor samtidig mulighed for at få gjort reklame for arrangementet. Eventguiden bruges typisk i forbindelse med større arrangementer.
 • Hvad med de små, spontane initiativer - hvad skal der søge som?
 • Hvilke 'jorde' kan bruges til hvad?
 • Hvordan finder jeg den rette person, der kan kigge på min ansøgning?
 • Bagatelgrænse - den sunde fornuft
 • Vedligeholdelse af arealer
 • Det opleves forskelsbehandling - hvad er historikken
 • Lovgivning

Stier
 • Lokalrådet ønsker en konkret vurdering af tidligere stiforløb og deres muligheder for reetablering.
 • Manglende samarbejde ved sti i Vejby - seks års arbejde
 • Hvem er tovholder i kommunen
 • Har kommunen intention om at bevare stierne
 • Kommunen er i gang med at udarbejde en oversigt over stier i kommunen
 • Hvor kan vi henvende os og bliver vores henvendelse husket?

Gruppearbejdet er opstarten for det videre samarbejde mellem kommune og lokalsamfund. Der vil blive arbejdet videre med temaet, herunder opsamlingen fra gruppearbejdet, i Dialogforum for Lokalsamfund. 


Hvis man har spørgsmål eller der er forhold man gerne vil drøfte kan man skrive til kommunen, Det tekniske område på: kem@gribskov.dk. Spørgsmålet bliver så videresendt til den rette fagperson, der svarer eller evt. indkalder til møde, hvor sagen kan drøftes i fællesskab.
8 20.55-21.00
Tak for i aften v. Børge Sørensen
Ref.
Børge Sørensen takkede for lokalsamfundenes deltagelse i mødet. 
Der vil i Dialogforum for Lokalsamfund blive arbejdet videre med emnerne.
9
Ref.
10
Ref.

Referat fra 23-2-2011

DIALOGFORUM FOR LOKALSAMFUND

Dagsorden / Referat Opgaver
Mødeforum Dialogforum for lokalsamfund:
Jette Haugaard, Lokalforeningsrådet
Leif Jokobsen, Lokalforeningsrådet
Steffen Ulf Hansen, Lokalforeningsrådet
Karen Søfeldt, Lokalforeningsrådet
Susan Kjeldgaard, Plan- og Miljøudvalget
Dorethe Pedersen, Gribskov Kommune, Det tekniske område
Nina Schmidt Jensen, Gribskov Kommune, Virksomhedsdrift (kun punkt to)
Vibe Weng, Gribskov Kommune, Det tekniske område
Ordstyrer Susan Kjeldgaard
Referent Vibe Weng
Fraværende Pernille Lütken, Lokalforeningsrådet
Michael Bruun, Plan- og Miljøudvalget
Michel van der Linden, Gribskov Kommune, Det tekniske område

Pkt Dagsorden og referat
1 Velkommen v/ Susan Kjeldgaard
Ref.
2 Hvordan kan kendskabet til Flexbus-ordningen forbedres? v/ Gribskov Kommune
www.moviatrafik.dk >> flextrafik
www.gribskov.dk >> vej og forsyning >> trafik >> offentlig transport >> flextur
Ref.
Indledende blev der orientering om hvad flextur er og hvordan ordningen fungerer.

Efterfølgende blev kendskabet til ordningen diskuteret. Lokalrådsforeningen vurdere det hensigtsmæssigt, at udbrede kendskabet til ordningen, da kun enkelte tilsyneladende kender ordningen. Det blev bemærket, at medarbejdere i Movia tilsyneladende også mangler kendskab til ordningen. Forskellige forslag til at forbedre kendskabet til Flextur blev foreslået:
 • at kommunale medarbejdere der er i kontakt med borgere der kunne havde interesse i ordningen, kender til flextur
 • at ordnigen beskrives på busstanderne
 • at Gribskov Kommune (muligvis over en længere periode) skriver om flextur i "Kommunen informerer" i Ugeposten
3 Planlægning af årets møder v/ Gribskov Kommune
Fastsættelse af tidspunktet for det Det Årlige Dialogmøde, skal tænkes sammen med inddragelse ift arbejdet med udarbejdelsen af planstrategi 2012.
Ref.
Der blev aftalt tre møde-datoer for 2011:
 • Onsdag den 4. maj - Det Årlige Dialogmøde
 • Torsdag den 1. september - Dialogforum for Lokalsamfund
 • Tirsdag den 15. november - Dialogforum for Lokalsamfund

