Velkommen til vores hjemmeside

Rådet er etableret som et formaliseret samarbejde mellem lokalråd, borgerforeninger, bylaug, m.fl. i Gribskov Kommune. Dets primære formål er at repræsentere og koordinere alle lokale interesser på en balanceret måde i samspillet med kommunen omkring tiltag, som vil have indflydelse på lokale, kommunale og regionale forhold.


Alle foreninger hjemhørende i Gribskov kommune, som har lokalsamfundet – dets kvaliteter, funktion og udvikling - som en betydende del af deres virkefelt (typisk omtalt i vedtægterne) kan være medlemmer.

Næste møde

 

 

LOKALFORENINGSRÅDET

13.4. 2022

 

Dagsorden Lokalforeningsrådets møde torsdag 21. april kl. 19.00

 i Helsinge Frivilligcenter, Vestergade 4, 3200 Helsinge

 

  1. 1.     Godkendelse af referat af mødet 9. marts

 

  1. 2.     Orientering om møder i ’Forum for Vækst og Udvikling’

 

  1. 3.     Oplæg om § 17 stk. 4 udvalg (nyt fra arbejdsgruppen sammensat af: Helsinge Lokalråd, Ørby Lokalråd, Tisvilde Lokalråd og Villingerød Borgerforening) – Dronningmølle Borgerforening ønsker også at deltage i gruppen

 

  1. 4.     Overholdelse af lokalplaner – generelt et problem mange steder i kommunen

 

  1. 5.     Hjemmesiden – orientering om fremtidig drift

 

  1. 6.     Kontaktudvalget - Rådet etablerer sig med et kontaktudvalg bestående af 3-5 medlemmer valgt ved rådets møde i andet kvartal. Helsinge vil som nyt lokalråd gerne repræsenteres i kontaktudvalget.

 

  1. 7.     ’Bordrunde’ med korte indlæg

 

  1. 8.      Eventuelt

 

 Kommende møder: 

Seneste møde i LFR

 

2-2-2022 kontaktudvalg møde med Borgmester og Politi, 

referatet findes under menupunktet Møder med kommunen- referater 


Næste møde i LFR er endnu ikke datosat - men forslag er den 8. marts

GRIBSKOV LOKALFORENINGSRÅD

24. november 2021

Dagsorden til Lokalforeningsrådets møde

torsdag den 2. december kl. 19.30 i Dronningmølle Huset, Dr Mølle Strandvej 645B, 3120 Dronningmølle

 

1.     Godkendelse af referat af mødet 2. september 2021.

 

 

2.     Kort opfølgning siden sidst:

- Borgerdrevet forsalg orientering ved Geert Ahrends fra Græsted Borgerforening og Jan Helge Larsen fra Dronningmølle Borgerforening.

- ’Forum for Vækst og Udvikling’ orientering ved Jette Haugaard

- Fælles vælgermøde i Dronningmølle orientering ved Henny Green og Henninge Holm

 

 

3.     Møde med den nyvalgte borgmester og eventuelt udvalgsformanden hvor Gribskov Lokalforeningsråd vil følge op på valgløfterne og anmode om:

1.     at kommunen lægger oplysning om alle lokalråd, borgerforeninger og bylaug ind på GIS-kortet på kommunens hjemmeside. Bilag 1) oversigt nov. 2021

2.     at der fremover afholdes fire årlige møder med lokalsamfundene

3.     de fire møder afholdes skiftevis i øst og vest – vi forventer at øst bliver i Dronningmølle og vest i et af de tre forsamlingshuse (Vejby, Ramløse eller Annisse).

4.     lokalsamfundene udarbejder dagsorden til møderne, hvori deltager udvalgsformand + eventuelt andre politikere samt 1 embedsmand fra administrationen.

 

4.     Nyt layout på Lokalforeningsrådets hjemmeside ? –

Orienterede om udsendte rettelseslister, som lokalsamfund har meldt tilbage på.

Karin Hammerum orienterer nærmere om hjemmesiden.

 

5.     Orientering om nyt Nationalparkråd i 2022 – Gribskov Lokalforeningsråd vil ligesom i 2017 gå efter at opnå en rådsplads som repræsentant for lokalsamfundene i og omkring Nationalparken. Bilag 2) indstilling fra 2017 om plads i Nationalparkrådet

 

6.     ’Bordrunde’ med korte indlæg

 

7.     Eventuelt

 

Næste mødedato

 

Det lokale engagement

     

Det lokale engagement i Gribskov Kommune

Hvad er Gribskov Lokalforeningsråd ?

Før kommunesammenlægningen i 2007 havde de fleste lokalsamfund i Helsinge Kommune et lokalråd, hvorimod Græsted-Gilleleje kommune ikke havde denne konstruktion. Imidlertid havde man i denne kommune forskellige borgerforeninger og bylaug, som varetog lokalom-rådernes interesser.