Efter mødet
Det har efterfølgende vist sig, at Børge Sørensen der fremover varetager udvalget i stedet for Susan Kjeldgaard, ikke har mulighed for at deltage på de foreslåede mødedatoer, hvorfor der skal findes nogle nye. I forbindelse med at Børge Sørensen overtager udvalget fra Susan Kjedgaard, vil det muligvis være hensigtsmæssigt at afholde et ekstra møde inden Det Årlige Dialogforum.
4 Sager til lokalrådsforeningen v/ Gribskov Kommune
Opfølgning fra mødet den 04.11.2010
Ref.
Grundlaget for arbejdet med Dialogforum for Lokalsamfund blev drøftet, f.eks. formål og indhold af mødefladen, med baggrund i hvilken sagstyper og emner der skal forelægges Lokalrådsforeningen.

Siden sidste møde, har Gribskov Kommune set på hvilke sager og sagstyper der fremover vil kunne sendes til Lokalrådsforeningen til orientering. Det har ikke umiddelbart været muligt at finde en metode til automatisk at udvælge disse sagstyper. Der er vil dog blive iværksat forskellige andre tiltag.

Lokalforeningsrådet vil gerne være en aktiv sparringpartner og ikke en organisation der kun bliver hørt ifb. med offentlige høringer, hvorfor Lokalforeningsrådet ser et behov for en markant ændring af den måde inddragelse - herunder tidlig inddragelse og orientering om nye sager - sker på i dag.

På den baggrund tilbød Steffen Ulf Hansen, til næste møde i Dialogforum for Lokalsamfund, at opstille et konkret forslag til hvilke sager og sagstyper, der skal sendes til orientering hos Lokalforeningsrådet.

FOKUS-modellen blev bragt op som en metode til at styrke lokaldemokratiet og samarbejdet mellem kommunen og et eller flere lokalsamfund. Der var dog ikke umiddelbart interesse for at bruge modellen i en konkret by el. lokalsamfund.
5 Opdatering af stikort v/ Gribskov Kommune
Opfølgning fra mødet den 04.11.2010
Ref.
Gribskov Kommune har forsøgt at finde frem til en metode hvor borgerne selv kan tegne gamle stier ind på elektroniske kort. Dette har ikke umiddelbart være muligt. Dels findes der ikke en tekniske løsning, dels kan det være problematisk at der bliver tegnet stier ind, som ikke er verificeret.

Et af temaerne i Planstrategi 2012 er infrastruktur og der lægges op til, at det bl.a. vil komme til at omhandle stier.

Steffen Ulf Hansen foreslog, at der i "Kommunen informerer" i Ugeposten bliver opfordret til, at man kan sende sine stier ind.

Det blev drøftet, at det er mere konstruktivt at forsøge at bevare eksisterende stier, frem for at genetablerer stier der allerede er blevet fjernet. Lokalrådsforeningen udtrykte ønske om at arbejdet prioriteres. Emnet tages op igen på næste møde.

Lokalrådsforeningen forespurgte om det er muligt at få de eksisterende trafik-stier tegnet ind på gis. Gribskov Kommune undersøger dette inden næste møde.
6 Brug af det offentlige rum v/ Gribskov Kommune
Opfølgning fra mødet den 04.11.2010
Ref.
Jf. referatet fra sidste møde, er der udpeget en (midlertidig) kontaktperson: Dorethe Pedersen.

Essensen i punktet blev uformelt drøftet inden møde mellem Dorethe Pedersen og Leif Jacobsen. Der skete således ikke behandling af punktet under mødet.
7 Klimainfo på www.gribskov.dk v/ Lokalforeningsrådet
Opfølgning fra mødet den 04.11.2010
Ref.
Lokalforeningsrådet efterspurgte væsentligt mere information på hjemmesiden - og mere generel information om klima i almindelighed og energireduktion for privatpersoner i særdeleshed.
Informationen skal være objektiv og kritisk, og f.eks. fortælle at el-biler er ikke altid det bedste og at varmepumper kan være en god ide, men ikke altid er det.

Lokalforeningsrådet mente, at kommune bør have et stor incitament til at ønske at borgerne får disse informationer, da det er en del af klima-kommune aftalen, at privatpersoner også skal spare.

Der har været afholdt to borgermøder om klima i Annisse og de har begge været en stor succes - de bør gentages i andre byer og lokalsamfund.

Lokalforeningsrådet stillede forslag om en klimakonference med boder, foredrag, standen m.m. Arbejdstitel: Energireduktion for private - få svar på dine spørgsmål.
8 Tilskud til arbejdet med lokaldemokrati v/Gribskov
Ref.
Susan Kjeldgaard redegjorde for den generelle økonomiske situation, der betyder at alle områder bliver berørt - også arbejdet med lokaldemokrati.

Lokalforeningsrådet udtrykte bekymring for hvordan lokaldemokratiet vil udvikle sig, hvis ikke kommunen fortsat bidrager økonomisk.

Det blev drøftet hvordan dialogen mellem Gribskov Kommune og Lokalforeningsrådet foregår, herunder at det vil styrke samarbejdet, hvis Gribskov Kommune opfordrer og oplyse om forummet i det daglige - også i dialogen med andre, f.eks. lokalsamfund der ikke er repræsenteret i Lokalforeningsrådet

Det blev drøftet hvordan nogle af de andre samarbejdsflader mellem lokale foreninger og Gribskov Kommune, fungere. Der bør være ensartet forhold for f.eks. Lokalforeningsrådet og Grundejerkontaktudvalget.
9 Køreplan for arbejdet med Planstrategi v/Gribskov
Ref.
Orientering om arbejdet med planstrategi 2012. Der var særligt fokus på hvordan køreplanen ser ud og hvornår og hvilken type inddragelse der er planlagt. Lokalforeningsrådet lagde særlig vægt på tidlig inddragelse.

Køreplanen ser pt således ud:

Køreplan for arbejdet med planstrategi 2012.odp

Arbejdet med Planstrategi 2012, kan følges på www.gribskov.dk/planstrategi

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og trykke på tabulatorknappen

Referat fra 4-11-2010

Mødereferat
d.:
04-11-2010 kl.: 17:00 til 19:00 :
Dialogforum for Lokalsamfund
Afholdt: Gribskov Rådhus

 

 

Mødedeltagere

Mødets deltagere og referent

Top

Deltagere:

Leif Jokobsen
Karen Søfeldt
Pernille Lütken
Steffen Ulf Hansen
Susan Kjeldgaard
Michel van der Linden
Vibe Weng
 


Fraværende:

Jette Haugaard
Michael Bruun
 


Mødeleder :

Susan Kjeldgaard  


Referent :

Vibe Weng  


Bemærk. :

 

 

Dagsorden + referat

Punkter

Top

01

Velkommen  


 

Kort præsentation af deltagerne og dagens program  

 

Referat:
Susan bød velkommen og præsenterede dagen program.  


02

Borgerinddragelse og strategi for lokaldemokrati  


 

Opfølgning fra mødet den 1. juni.

Hvordan forstås og bruges inddragelse i Gribskov Kommune.  

 

Referat:
Der blev drøftet hvordan borgerne og særligt borgere i de mindre lokalsamfund bliver bedre inddraget. Lokalrådsforeningen vil gerne bruges som kontakt-led til "alle" borgere i lokalområderne, jf. deres forslag fremlagt på Det Årlige Dialogmøde 2010 (punkt 5). Lokalrådsforeningen vil gerne informeres hurtigt, gerne allerede når der tænkes på at noget og ikke når først når der er truffet beslutning. Lokalrådsforeningen er kun interesserede i sager der vedrører et helt lokalsamfund og har et vist omfang, ikke sager der udelukkende har betydning for enkeltpersoner. Der blev udtrykt ønske om at lokalrådsforeningen bliver skrevet ind i " Håndbog for inddragelse ".

Der var enighed om , at der skal tænkes fremadrettet og ikke fokuseres på hvordan tingen indtil nu er foregået.

Der var enighed om fremadrettet at arbejde med, hvordan de grupper, f.eks. børnefamilier, der i dag er næsten ikke repræsenteret, kan aktiveres. Dette vil være er fælles fokusområde for dialogforumet.

Det blev besluttet, at Gribskov Kommune til næste møde laver et oplæg til hvilke typer sager der vil kunne sendes til lokalrådsforeningen.  


03

Status for stiplan for rekreative stier  


 

Opfølgning fra mødet 24. marts
Stiplan for trafikstier blev godkendt i 2009. Planen ligger på kommunens hjemmeside og kan desuden ses
her . Kommunen er nu ved at udarbejde en stiplan for rekreative stier.  