 

 

 

Gribskov Lokalforeningsråd blev dannet i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007, som et formaliseret samarbejde mellem de tidligere kommunes lokalråd, borgerforeninger og bylaug. Rådets primære formål er at repræsenterer og koordinerer alle lokale interesser.

 

 

 

Lokalforeningsrådet har et Kontaktudvalg, der fungerer som en slags sekretariat. Kontaktudvalgets medlemmer er: Leif Jakobsen - Ørby Bylaug, Jacob Vagner Madsen - Græsted Borgerforening, Pernille Lütken Saaby - Villingerød Bylaug og Jette Haugaard - Annisse Lokalråd (formand).

 

 

 

Hvordan arbejder Lokalforeningsrådet ?

 

Lokalforeningsrådet er paraplyorganisation p.t. for cirka 15 lokalsamfund, der hver udpeger en repræsentant, som deltager i Lokalforeningsrådets fire årlige møder. Her drøftes en bred vifte af spørgsmål, som primært drejer sig om lokalsamfundenes funktion, servicetilbud og udfordringer. 

 

 

 

Der inviteres ofte oplægsholdere med til møderne. Det sker også, at Lokalforeningsrådet beder en politiker om at deltage i et møde, for at blive orienteret om konkrete eller generelle spørgsmål, som vedrører lokalsamfund i Gribskov Kommune.  

 

 

 

Beslutningsreferat fra møderne kan læses på http://www.lokalforeningsraadet.dk/

 

 

 

Deltager i forskellige fora og eksterne møder

 

Under navnet Dialogforum for Lokalsamfund har Gribskov Kommune oprettet et samarbejde med Lokalforeningsrådet. Grundlaget for dialogforummet er strategien for lokaldemokrati og inddragelse. Derfor er det overordnede formål med samarbejdsfladen, at Gribskov Kommune herigennem medvirker til at skabe rammer som støtter borgernes engagement i og bidrag til lokalsamfundet. 

 

 

 

Samarbejdsfladen med Lokalforeningsrådet har et bredt sigte, således at det almindelige hverdagsliv i lokalsamfundene understøttes på bedst mulig måde. Dog er samarbejdet i høj grad orienteret mod fysisk planlægning, men også emner som sundhed, kultur, kulturværdier, fysisk planlægning, netværksdannelse, udvikling og det sociale liv er centrale for dialogforummet. 

 

 

 

Hver tredje måned afholder Gribskov kommune og Lokalforeningsrådet møder, med en dagsorden, som lokalsamfundene har givet input til.

 

 

 

Lokalforeningsrådet deltager endvidere fast i møderne i Dialogforum for Kollektiv Trafik.

 

 

 

 

 

Tanker ved årsskiftet

 

Ved indgangen til det nye år kan Lokalforeningsrådet se tilbage på 2015, hvor vi har været en aktiv medspiller i sager, som Gribskov Kommunes lokalsamfund har løftet.

 

 

 

Der har været et samarbejde mellem forskellige lokalsamfund, eksempelvis Blistrup, Esrum, Vejby og Mårum/Kagerup om at oprette modtagergrupper for flygtningen.

 

Lokalsamfundene stod også sammen, da nedlæggelse af børnehuse i henholdsvis Annisse og Græsted blev drøftet.

 

Stier er stort problem i mange lokalsamfund, fordi gamle stier pløjes op eller forsøges fjernet eller skjult på forskellig vis. I det forløbne år har Lokalforeningsrådet spillet en aktiv rolle i bevarelse af gamle og oprettelse af nye stier.

 

Klima- energi og miljø har også været på dagsordenen, og det udmønter sig særligt i energilandsbyen Annisse, hvor hele lokalsamfundet nu arbejder sammen om klimatilpasning.

 

     

 

Godt nytår ønskes alle lokalsamfund i Gribskov Kommune.

   

Kommentarer

02.05.2022 16:51

DXX9JA4DV2W https://page.link

DXX9JA4DV2W https://page.link

16.03.2021 06:30

Eva Pahus

Kommunen kunne betale driften af hjemmesiden - med alle de penge de sparer ved at så mange frivillige kaster deres arbejdskraft ind i div. projekter.FAA 10/3-21

15.02.2021 22:13

Karin Hammerum

Nedennævnte kunne etableres som en egentlig organisationsstruktur med alle medlemsråd og foreninger og dermed vise den store lokale forankring (har set LINKS)

15.02.2021 21:53

Karin Hammerum, Annisse

Det vil være super at beholde hjemmesiden. Måske kunne man overveje at tilbyde lokalråd og borgerforeninger en 'underside' eller et link til egen hjemmeside.

10.02.2019 08:45

Jette Haugaard

Håber, at vi finder penge til at drive hjemmesiden ?

18.02.2011 00:08

Kjeld Ekeroth

En god hjemmeside, som skal bevares.
Kjeld Ekeroth

12.02.2011 10:05

Villy Nielsen

Jeg synes bestemt også hjemmesiden er god

04.01.2011 23:16

Birthe Baun Andersen

Hej Leif.
Flot hjemmeside du har lavet tak.