 

Referat:
Deltagerne fik udleveret cykelrutekort over Gribskov Kommune.

Der var særlig fokus på hvordan de mindre "trampestier", f.eks. kirkestier, kan beskrives og bevares.

Det blev aftalt, at Gribskov Kommune til næste møde kommer med at oplæg til, hvordan forløbet kan være om hvordan for eksempel borgerne selv kan indtegne de stier der ikke i dag findes.  


04

Smidige procedurer for brug af det offentlige rum  


 

Opfølgning fra mødet 24. marts
Status, udfordringerne m.m. Kunne det f.eks. være en ide, at undersøgelse en modellandsby, der arbejder med lokalmiljø?  

 

Referat:
Det blev aftalt, at der skal findes en kontaktperson i kommune som er tovholder på emnet. Leif Jakobsen er kontaktperson fra Lokalrådsforeningen og vil blive kontaktet af en medarbejder i Gribskov Kommune som vil være kontakt til kommunen når der opstår en konkret sag.  


05

Gribskov som klimakommune  


 

Hvad betyder det for borgerne at Gribskov Kommune er klimakommune?  

 

Referat:
Det blev efterspurgt, hvor handleplanen for Gribskov Kommune som klimakommune, kan ses og hvordan arbejdet foregår. Det blev oplyst at Plan- og Miljøudvalget har Gribskov som klimakommune, op 2-3 gange om året hvor der blev redegjort for indsatsområderne, status m.m.

Der blev også desuden udtrykt ønske om, at det på kommunens hjemmeside blev mere tydeligt hvordan man som privatperson kan spar på energien.

På hjemmesiden under Borger >> Miljø, natur og kulturarv, ligger der en side der hedder Klima og energibesparelse . På denne side er der dels en række undersider der indeholder interne sider (i midten), samt i højre side links til hvordan man som henholdsvis privatperson ( reducer din CO2 udledning som privatperson ) og virksomhed ( reducer din CO2 udledning som virksomhed ) kan spar på energien.

Lokalrådet vil gennemse kommunens hjemmeside og forholde sig til forbedringer som kunne indtænkes i kommunens anbefalinger overfor borgerne til at nedbringe CO2 udledning. Input vil blive gennemgået på det næste møde.  


06

Det videre forløb  


 

Næste møde dialogforum for lokalsamfund
Det Årlige Dialogmøde 2011  

 

Referat:
I løbet af 2011 skal der afholdes tre ordinære møde, samt Det Årlige Dialogforum.

Datoen for første møde aftales mellem Gribskov Kommune og Lokalrådets formand, Jette Haugaard. På dette møde laves mødeplan for resten af året. Datoen for Det Årlige Dialogforum skal tilpasses arbejde med Planstrategi 2011.

Det blev desuden besluttet, at flytte mødetidspunktet til 18.00 - 20.00, da flere medlemmer har svært ved at når det til kl. 17.00.  

Referat fra dialogforum 24-3-10

Hermed referat fra møde i Dialogforum for Lokalsamfund.

Som jeg skriver i en anden email ligger det også på kommunens hjemmeside, men da denne kan tage lidt tid til at opdatere, får I det også her:

Pkt

Dagsorden og referat

1

Velkomst
Kort præsentation af deltagere, kontaktudvalget, politikere

Ref.

Da både Susan Kjeldgaard og Michael Bruun ikke havde mulighed for at deltage i mødet, deltog Plan- og miljøudvalgsformand Børge Sørensen.

2

Lokalforeningsrådet informerer
Tanker om emner og møder i 2010 - aktuelle emner i lokalsamfundene

- Borgerinddragelse i forbindelse med specifikke sager
- Rekreative stier - planlægning af rekreative stier og efterlysning af kortmateriale
- Åer og vandløb. Normer, styringprocesser mv?
- Turisme - anmodning om orientering af fremtidens turismepolitik/strategi

Ref.

Lokalforeningsrådet havde havde forberedt fire emner, der også fungerede som oplæg til tema for det årlige dialogmøde.

Borgerinddragelse - Ønske om at lokalforeninger informeres om sager, der påvirker miljøet eller som kræver dispensation og hvor etablering af et lokalt samarbejde kan være fordelagtigt at etablere. Snak om høringsprocedure, udfordringen i at blive hørt, men ikke nødvendigvis at få ret, diskussion af tidsperspektivet for inddragelse og hvor meget tid og engagement, det vil kræve af den enkelte lokalforening. Aftale om gensidig information om aktuelle sager i hhv. kommunen og lokalsamfundene, på Dialogforummets kommende møder. Informationsudvekslingen vil ikke være i form af sagsbehandling.

Rekreative stier - Bred interesse for planlægning af og for rekreative stier. Indsats koordineres fælles med Det Grønne Dialogforum. Planlægningen af rekreative stier knyttes til planlægningen for trafikstier. Muligt at mobilisere lokale kræfter i arbejdet. Kommune vender tilbage med status for planlægningen. En oversigt over cykelstier kan hentes på kommunens hjemmeside - se
her

Åer og vandløb - Der har være oplevelser med grødeskæring på uheldige tidspunkter på døgnet og året. Muligt at invitere åmanden til Det årlige Dialogmøde for at fortælle om aftalt procedure.

Turisme - Der er netop nedsat Erhvervs- og turismeudvalg, med Morten Jørgensen som udvalgsformand. Muligt at Morten Jørgensen kan komme og informere om udvalgets arbejde på Det årlige Dialogmøde. Diskussion af udviklingsperspektiverne for turismen i Gribskov Kommune og det er noteret at Lokalforeningsrådet gerne vil delte i samarbejde om emnet.

3

Gribskov Kommune informerer
- Lokalforeningers fokuspunkter for 2010 - Listen er linket ud på hjemmesiden gribskov.dk/lokaldemokrati under borgerforeninger, lokalråd og bylaug.
- Gadejord - oplæg om typiske forespørgsler og håndtering
- Høring af kollektiv trafik
- Udvikling af lokalsamfund

Ref.

Lokalforeningers fokuspunkter for 2010
Orientering og opfordring til de enkelte foreninger til at indsende en oversigt over deres fokuspunkter for 2010. Oversigt indsendes til: plan-byg@gribskov.dk


Gadejord
Gadejord er typisk relateret til en række forskelligartede problemstillinger angående ejerforhold, vedligeholdelse, brugsret etc. De fleste sager kommunen behandler har deres specifikke udfordringer, da der typiske er tale om en kombination af forskellige problemstillinger.
En typisk udfordring er 'sivning' af skel, hvor der er opsat plankeværk, hæk el.lign. og hvor det bliver muligt at vinde hævd på arealet.
Der kan søges om adkomst til arealerne gennem tinglysningsdommer, men kan dog kun opnås, hvis der er enighed blandt 'alle', der har en væsentlig interesse i arealet.
Kommunen kan ikke nødvendigvis vinde hævd på arealerne, men har en interesse i at bevare gadejordsarealerne.
I forhold til ejerskab og vedligeholdelse er det interessant om der er lokalforening, grundejerforening etc., der har interesse i at indgå samarbejdet eller evt. søge om adkomst.
Temaet er aktuelt og er lovmæssigt kompleks. Kontaktudvalget opfordres til at give meddelelse tilbage til enkelte foreninger. Har man spørgsmål kan de sendes til Plan &Byg på mærket: "Gadejord".

Høring af kollektiv trafik
Orientering om at plan for kollektiv trafik er i høring.

Udvikling af lokalsamfund
Åben snak om status på sager, der har været oppe i senere tid, hvor udviklingsplaner for områder skaber lokal utilfredshed. Hvordan kan kommunen bedst skabe afvejning af de enkeltes behov?

4

Mødetema - Det årlige dialogmøde
Tema
Tidsrum
Organisering/oplæg

Ref.

Forslag til punkter på dagsorden:
Turisme - oplæg ved Morten Jørgensen
Åer og vandløb - oplæg ved åmand
Klima - orientering om at kommunen er klimakommune og hvad det indebærer
Lokaldemokrati - hvordan sikrer man sig en afvejning af alle interesser?

Mødet afholdes 1. juni 2010 kl. 17-19 i Byrådssalen på rådhuset i Helsinge.

5

Afrunding

Ref.Med venlig hilsen

Karina Juul Larsen
Planlægger
Plan & Byg

Gribskov Kommune | Rådhusvej 3 | 3200 Helsinge | 72 49 83 11 | 72 49 60 09 |
www.gribskov.dk